PSİXOPATOLOGİYA

[ yun. psycho, pathos və logos]
1. Ruhi xəstəliklər haqqında ümumi elm; psixiatriya.
2. Ruhi cəhətdən qeyri-normallıq.
PSİXOPATİYA
PSİXOPATOLOJİ

Digər lüğətlərdə