Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ÜÇÜNCÜDƏ

  Üçüncü dəfədə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜGİTMƏK

  Üyütmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT ETMƏK

  Bir-biri ilə əlaqəsi olmaq, yaxınlıq etmək, əlaqə yaratmaq, ünsiyyətdə olmaq.

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT ƏRƏB

  Qarşılıqlı, xoş münasibət, yaxınlıq, əlaqə. Başqası ilə ülfət eləmək ona cəza kimi gəlirdi. (“Leyli və Məcnun”)

  Tam oxu »
 • ÜLÜŞMƏK

  Paylaşmaq, payı bölüşdürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜMMAN ƏRƏB

  1. Böyük dəniz, dərya. 2. Məcazi mənada: hədsiz, həddən artıq, sonsuz, çox. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ah çəkdi ki, əgər bu ahın alovu, odu ols

  Tam oxu »
 • ÜN

  Səs, səda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarşı yatan qarlı dağlar, Dağlar, səndə qarım qaldı. Əlim çatmaz, ünüm yetməz, Dal budaqda narım qaldı

  Tam oxu »
 • ÜNYETMƏZ

  Çox uzaq, əlçatmaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÜRBƏND

  Bax: rübənd. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hürü xanım ürbəndi saldı üzünə. Qara ipək ürbənd qırmızı yanaqları elə qucaqladı, elə qucaqladı ki, elə bil

  Tam oxu »
 • ÜRCAH

  ürcah olmaq – rast gəlmək, təsadüf etmək. Sonra kağızı da götürüb yola düşdü. Çox getdi, az getdi, bir çobana ürcah oldu

  Tam oxu »
 • ÜRGƏ

  İkiyaşar dişi at balası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atını qoyarsan burada. Minərsən mənim Alagöz ürgəmi

  Tam oxu »
 • ÜRKƏ

  Bax: ürgə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÜRMƏK

  Hürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜRYAN ƏRƏB

  Çılpaq. Canda bir sahirdi cahan içində, Yanarsan alovda, sazan içində. Bir baği-bağçada üryan içində Əgər sağ qalsan, iftixar olar

  Tam oxu »
 • ÜRYAN ƏRƏB

  Çılpaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kafir ərəb məni candan eylədi, Yaxdı kabab bağrım büryan eylədi, Əsbabımı soydu, üryan eylədi, Tez ol dedi, ədib

  Tam oxu »
 • ÜŞƏLƏMƏK

  Tökmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mahru xanım qələm, kağız götürüb ürəyindəkilərini, xotkardan eşitdiklərini üşələdi sətirlərə, müşəmbələyib verdi

  Tam oxu »
 • ÜŞƏNDÜRMƏK

  Əndişəyə salmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜŞMƏK

  Toplanmaq, yığışmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜŞŞAQ ƏRƏB

  Aşiq sözünün cəmi. Səndə bu şivə nədir?! Zamana üşşağı, gözəl! Baxışın cəllad kimi, Qəmzələrin yağı, gözəl!                            (“Səlim şah”)

  Tam oxu »
 • ÜŞTƏ

  Bax: iştə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜŞÜRGƏLƏNMƏK

  Qorxmaq, vahiməyə düşmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun hərbəsi onu qorxutdu, çox üşürgələndi

  Tam oxu »
 • ÜTƏLƏK

  Tələsik, tələsə-tələsə; tələskən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ütələk danışdı ki, elə bil ağzına kişmişli südlü aş tökmüşdülər

  Tam oxu »
 • ÜY

  Oynaq, buğum. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoca Alı atın qabaq ayaqlarının üylərini bərk sıxdı, at nə diksindi, nə qırpındı

  Tam oxu »
 • ÜYİŞMƏK

  Siyirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  Toplaşmaq, yığışmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Onlar aşıq Cünunu gördülər, başına üyüşdülər... (“Koroğlunun Türkmən səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

  Tam oxu »
 • ÜZ

  Uzun, uzaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəli Həsən qabaqda, Koroğlu dalda az getdilər, üz getdilər, gəlib bir sıldırım qayanın dibinə çatdılar

  Tam oxu »
 • ÜZAR ƏRƏB

  Yanaq, üz. Həsrətiydim, üzarından doymazdım, Gündüzlər, gecələr ayrı uymazdım. Bir saat gözümdən yana qoymazdım, Heyif, işi indi ötürdüm, çoban

  Tam oxu »
 • ÜZBARI

  Üz-üzə, üzbəüz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aşıq Cünün, de üzbarı Dolandım dünyanı yarı, Qoç Koroğlunun Nigarı, Eyvaztək əri az gördüm

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİ

  Süvarinin ayağını dirəməsi üçün yəhərin iki tərəfindən asılı altı düz dəmir halqalardan hər biri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hər nə vaxt ki Toqata

  Tam oxu »
 • VAF-VAF

  İt hürməsi, ham-ham. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VAĞYA ƏRƏB

  1. Yuxu. 2. Hadisə, əhvalat, macəra. Dastanlarda 1-ci mənada işlənir. Ustadlar deyirlər ki, İrvahım günbəzdə yatıb vağyada gördü ki, Heratda Fətəli xa

  Tam oxu »
 • VAQEƏ

  Bax: vaqiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VAQİƏ

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • VAQİYƏ

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • VAQTIN

  Vaxtında, zamanında. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VALA

  Parça adı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çox sıx tor mənasında da işlənir. Sevgilim geyib valadan, Rəngi seçilməz laladan, İçib abi-zülaladan, Gözləri

  Tam oxu »
 • VANƏFSA

  Bax: vanəfsə.

  Tam oxu »
 • VANƏFSƏ ƏRƏB

  Fəryad, fəğan, şivən, qışqırıq. Bu zaman göy guruldadı, bir ildırım şığıyıb vəzirin evinin üstünə düşdü

  Tam oxu »
 • VARMAQ

  Getmək, yetişmək, çatmaq, gəlmək, gəlib çatmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əcəli qoydum börkümə, Büründüm çodar kürkünə, Gəl min Qıratın tərkinə, V

  Tam oxu »
 • VAYĞA

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • VAYIS

  Pislik edən, araqarışdıran, sözgəzdirən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Ayə, vayıs oğlu vayıs, yolu niyə kəsifsən? (“Pərizad xanımın Çənlibelə gəlməy

  Tam oxu »
 • VAYQANLI

  Əsassız olaraq adı pisliyə çıxmış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yazıqsan. Sonra məni vayqanlı görmə

  Tam oxu »
 • VEC1

  Şey, mal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu düşməz gücdən, Qorxmaz müxənnətdən, bicdən, Bac allam nağdıdan, vecdən, Dəmirçioğlu mənəm, mənəm!

  Tam oxu »
 • VECƏGƏLMƏZ

  Lazımsız, yararsız, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz, bikara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu, mən çox vecəgəlməz adam imişəm

  Tam oxu »
 • VERƏK

  Dayaq, arxa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VƏBAL ƏRƏB

  Günah, məsuliyyət; babal. Qanlı fələk məni yardan alıbdı, Sürgün edib dağa-daşa salıbdı; Gözü yolda intizarlım qalıbdı, Batmışam vəbala, cana, ağlaram

  Tam oxu »
 • VƏCH ƏRƏB

  1. Üz, sifət, çöhrə. 2. Yol, üsul, vasitə. 3. Səbəb, münasibət. Vəchi nədi, nə eşitsən iradə? Yar yarın haqqına yetmək çağıdı

  Tam oxu »
 • VƏCHİ-QƏMƏR

  Ayüzlü. Qabağı vəchi-qəmər, Yanağı əhməridi bu?                           (“Alı xan”)

  Tam oxu »
 • VƏCHİLƏ

  Belə, şəkildə, surətdə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • VƏDƏ1 ƏRƏB

  Bir iş üçün təyin olunan vaxt, müddət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi sabah yox, o birigün vədəsidir

  Tam oxu »