ZİLAFLAŞMAX

(Oğuz)
sürtülmək, sürtülüb hamarlanmaq. – Bu aşıx çox oynanıf zilaflaşıf
ZİLAFLAMAX
ZİLAN