UNADOPTED

adj 1. görülməmiş; ~ measures görülməmiş tədbirlər; 2. oğulluğa götürülməmiş

UNADMITTED
UNADORNED