U

nida
1. Uğultu səsinə təqlid kimi işlənir (adətən uzadılaraq deyilir – u-u-u-u, u-u-u). Uzaqdan u-u səsi gəldi.
2. Səbirsizlik, hövsələsizlik, narazılıq yaxud da inciklik, tənə və s. hissləri ifadə edir. U! Bu heç yaxşı olmadı. U! Qulağımız dəng oldu.
3. Hürkmə, diksinmə, yaxud təəccüb ifadə edir. U! İlana bax! U! Nə dərin quyudur! U! Nə gözəldir!
TÜTÜNÇÜLÜK
U₁

Digər lüğətlərdə