PISPISA

is. zool. Peyinliklərdə, rütubət yerlərdə yaşayan qabığı bərk qara böcək.
…Saraydan enərkən çıxdı qarşıma; Pıspısa, süsəli, ya cırcırama. Şəhriyar.

PIRTLAŞMAQ
PITRAQ

Digər lüğətlərdə