PLANERÇİLİK

bax planerizm.
PLANERÇİ
PLANERİST

Digər lüğətlərdə