OBRAZLILIQ

is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı.
– Milli və beynəlmiləl münasibətlər problemi … dünya ədəbiyyatında öz mütərəqqiliyini, obrazlılığını, nadir əhatəliyini və məhsuldarlığını bir daha Vahabzadə yaradıcılığında tapır. Ç.Aytmatov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OBRAZLILIQ bədiilik — gözəllik — canlılıq — əyanilik — şəkillilik
OBRAZLI
OBSTRUKSİONİ́ST

Digər lüğətlərdə