Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DABAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. bayt. Qaramal, davar və donuzlarda yoluxucu xəstəlik. Dabaq xəstəliyinə qarşı mübarizə._Dabaq olmaq – dabaq xəstəliyinə tutulmaq. İnək dabaq oldu.
← DA₂

“Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir.

DABAN →

is. 1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi.