OXŞAMA₂


1.Oxşamaq2”dan f.is.
2. əd. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik şeir formalarından biri. Səhhət, Cabbarlı və Vurğun kimi sənətkarlarımız öz əsərlərində oxşamalardan ustalıqla istifadə etmişlər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OXŞAMA ağlama
  • OXŞAMA əzizləmə — sığallama — nazlama
  • OXŞAMA bənzəmə — eyniləşmə

Etimologiya

  • OXŞAMA Çuvaş dilində ok (ox, oş, oğ) sözü “bənzəyən” deməkdir. “Əzizləmək” mə­nasında olan oxşamaq sözü isə “tumar” mənasını verən oğ kəlməsi ilə bağlı­dır
OXŞADILMAQ
OXŞAMA₁

Digər lüğətlərdə