XROMATİ́ZM

[ yun. chroma (chromatos) – rəng]
1. fiz. Ağ şüanın müxtəlif rəngli şüalara ayrılma xassəsi.
2. mus. Səsin yarımtonlar üzrə qalxması və ya enməsi. Səsləri zilləşdirən və ya bəmləşdirən işarələrə xromatizm və ya alterasiya işarələri deyilir. “İbtidai musiqi nəzəriyyəsi”.
XROMATİK
XROMLAMA

Digər lüğətlərdə