LALƏZƏR

lalənin zəri, lalənin qızılı (t. lalənin işığı, lalənin odu; Qədim türk dillərində Günəş mənasında sarı, sar sözlərindən istifadə olunmuşdur. Zənnimizcə, fars dilindəki "zar", "zər" söz və söz komponentləri də "sarı" və "sar" sözləri ilə sinonimdir).
LALƏZAR
LAMİƏ