ƏRDƏMLİ

Fəzilətli, mərifətli, hünərli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRCƏL
ƏRDƏMLÜ

Digər lüğətlərdə