Terminlər lüğəti

 • realizə olunmamış mənfəət

  zərər Müəyyən dövrdə və ya müəyyən qiymətdə bağlanmış müqavilə şərtlərinin icra olunması şərti ilə əldə oluna bilən mənfəət və ya zərərdir

  Tam oxu »
 • redaktə

  Nəşriyyat (naşir) tərəfindən müəllifə (müəlliflərə və tərtibçilərə) verilmiş sifariş əsasında, yaxud müəlliflərin özünün təqdimatı ilə nəşriyyata daxi

  Tam oxu »
 • redaktor

  Nəşriyyatlarda çalışan, yaxud müqavilə əsasında kənardan cəlb olunan, nəşriyyat əlyazmasının mətnini elmi, ədəbi, texniki və bədii cəhətdən işləyib nə

  Tam oxu »
 • referendum

  Ümumxalq səsverməsi

  Tam oxu »
 • referendumqabağı təşviqat

  Vətəndaşların, referendum üzrə təşviqat qruplarının referendumda iştirak etmək hüququ olan vətəndaşları referendumda iştirak etməyə, referenduma çıxar

  Tam oxu »
 • regional (hövzə) standartlar

  Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup regional (hövzə) dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar, norma, qayda və tövsiyələr

  Tam oxu »
 • reklam

  Fiziki və hüquqi şəxslər, əmtəə, ideya və yeniliklər (reklam informasiyası) haqqında maraq formalaşdırmaq və ya bu marağı saxlamaq, əmtəənin satılması

  Tam oxu »
 • reklam agentliyi

  Hüquqi şəxs olan, reklam istehsalı və yayımı ilə bağlı kompleks xidmətlər göstərən peşəkar təşkilat

  Tam oxu »
 • reklam daşıyıcısı

  Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitə çatdırılması üçün istifadə olunan (kütləvi informasiya vasitələri, kino, audio

  Tam oxu »
 • reklam istehlakçısı

  Nəticə etibarilə ona təsir edən, yaxud edə bilən reklam məlumatı nəzərinə çatdırılan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • reklam istehsalçısı

  Reklam informasiyasını yayım üçün tam və ya qismən hazırlayan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • reklam lotereyası

  Malların satışı (xidmətlərin göstərilməsi) yolu ilə keçirilən və uduşu, lotereyanın şərtlərindən asılı olaraq, məlum vaxtda uduşun oynanılması ilə, ya

  Tam oxu »
 • reklam sifarişçisi

  Reklamın istehsalı, yerləşdirilməsi və yayılması üçün reklam informasiyasının mənbəyi olan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • reklam yayıcısı

  Əmlakdan, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrindən, istifadə və ya onun istifadəyə verilməsi yolu ilə və digər üsullarla reklamı yerləşdirən (yay

  Tam oxu »
 • rekreasiya

  İstirahət

  Tam oxu »
 • rekreasiya əraziləri

  Əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpası üçün ayrılmış ərazilər və yaradılmış komplekslər

  Tam oxu »
 • rekvizisiya

  Təbii fəlakətlər, texnoloji qəzalar, epidemiyalar baş verdikdə və fövqəladə xarakter daşıyan digər hallarda müvafiq dövlət orqanlarının qərarı ilə mül

  Tam oxu »
 • reqress

  Vekselsaxlayanın vekselverənə, indossantlara, avalistlərə və veksel üzrə öhdəlik daşıyan digər şəxslərə qarşı veksel məbləğinin ödənilməsi tələbi

  Tam oxu »
 • relikt bitkilər

  Keçmiş geoloji dövrlərin florasından qalmış və yeni yaşayış mühitinə uyğunlaşaraq müasir biosenozun tərkibinə daxil olan bitki növləri

  Tam oxu »
 • remitent

  Köçürmə vekselində yazılan məbləği alan şəxs

  Tam oxu »
 • renta borcu

  İpoteka borcu elə verilə bilər ki, müntəzəm təkrarlanan müddətlərdə daşınmaz əmlak üzrə ödənilməli olan müəyyən pul məbləği

  Tam oxu »
 • renta müqaviləsi

  Renta müqaviləsinə görə bir tərəf (renta alan) əmlakı digər tərəfin (renta ödəyicisinin) mülkiyyətinə verir, renta ödəyicisi isə alınmış əmlakın müqab

  Tam oxu »
 • rentgen

  Rentgen və qamma-şüalarının şüalanma doza vahidi olub, normal şəraitdə 1 kub sm havada yaratdığı elektrik yükünün miqdarı

  Tam oxu »
 • REPO əməliyyatı

  Milli Bank tərəfindən İstiqrazların müvəkkil banka satışı (REPO-nun açılması) və eyni zamanda müvəkkil bank tərəfindən həmin İstiqrazları Milli Banka

