SLUR

slur1

n ləkə (həm də məc.); to cast / to put / to throw a ~ on / upon smb. / smth. bir kəsi əkələmək

slur2

v 1. səliqəsiz / qeyri-dəqiq/ dolaşıq tələffüz etmək; 2. (over) üstünü vurmamaq / açmamaq, üstündən sükutla keçmək, göz yummaq; to ~ over the faults nöqsanlara göz yummaq; 3. ləkələmək, ləkə salmaq (həm də məc.)

SLUMP
SLUSH