TİLİŞBƏLƏMƏX’

(Ağdam)
odunu, taxtanı və s. uzununa xırda-xırda parçalara bölmək. – Bu odunu tilişbələməx’ isdiyirəm
TİLİSBƏT
TİLİT