ƏRZAN

Bax: ərzən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qırat, başuva dolanım,

Sənə canlar ərzan olsun,

Ağca verdim, satın aldım,

Tər yoncalar ərzan olsun.

                    (Paris nüsxəsi, 9-cu məclis)

ƏRZ ƏRƏB
ƏRZANİ FARS

Digər lüğətlərdə