ƏSRÜK

Sərxoş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏSRİMİŞ
ƏSRÜKMƏK