Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UZADILMA

  “Uzadılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  “Uzatmaq”dan məch. İp uzadıldı. Yol bir kilometr uzadıldı. Yerə uzadılmaq. Məsələ çox uzadıldı

  Tam oxu »
 • UZAĞI

  bax uzaqbaşı. [Zeynal:] …Allahqulu gör nə deyir? Deyir, uzağı sabah Veys anasını Sona üçün elçi göndərər

  Tam oxu »
 • UZAQ

  sif. və zərf 1. Məsafə etibarilə yaxın olmayan, çox aralı olan (yaxın ziddi). Uzaq yerlər. Uzaq məsafə

  Tam oxu »
 • UZAQ-UZAQ

  sif. Çox uzaq. Uzaq-uzaq dağ başında; Tala-tala qar görünür. “Koroğlu”. Uzaq-uzaq ölkələrdən; Uçub gəlir qaranquşlar

  Tam oxu »
 • UZAQBAŞI

  zərf Zaman etibarilə ən uzağı, ən geci. Uzaqbaşı sabah gələcəyəm. Uzaqbaşı bir həftə çəkər. – Adətən [Xanlar] saat beşdə, ya uzaqbaşı saat altıda evlə

  Tam oxu »
 • UZAQDAN-UZAĞA

  zərf 1. Uzaq məsafədən, uzaqdan, yaxında olmadığı halda. Uzaqdan-uzağa tamaşa etmək. – Tapdıq uzaqdanuzağa dənizə baxmışdı

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏN

  sif. Bir şeyin aqibətini, gələcək nəticəsini qabaqcadan görməyi bacaran, bəsirətli. Yox, yox, orda uzaqgörən oyaqlar da var; Haqq, ədalət, sülh söyləy

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏNLİK

  is. Bir şeyin aqibətini, gələcək nəticəsini qabaqcadan görmək qabiliyyəti; bəsirət. Kərəmzadə siyasi uzaqgörənliyini isbata çalışdı

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRÜCÜ

  bax uzaqgörən. Mən elə bilirəm ki, iki hökmdarı öldürməyi bacaran bir zat uzaqgörücü siyasi düşüncəli bir zat olmalıdır

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRÜCÜLÜK

  bax uzaqgörənlik

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRILMA

  “Uzaqlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRILMAQ

  “Uzaqlaşdırmaq”dan məch. Müstəntiq də daxil olduğu halda, kənardan gələn adamlar xəstənin yanından uzaqlaşdırıldılar

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRMA

  “Uzaqlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRMAQ

  f. 1. Bir qədər uzaq etmək, uzağa çəkmək, kənara çəkmək. Stolu özündən uzaqlaşdırmaq. Hədəfi on metr uzaqlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMA

  “Uzaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMAQ

  f. 1. Daha uzağa, uzaq məsafəyə getmək, çox aralanmaq, getdikcə uzaq olmaq. Qəsəbədən uzaqlaşmaq. Çaydan uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • UZAQLIQ

  is. 1. Məsafəcə uzunluq, məsafəcə yaxın olmama; uzaq olma, iraqlıq. Yolun uzaqlığı. Səfərin uzaqlığı

  Tam oxu »
 • UZAQLIQÖLÇƏN

  is. Müşahidəçidən uzaq cismə (şeyə) qədər olan məsafəni bilavasitə ölçmədən müəyyən etmək üçün xüsusi cihaz

  Tam oxu »
 • UZAQVURAN

  sif. Uzaq məsafələrə vuran; gülləsi, mərmisi uzaqlara çatan. Uzaqvuran artilleriya. – Gecə-gündüz qulaq asır uzaqvuran top səsinə

  Tam oxu »
 • UZANDIRILMA

  “Uzandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZANDIRILMAQ

  “Uzandırmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • UZANDIRMA

  “Uzandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZANDIRMAQ

  icb. Uzanmış hala gətirmək; uzanmağa məcbur etmək. Xəstəni uzandırmaq

  Tam oxu »
 • UZANIB-GETMƏK

  bax uzanmaq 3-cü mənada. Düşərgənin [ətrafında] yamyaşıl pambıq sahələri uzanıb gedir. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • UZANIQLI

  zərf Uzanmış halda, uzanmış vəziyyətdə. Badam xala başını aşağı salıb əl vermədi, dinmədi, İnsafın əli uzanıqlı qaldı

