Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ƏL-ƏHDİ MİNƏL-VƏFA

  Əhdə əməl etmək vəfadandır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əl-əhdi minəl-vəfa. Biz öz vədimizi yerinə yetirdik

  Tam oxu »
 • ƏLAQİBƏT

  Sonunda, nəhayətində. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLAMAN ƏRƏB

  1. Yardıma, köməyə çağırış bildirən nida. 2. İmdad, nicat. Əsma xanım edər bu ələmanı, İmdada çağırram Şahi-Mərdanı; Zülm etmə, öldürmə belə cavanı, Q

  Tam oxu »
 • ƏLAMANDA QALMAQ

  Çarəsiz qalmaq, nə edəcəyini bilməmək.

  Tam oxu »
 • ƏLAMANDA OLMAQ

  Bax: əlamanda qalmaq.

  Tam oxu »
 • ƏLEYK

  ər. əleyh – onun üzərinə, ona Salama qarşılıq cavab olan əleykiməssəlam sözünün qısa şəkildə işlənməsi

  Tam oxu »
 • ƏLƏM1 ƏRƏB

  Dərd, qəm, kədər, qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü, Namə gəlib Çənlibeldə yetişdi, Mə

  Tam oxu »
 • ƏLƏM ƏRƏB

  Bayraq. Döyülür təbillər, sancağı ələm Bizləri gözlüyüb nişana gələr.                          (“Abdulla və Cahan”)

  Tam oxu »
 • ƏLƏNGƏ

  1. Quru sümük. 2. Çox arıq, əldən düşmüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda 2-ci mənada işlənir

  Tam oxu »
 • ƏLƏNGƏ-ÜLƏNGƏ

  Bax: ələngə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İş belə ələngə-üləngəyə qalsa, bunlardan mənim özümdə də çoxdur

  Tam oxu »
 • ƏLƏTƏŞ ƏRƏB

  Susuzluq. Bir almas göndərdim yara yadigar, Almadı alması, bağrıdaş Pəri. Könül tələb elər məndən nəyim var, Od tutub cismimi ələtəş, Pəri

  Tam oxu »
 • ƏLHƏMDÜLİLLAH

  Mövlaya şükür, Allaha şükür olsun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLİF

  1. Ərəb əlifbasının ilk hərfinin adı, əbcəd hesabında 1 rəqəmini ifadə edir; Allahın adlarından biri

  Tam oxu »
 • ƏLİF-BEY

  ərəb əlifbasının ilk iki hərfinin adı Əlifba. Alimdən dərs aldım əlif-bey üçün, Sürahilər düzülübdü mey üçün, Dəli könül, qəm çəkirsən nə üçün? Qəmli

  Tam oxu »
 • ƏLİF QƏDDİ DAL (YAY, NUN) OLMAQ

  Beli bükülmək, əyilmək.

  Tam oxu »
 • ƏLİF QƏDDİ DALA (YAYA, NUNA) DÖNMƏK

  Bax: əlif qəddi dal (yay, nun) olmaq.

  Tam oxu »
 • ƏLİFLƏ QAYIN

  Ərəb əlifbasında əlif və ğeyn (”qayın” bu sözün təhrif olunmuş şəklidir) hərflərinin adı. Əbcəd hesabına görə, əlif bir, ğeyn min ədədinə uyğun gəlir

  Tam oxu »
 • ƏLQƏRƏZ

  Bax: qərəz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əlqərəz, can qardaşlığı Çənlibeldə oldu qan qardaşlığı. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • ƏLLAF ƏRƏB

  Taxıl, un, yem, ot və s. alveri ilə məşğul olan adam. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Göz gəzdirdi, gördü meydanın aşağı tərəfində bir əllaf dükanını ye

  Tam oxu »
 • ƏLLƏMAYAQ

  Çox nadinc, çox hərəkətli, əlli-ayaqlı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bunu döyürdü, onu söyürdü, hamını əlindən zara gətirmişdi

  Tam oxu »
 • ƏLTƏMƏN

  Sağollaşma, vidalaşma. Gülgəz Pəri dedi: – Dediklərimi yaddan çıxartma! Abbas Pəri xanımla əltəmən olub ayrıldı

  Tam oxu »
 • ƏLÜFƏÇİ

  Süvari, ata minmiş, atlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLÜK

  Dağ keçisi, əlik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLÜKLÜ

  Əlikli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMLİK

  Yenicə ota düşən və eyni zamanda anasını əmən quzu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, gəzdiyimi tapardım,  Qayalar başında qala yapardım, Ağ

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏ

  Sarınmış uzun parça yaxud tirmə zolağından ibarət baş geyimi; sarğı, çalma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu bazardan aldığı ağ rəngli molla köyn

  Tam oxu »
 • ƏMMƏ ƏRƏB

  Nəyi? Quranda 30-cu cüzün başındakı Nəbə surəsinin ilk ayəsi olan “əmmə yetəsa-əlun”un (onlar bir-birindən nəyi soruşurlar?) ilk kəlməsi­dir, ona görə

  Tam oxu »
 • ƏMMİ ƏRƏBCƏ “ƏMM” SÖZÜNÜN TƏHRİFİ

  Atanın qardaşı, əmi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMR EYLƏMƏK

  Buyurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMUD ƏRƏB

  Polad toppuz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qılıncdan murad hasil olmadı, əmuda əl atdılar. Əmuddan murad hasil olmadı, nizəyə əl uzatdılar

  Tam oxu »
 • ƏMUD ƏRƏB

  Polad toppuz. Əmud endi Samın başına. Sam əmudu göydəykən vurub yerə saldı. Keyxan gördü əmuddan bir murad hasil olmadı, yenə bir dəli nərə çəkib dedi

  Tam oxu »
 • ƏMZİRMƏK

  Əmizdirmək, döşdən süd vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNAM

  ər. nemət sözünün cəmi Bəxşiş, hədiyyə, mükafat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O gətirdiyi xəbərə görə ənam gözləyirdi

  Tam oxu »
 • ƏNAM ƏRƏB

  Nemət sözünün cəmi; bəxşiş, hədiyyə, mükafat. Qırmızı geyib əmr elədi ki, Musaxan vəzir və sərraflar sabah meydana çıxsınlar, onlara ənam verəcəyəm

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR ƏRƏB

  1. Kaşalota oxşar bir balığın mədəsindən çıxarılan gözəl qoxulu maddə. 2. Gözəl iy, ətir. N.Tusi “Cavahirnamə” əsərində yazır: “Ənbərin yoxlanılması b

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR ƏRƏB

  1. Kaşalota oxşar bir balığın mədəsindən çıxarılan gözəl qoxulu maddə. 2. Gözəl iy, ətir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) N

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRƏFŞAN

  ərəb. ənbər, fars. fəşan – səpən, saçan Ənbər səpən, ənbər qoxuyan, ətir saçan. Ağ əndamı başdan-başa, Ətirli gül müşkfəşan

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRFƏŞAN

  Bax: ənbərəfşan.

  Tam oxu »
 • ƏNDAM FARS

  1. Bədən. 2. Boy, qədd, qamət, bədən quruluşu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qıratı gətirdim cövlana, indi, Varsa igidlərin meydana gəlsin!

  Tam oxu »
 • ƏNDAZƏ FARS

  1. Ülgü, ölçü. 2. Məcazi mənada: hədd, hüdud; norma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda məcazi mənada işlənir

  Tam oxu »
 • ƏNDƏLİB ƏRƏB

  Bülbül. Baxmasın gözəllərə Adamların bəd nəzəri. Əndəlib nalə çəkib, Ölməsin güldən ötəri.                 (“Seydi və Pəri”)

  Tam oxu »
 • ƏNG

  Alt çənə, çənə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəy Koroğluya dedi: – Boş-boş danışıb əngini yorma

  Tam oxu »
 • ƏNİK

  Yırtıcı heyvan balası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sarp qayalarda yurd olmaz, Müxənnətə söz dərd olmaz

  Tam oxu »
 • ƏNKƏBUT ƏRƏB

  Hörümçək. Tutilər avaz alır O şirin imran dilindən. Ənkəbuttək şan asılıb Sənin o incə dilindən.            (“Abbas və Gülgəz”)

  Tam oxu »
 • ƏNRƏMƏK

  Kişnəmək, səs çıxarmaq (heyvanlar haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat Koroğlunun səsini eşidəndə bir də ənrəyib kişnədi

  Tam oxu »
 • ƏNSAR

  Bax: ənsur.

  Tam oxu »
 • ƏNSƏ

  Boyun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNSUR ƏRƏB

  Yaxın adamlar; kömək edənlər. Oldum bir gözəlin payi-bəstəsi, Həm yar ənsuru, dil şikəstəsi.                                (“Sam şahzadə”)

  Tam oxu »
 • ƏNŞİŞMƏK

  Bərabər işləmək, birlikdə işləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNÜK

  Bax: ənik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »