Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • AĞLAĞAN

  AĞLAĞAN – GÜLƏYƏN Ağlağan uşaqları Nazimə sanki əfsun ilə ələ alır, sakit edirdi (Mir Cəlal); Çox güləyəndir

  Tam oxu »
 • AĞLAMAQ

  AĞLAMAQ – GÜLMƏK Ellərin dərdinə könül bağladım; Səninlə bir gülüb birgə ağladım (M.Rahim)

  Tam oxu »
 • AĞLAMSINMAQ

  AĞLAMSINMAQ – GÜLÜMSÜNMƏK Ağlamsındı bir az “dərdli”, “gileyli” (M.Rahim); Yadigar qayğısız halda gülümsünürdü (Ə

  Tam oxu »
 • AĞLAR

  AĞLAR – GÜLƏR Gahdan gülər, gahdan ağlar fikrimiz; Qanad açar, qanad bağlar fikrimiz (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • AĞLAYAN

  AĞLAYAN – GÜLƏN Ağabala çox ağlayan uşaq idi (Çəmənzəminli); Görürəm bəşərin gülən gününü! (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • AĞLAYIŞ

  AĞLAYIŞ – GÜLÜŞ Kişilərdə yersiz gülüşlər nə qədər çoxsa, qadın və qızlarda da yersiz ağlayış və qısqanışlar da həddindən artıqdır (M

  Tam oxu »
 • AĞRI

  AĞRI – SAZLIQ Birdən Sabir doğruldu, bədənində şiddətli bir ağrı hiss edərək üz-gözünü turşutdu (M.Hüseyn); Müalicədən gələndən sonra onun sazlığı göz

  Tam oxu »
 • AĞRIMAQ

  AĞRIMAQ – SAKİTLƏŞMƏK Sevil, nə üçün belə solğunsan, yaxsa bir yerin ağrıyır? (C.Cabbarlı); Gülşən ona toxtaqlıq verirdisə də, Xanpəri sakitləşmirdi (

  Tam oxu »
 • AĞYAĞIZ

  AĞYAĞIZ – QARAYAĞIZ Nazim uşaqlıqdan ağyağız idi. İdarə başçısı orta yaşlı, qarayağız, utancaq bir adam idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • AĞYANIZ

  AĞYANIZ – QARAYANIZ Təranə ağyanız göyçək bir qızdır. Lazar ortaboylu, qarayanız, bozgöz bir oğlandı (S

  Tam oxu »
 • AĞZIAÇIQ

  AĞZIAÇIQ – AĞZIBAĞLI Nuru babanın nağılına qulaq asanların bir qismi ağzıaçıq, bir qismi isə ağzıbağlı oturmuşdu

  Tam oxu »
 • AĞZIBÜTÖV

  AĞZIBÜTÖV – AĞZIBOŞ Mən istərdim ki, sən ağzıboş olmayasan. Mən çox ağzıbütöv adamam (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • AĞZIDAĞINIQ

  AĞZIDAĞINIQ – AĞZIBÜTÖV A kişi, bilirəm hansı ağzıdağınıq naçalnikə məni nişan veribdir (M.F.Axundzadə); Mənim ağzıbütöv, sözünün üstündə duran adamda

  Tam oxu »
 • AĞZIDOLU

  AĞZIDOLU – TƏMKİNLİ Mənimlə niyə belə ağzıdolu danışırsan? O indi də birinci dəfə gördüyü kimi sakit və təmkinli idi (M

  Tam oxu »
 • AĞZIÜSTƏ

  AĞZIÜSTƏ – ARXASIÜSTƏ Mütəkkəni sinəsinin altına qoyub ağzıüstə uzandı (İ.Şıxlı); O, göy otun üstündə arxasıüstə uzanıb yuxuya getdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • AĞZIYUXARI

  AĞZIYUXARI – AĞZIAŞAĞI De, polis gətir, mərəkə sür ağzıyuxarı Sibir meşələrinə (Mir Cəlal); Mən evə gələndə o ağzıaşağı gedirdi

  Tam oxu »
 • AH

  AH – VAY Ah, mən onun səadəti üçün nələr etməzdim (M.S.Ordubadi); Vay, yad kişinin səsi gəlir, vay, indicə qapıdan içəri girəcəkdir

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  AHƏSTƏ – TEZ Ona yazığı gəlirmiş kimi ahəstə dilləndi (S.Vurğun); Səttar tez atı tövləyə çəkdi (A.Makulu)

  Tam oxu »
 • AHIL

  AHIL – CAVAN Neçə nəfər ahıl və cavan qadınlar arxalarında səhəngləri gəlib səhnədən keçmək istəyirlər (Ə

  Tam oxu »
 • AXICI

  AXICI – SÖNÜK Bütün müdərrislərimiz ondakı səlis, axıcı natiqlik məharətinə qibtə edirdilər (İ.Əfəndiyev); Onun nitqi çox sönük, cansıxıcı idi

  Tam oxu »
 • AXIR

  AXIR – ƏVVƏL Hər şeyin əvvəli, axırı olur (R.Rza)

  Tam oxu »
 • AXIRKI

  AXIRKI – ƏVVƏLKİ Mən məsləhət görürəm, nə qədər ki, gec deyil, biz bu işdən çəkilək, çünki axırkı biabırçılıqdansa, əvvəlki biabırçılıq yaxşıdır (Ə

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  AXMAQ – DAYANMAQ Axır şırıltıyla köpüklü çaylar (S.Vurğun); Gözündə qalmadı xalqın diləyi; Dayandı qan seli, səmum küləyi (O

  Tam oxu »
 • AXŞAM

  AXŞAM – GÜNDÜZ Axşam aya baxar, gündüz günəşə; Ondan ətirlənər nərgiz, bənövşə (H.Hüseynzadə). AXŞAM – SABAH Axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır (

  Tam oxu »
 • AXŞAMÇAĞI

  AXŞAMÇAĞI – SƏHƏRÇAĞI Axşamçağı Canpoladın qapısı vuruldu (M.S.Ordubadi); Sığırçınlar səhərçağı gələr, budaqlara qonub səslənər, baharın müjdəsini gət

  Tam oxu »
 • AXŞAMLIQ

  AXŞAMLIQ – SƏHƏRLİK Gözlərimdən tökülür üç axşamlıq yuxusu (S.Vurğun); Bir səhərlik işimiz qalıb

  Tam oxu »
 • AXŞAMÜSTÜ

  AXŞAMÜSTÜ – SƏHƏR-SƏHƏR Axşamüstü Bahadır kəndə hamıdan gec qayıtdı (S.Rəhimov); Səhər-səhər qoy bir gözümü açım, sonra qabağımı kəs! (M

  Tam oxu »
 • AXTARMAQ

  AXTARMAQ – TAPMAQ Hər kəs öz yerini axtarır, tapır və əyləşirdi (S.Rəhimov)

  Tam oxu »
 • AİLƏLİ

  AİLƏLİ – SUBAY Xeyr, qardaş, mən çox ailəli adamlarla qohum ola bilmərəm, məndən əl çək, darıxıram (C

  Tam oxu »
 • AKTİV

  AKTİV – PASSİV Gündəlikdə işlənən, tələbatı ödəyən sözlər aktiv, az işlədilən, köhnəlmiş sözlər passivdir

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏK

  AKTİVLƏŞMƏK – PASSİVLƏŞMƏK İş adamı passivləşdirmir, əksinə aktivləşdirir

  Tam oxu »
 • AKTİVLİK

  AKTİVLİK – PASSİVLİK Passivlik ətalətdir, aktivlik isə gümrahlıqdır

  Tam oxu »
 • AQİL

  AQİL – DƏLİ Yusif şah aqil idi (M.F.Axundzadə); Kəndimizdə də bir igid tapılmır ki, bu dəlini ipə-sapa gətirə (M

  Tam oxu »
 • AL

  AL – SOLĞUN Zümrüd göydə günəş yandı; Al şəfəqə yer boyandı (S.Vurğun); Onun solğun yanağı qızarmağa başlayırdı (S

  Tam oxu »
 • ALACAQ

  ALACAQ – VERƏCƏK Alacağına qırğıdır, verəcəyinə qarğa (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALACAQLI

  ALACAQLI – VERƏCƏKLİ Alacaqlı ikən verəcəkli olduq (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALACALANMAQ

  ALACALANMAQ – İŞIQLANMAQ Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı (Mir Cəlal); Gəlin ürəyimdə bir şam yandırın; Dünyanı yenidən işıqlandırın! (S

  Tam oxu »
 • ALAN

  ALAN – SATAN Alanın gözü satanın əlində olar (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  ALÇAQ – ALİCƏNAB Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə olsa da, həyat haramdır (M.S.Ordubadi); Çox alicənab, nəcib insandır (Anar)

  Tam oxu »
 • ALÇAQBOY

  ALÇAQBOY – HÜNDÜRBOY Kərbəlayı Qulu alçaqboylu bir kişi idi (Çəmənzəminli); Baba keşiş hündürboy, enlikürək, şumal bir adam idi (Elçin)

  Tam oxu »
 • ALÇAQDAN

  ALÇAQDAN – UCADAN Maya sanki ucadan və acıqla soruşdu (M.İbrahimov); Bu zaman əncümənin üzvlərindən bir neçəsi papiros çəkir, bir-biri ilə alçaqdan da

  Tam oxu »
 • ALÇAQLI

  ALÇAQLI – UCALI Alçaqlı, ucalı dağlar görmüşəm (Aşıq Alı)

  Tam oxu »
 • ALÇAQLIQ

  ALÇAQLIQ – HÜNDÜRLÜK Ağacın alçaqlığı gediş-gəlişə maneçilik törədir. Min üç yüz hündürlüyündə olan bu gözəl şəhərdə dağ havası ilə aran günəşi birləş

  Tam oxu »
 • ALÇALDAN

  ALÇALDAN – UCALDAN Onu alçaldan da, ucaldan da biz (T.Bayram)

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  ALÇALMAQ – UCALMAQ Sən ucala bilsən, alçalacaq dağ (S.Sərxanlı). ALÇALMAQ – YÜKSƏLMƏK Axı mən o qədər də alçalmamışam ki, yüksələ bilməyəm (Ə

  Tam oxu »
 • ALÇALTMAQ

  ALÇALTMAQ – QALDIRMAQ Qızın təmiz və pak məhəbbətini alçaltdılar (“Ulduz”); Onun təhqir olunmasına yol vermədilər, mənliyini qaldırdılar

  Tam oxu »
 • ALICI

  ALICI – SATICI Satıcılar tərifləyir, alıcılar müştəri gözü ilə bir çox nöqsanlar tapır və pisləyirdilər (S

  Tam oxu »
 • ALICILIQ

  ALICILIQ – SATICILIQ Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksəlmişdir. O, satıcılığa gəlir mənbəyi kimi baxırdı

  Tam oxu »
 • ALINMAZ

  ALINMAZ – SATILMAZ Alınmaz, satılmaz dünya neməti; Elin hörmətini qazanandadır (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  ALIŞMAQ – SÖNMƏK Ümid onun gözündə; Gah alışır, gah da sönür (B.Vahabzadə). ALIŞMAQ – TƏRGİTMƏK Gülsənəm ilə Maro bir-birinə alışırdılar (S

  Tam oxu »