Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ÖG

  Ön, doğma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖGMƏK

  Öymək, mədh etmək, tərif etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖGÜNMƏK

  Öyünmək, özünü öymək, özünü tərifləmək, lovğalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖGÜT

  Öyüt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖKCƏ

  Diz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖKÜR-ÖKÜR

  Hönkür-hönkür, bağıra-bağıra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖLÜMLÜ

  İçində ölüm olan, fani, keçici. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖNCƏ

  Topuq, topuq arxası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖNÇƏLƏMƏK

  Yorğalamaq, yorğa getmək, məhmizləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖNƏLMƏK

  Yaxşılaşmaq, şəfa tapmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  Minik heyvanlarının çulunu sarıyıb bərkitmək üçün başında doğanaq olan uzun ip; çatı. Napak qarı dedi: – Məndən olsa, oğlanın adını Örkənqulu qoyarsın

  Tam oxu »
 • ÖRMƏ

  Hörük, hörülmüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖTƏGİ

  Əvvəlki, başqa, qeyrisi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖTRİ

  Örtü (qoşma). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA ƏRƏB

  Vəli sözünün cəmi; həyatını Allah yolunda sərf edərək ona yaxınlaşmağa nail olmuş müqəddəs şəxslər. Övliyalar, ənbiyalar, ərənlər, Hanı məndən doğru y

  Tam oxu »
 • ÖVRAQ

  Bax: ovraq.

  Tam oxu »
 • ÖVSAF

  Bax: osaf.

  Tam oxu »
 • ÖYƏC

  Üçyaşar erkək qoyun. Yüz birim atlana, yüz birim düşə, Gündə yüz öyəcim çəkilə şişə, Ağrı dağım kimi şülənim bişə, Axar Araz kimi sel yağım ola

  Tam oxu »
 • ÖYKƏ

  Öfkə, ağciyər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖYKƏN

  Bax: öykə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖYNƏCİK

  Yemək, aşağı normada, kasıb yemək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖYÜN

  Yemək norması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PA FARS

  1. Ayaq. 2. Addım, qədəm. Oyandım qəflətdən, açdım gözümü, Ərənlər payinə sürtdüm üzümü. Dindirdilər, haq söylədim sözümü, Doxsan min kəlməmə bəyan de

  Tam oxu »
 • PANBUQ

  Pambıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PARMAQ

  Barmaq; imana gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PAS FARS

  Kin, küdurət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PASİBAN FARS

  1. Qarovulçu, keşikçi, nəzarətçi. 2. Məcazi mənada: hami, himayəçi. Dastanlarda hər iki mənada işlənir

  Tam oxu »
 • PAY

  Bax: pa.

  Tam oxu »
 • PAYBƏSTƏ

  Bax: payi-bəstə.

  Tam oxu »
 • PAYƏNDAZ FARS

  Ayaq altına döşənən ensiz, uzun xalça. Dastanlarda payandaz, pəyəndaz şəklində də işlənir. Padşah bu əhvalatı eşidən kimi əmr etdi, öz imarətindən qal

  Tam oxu »
 • PAYİ-BƏSTƏ FARS

  1. Ayağı buxovlanmış. 2. Məcazi mənada: əsir, aşiq. Dastanda 2-ci mənada işlənir. Oldum bir gözəlin payi-bəstəsi, Həm yar ənsuru, dil şikəstəsi

  Tam oxu »
 • PENİR FARS

  Pendir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PEŞ

  Arxa, ard.

  Tam oxu »
 • PEŞİNƏ DÜŞMƏK

  Arxasınca gəlmək (getmək). Xab içində yatan novrəstə şahzadə, Gəl bizim ellərə, sor asta-asta. Mən olum bir ahu, sən də ol səyyad, Düşüb də peşimə var

  Tam oxu »
 • PEYKAN FARS

  Əsl mənası “oxun ucundakı sivri dəmir” olub klassik ədəbiyyatda “kirpik” mənasında işlənir. Gəldim mehman oldum, səni şad edim, Oyan bu qəflətdən, dur

  Tam oxu »
 • PEYKƏR FARS

  1. Xarici görünüş; üz, surət; görkəm; bədən. 2. Gözəl. Həft peykər – yeddi gözəl. Mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi kimi də işlənir: mələkpeykər – mələ

  Tam oxu »
 • PEYLƏMƏK

  Bax: teyləmək. Əbdülkəbir gör neylədi, Xəzangül bağrın peylədi.             (“Dilsuz və Xəzangül”)

  Tam oxu »
 • PEYMAN FARS

  1. And, əhd. 2. Bağlaşma, razılaşma. Atam yanına gedirəm, Oğlan, gəlib apar məni. Səninlə peyman edirəm, Oğlan, gəlib apar məni

  Tam oxu »
 • PEYMANƏ FARS

  1. Qədəh, piyalə. 2. Çaxır, şərab. Dastanlarda 1-ci mənada rast gəlinir. Gülgəz Pəri saralıban solunca, Qaynayıban peymanələr dolunca, Qoy gəlməsin Mə

  Tam oxu »
 • PƏNCYEK

  Beşdəbir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PƏR FARS

  Qanad. Kəklik, pərin çatmaz şonqar pərinə. Gəlməsin könlünə güman, haralı?                 (“Məhəmməd və Güləndəm”)                              * Dir

  Tam oxu »
 • PƏRƏKAR

  Həyətyanı əkin sahəsi. Bəlkə, bizə bir öküz verə, biz də gətirib pərəkardan-zaddan əkək. (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • PƏRƏSKAR FARS

  1. Xidmətçi, qul. 2. Məcazi mənada: pərəstiş edən, pərəstişkar. Cəmi-cümlə hər məhşuri bilmişəm, Çağır kimlər sənə pərəskar olar

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTAR

  Bax: pərəskar.

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTKAR

  Bax: pərəskar. Yusif deyər, sən də ondan var idin, Onların şahısan, pərəstkarıdın. Xabda görmüş sən Kəmtərə yar idin, Yusif hər elmdən bilər halları

  Tam oxu »
 • PƏRİPEYKƏR

  Bax: peykər.

  Tam oxu »
 • PƏRLÜ

  Dilimli, pərli, qanadlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PIÇAQ

  Bıçaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PIRLAMAQ

  Fırlamaq, uçmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PİLON

  Keşiş cübbəsi, keşişlərin geydikləri qara cübbə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »