ZİLTƏNG

Atın dal tərəfindən belinə çəkilən ip, örkən, toqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Elə ki paltarlarını alıb geyindi, yaraqlarını qurşandı, atın ziltəngini bərkidib hazırladı... (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

ZİLTƏNG
ZİMİSTAN FARS

Digər lüğətlərdə