ZƏNƏN

Bax: zənan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qibleyi-aləm özü bizi göndərib ki, səni tutub öldürək, sonra da zənənini aparıb ona çatdıraq. (“Koroğlunun qocalığı”)

ZƏNƏXDAN FARS
ZƏR-ZİBA

Digər lüğətlərdə