  Tam oxu »
 • reproduksiyalı toxum

  Elit toxumun ardıcıl çoxaldılmasından alınmış toxum

  Tam oxu »
 • reproqrafik surətçıxarma

  Əsərin (yazılı və başqa qrafik əsərin) orijinalının və ya nüsxəsinin fotosurətçıxarma yolu ilə və ya nəşretmə istisna olmaqla, digər texniki vasitələr

  Tam oxu »
 • resipiyent

  I Donorla münasibətlərində qrant alan II Müalicə məqsədi ilə orqan və (və ya) toxumalar köçürülən şəxs

  Tam oxu »
 • retranslyasiya

  Yayım təşkilatının verilişinin başqa yayım təşkilatı tərəfindən eyni vaxtda efirlə (kabellə) verilməsi

  Tam oxu »
 • rezident

  Aşağıda göstərilən tələblərin birinə cavab verən istənilən fiziki şəxs:

  Tam oxu »
 • rezidentlər

  a) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda müvəqqəti qalan fiziki şəxslər;

  Tam oxu »
 • rəqabət

  Bazar subyektləri arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin ən əlverişli şərtləri uğrunda mübarizənin elə formasıdır ki, bu zaman onların müstəqil fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • rəqib

  Müəyyən bir əmtəənin (qarşılıqlı əvəz oluna bilən əmtəələrin) bazarına əmtəə çıxara bilən bazar subyektidir

  Tam oxu »
 • rəsmi məzənnə

  Azərbaycan Respublikası milli valyutasının (manatın) xarici valyutaya nisbətən Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən uçot məqsədilə tə`yin ed

  Tam oxu »
 • rəsmi statistika

  «Statistik işlər haqqında proqram» çərçivəsində müvafiq məcmularda mövcud olan prosesləri xarakterizə etmək məqsədi ilə səlahiyyətli orqanların aldıql

  Tam oxu »
 • rəsmi statistika materiallarının istehsalı

  Statistik məlumatların yığılması, işlənib hazırlanması, bazada yerləşdirilməsi, təhlili və yayılması üçün zəruri olan bütün fəaliyyətlərdir

  Tam oxu »
 • rəsmiləşdirmə gömrük orqanı

  Müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejiminə uyğun malların gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanı

  Tam oxu »
 • royalti

  Ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı, kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifa

  Tam oxu »
 • rüsumsuz ticarət mağazası

  Mallardan gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və onlara iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində (be

  Tam oxu »
 • rüşvət alma

  passiv rüşvətxorluq Vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə, eləcə də xid

  Tam oxu »
 • rüşvət vermə

  aktiv rüşvətxorluq Xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina o

  Tam oxu »
 • sabit girov

  Girov saxlayanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurulmaqla, girov qoyanda saxlanılan girov predmeti

  Tam oxu »
 • sadə poçt göndərişi

  Göndərilmək üçün istifadəçidən qeydiyyat aparılmadan və qəbz verilmədən qəbul olunan, çatdırılan zaman isə ünvan sahibindən heç bir imza tələb olunmay

  Tam oxu »
 • sadə veksel

  Solo Vekselverənin, vekseldə göstərilmiş pul məbləğini tələb edildikdə və ya müəyyən edilmiş digər bir vaxtda vekselsaxlayana şərtsiz ödəyəcəyi barədə

  Tam oxu »
 • sağlamlıq imkanları məhdud şəxs

  Xüsusi şərait yaradılmadan təhsil almasında çətinliklər yaranan fiziki çatışmazlığı, əqli və (və ya) psixi ləngimələri olan şəxs

  Tam oxu »
 • sahə (tarif) kollektiv sazişi

  Müvafiq sahənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətlərini, peşə qrupları, sahənin işçiləri üçün əmək şəraiti və əmək haqqı, sosial təminatları müəyyən

  Tam oxu »
 • sahibkarlıq fəaliyyəti

  Şəxsin müstəqil surətdə, həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstər

  Tam oxu »
 • sahiblik hüququ

  Əmlaka (əşyaya) faktik sahibliyi həyata keçirməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanıdır

  Tam oxu »
 • saxlama müqaviləsi

  Saxlama müqaviləsinə görə bir şəxs (yük götürən, saxlayıcı) başqa şəxsin (yük verənin, tapşıranın) ona verdiyi daşınar əşyanı saxlamağı və müqavilənin

  Tam oxu »
 • saxlanc

  Saxlanc elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinə verilir

  Tam oxu »
 • saxlanc girovu

  Girovsaxlayanın sahibliyinə və müqavilədə nəzərdə tutulan hallarda istifadəsinə verilən daşınar əmlakın girovugirovsaxlayanın sahibliyinə və müqaviləd

  Tam oxu »