MEHVƏR

ə. 1) dolanan çarx və yuvarlaq şeyin ortasından keçən ox; 2) coğrafiyada: Yer kürəsinin iki qütbü arasında uzanıb onun mərkəzindən keçən xəyali xətt; 3) fırlanan silindr; vərdənə.

MEHTƏRXANƏ
MEMAR

Digər lüğətlərdə