UCUİTİ

sif. Ucu iti olan, ucuşiş. Ucuiti dəmir. Ucuiti yaba.
UCUBİZ
UCUNDAN

Digər lüğətlərdə