  Tam oxu »
 • UZANIŞMA

  “Uzanışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZANIŞMAQ

  qarş. Uzanmaq (çoxları haqqında). Hamı uzanışıb yatdı

  Tam oxu »
 • UZANMA

  “Uzanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  f. 1. Üfüqi və hərəkətsiz bir vəziyyət almaq, uzanmış vəziyyət almaq (yatmaq, dincəlmək və ya başqa məqsədlə)

  Tam oxu »
 • UZAŞDIRMA

  “Uzaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZAŞDIRMAQ

  f. Uzaqlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • UZAŞMA

  “Uzaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZAŞMAQ

  f. Uzaqlaşmaq. Yaxşıya yanaş; Yamandan uzaş. (Ata. sözü). Qırıldı, qaçdı, qoymayın; Gözdən uzaşdı, qoymayın

  Tam oxu »
 • UZATMA

  “Uzatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZATMAQ

  f. 1. Daha uzun etmək; uzunluğunu, boyunu artırmaq. Paltarın ətəyini uzatmaq. İpi bir qədər uzatmaq. 2

  Tam oxu »
 • UZLAŞDIRILMA

  “Uzlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZLAŞDIRILMAQ

  məch. Uyğunlaşdırılmaq, uyğun bir hala gətirilmək, müvafiqləşdirilmək, uyuşdurulmaq, həmahəng edilmək

  Tam oxu »
 • UZLAŞDIRMA

  “Uzlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZLAŞDIRMAQ

  f. 1. Uyğunlaşdırmaq, uyğun bir hala salmaq, müvafiqləşdirmək, uyuşdurmaq, həmahəng etmək. 2. Bir şey, bir məsələ haqqında danışıb müəyyən fikrə gəlmə

  Tam oxu »
 • UZLAŞMA

  1. “Uzlaşmaq”dan f.is. 2. qram. Qrammatik əlaqənin elə formasıdır ki, burada qrammatik cəhətdən tabeedici ünsürlərin hər ikisi bir qrammatik kateqoriy

  Tam oxu »
 • UZLAŞMAQ

  f. 1. Uyğunlaşmaq, uyğun gəlmək, müvafiq olmaq, həmahəng olmaq, düz gəlmək. Yeni layihə əvvəlki ilə tamamilə uzlaşır

  Tam oxu »
 • UZUN

  sif. 1. İki ucunun arası çox, çox olan (qısa ziddi). Uzun ağac. Uzun ip. Uzun tir. Uzun saç. – [Laçın] əlində uzun bir dəyənək beş-altı baş keçi və qo

  Tam oxu »
 • UZUN...

  Mürəkkəb sözlərin uzunluq bildirən birinci tərkib hissəsi; məs.: uzunayaqlı, uzunbığlı, uzunsürən

  Tam oxu »
 • UZUN-CAYDAQ

  bax uzundraz. Uzuncaydaq məmur … komendanta sarı dönərək sakit, lakin amiranə bir səslə dedi. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UZUN-UZADI

  sif. və zərf Çox uzun. Uzunuzadı söhbət. Uzun-uzadı fikirləşmək. – Küləkli qar, yağış yağar uzun-uzadı yaylağa; Köçər o vaxt el-oba, enər tamamı qışla

  Tam oxu »
 • UZUN-UZUN

  sif. və zərf Çox uzun. …Vəkillər yanlaricə uzun-uzun ərizələr, siyahılar gətirmişdilər. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • UZUNAYAQ

  sif. Ayaqları uzun olan. Uzunayaq durna

  Tam oxu »
 • UZUNAYAQLI

  sif. Ayaqları uzun olan. Uzunayaq durna

  Tam oxu »
 • UZUNBALDIR

  sif. Baldırları uzun və nazik olan

  Tam oxu »