Modelləşdirmə

1. Çətin müşahidə olunan, yaxud son dərəcə mürəkkəbliklə seçilən (fərqlənən) obyektin sxematik şəkildə əks olunmasında istifadə olunan elmi yanaşma; 2. Fiziki hadisə və proseslərin modellərdə tədqiq olunmasıdır ki, burada təcrübələrin nəticələrinə görə natural şəraitdə gedən proseslər haqqında fikir yürütmək olar; 3. Hər hansı dil vahidinin sxeminin, yaxud modelinin hazırlnması.
Modelin etibarlılığı
Modulyasiya

Digər lüğətlərdə