Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BƏAX

  (Gəncə, Qazax) bir qədər bundan əvvəl, bayaq. – Bəax səni ça:ırdım, eşitmədin (Qazax)

  Tam oxu »
 • BƏBƏ

  (Gəncə, Füzuli, Kürdəmir, Qazax, Masallı, Mingəçevir, Naxçıvan, Oğuz, Şəki) 1. bax bebə. – Sən də bebəsən (Füzuli); – Onun bəbəsi yaman göyçəkdi (Kürd

  Tam oxu »
 • BƏBƏGÜL

  (Quba) qaranquş

  Tam oxu »
 • BƏBƏX’

  (Şəmkir) boyaqçılıqda işlədilən kül. – Bazara bir bəbəx’ aparmışdım, bilmirəm, nə cür çəx’dilər, nə kələx’ gədilərsə, əlimi heçə-puça çıxartdılar

  Tam oxu »
 • BƏBƏNƏK

  (Cənubi Azərbaycan) xırdayarpaqlı yeməli bitki adı. – O qədə bəbənək yidim ki, ağzım göyniyir

  Tam oxu »
 • BƏBƏRÇİN

  (Qax, Lənkəran, Zaqatala) qaranquş. – Yaz oldi, bəbərçinnər gəldi (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • BƏCƏ

  (İsmayıllı) moruq. – Amma kö:lüm nə bəcə issiyir

  Tam oxu »
 • BƏCƏLİ

  (Qax) lobya

  Tam oxu »
 • BƏCƏRTMAX

  (Təbriz) bəsləmək, becərmək. – Qoyunu pərvəri bəcərdillə

  Tam oxu »
 • BƏCİ

  (Qazax, Naxçıvan) pis. – Qızım, bu bəcidi, yemə! (Qazax)

  Tam oxu »
 • BƏCİD

  I (İsmayıllı) bax becid II (Naxçıvan) doğru Bəcid olmax (Qarakilsə) – təkid etmək. – Mənim bu sirri açmama o çox bəcid oldu

  Tam oxu »
 • BƏCİX’

  (Qarakilsə) taxılın içindən çıxan zibil. – Bəciyi toyuxlara tökürüx’

  Tam oxu »
 • BƏÇ

  (Qax) divara şirə çəkmək üçün istifadə olunan dəri parçası

  Tam oxu »
 • BƏÇİK

  (Kəlbəcər) qıçda və qolda olan oynaq(lar). – O qədər gəzmişəm ki, bəçiklərim ağrıyır

  Tam oxu »
 • BƏDAZA

  (Kürdəmir) dələduz. – Bədaza öylatdansa, qapundakı gəlnin yaxşıdı

  Tam oxu »
 • BƏDDƏMƏX’

  (Gəncə) əli gətirməmək, uğursuzluğa düçar olmaq. – Yaman bəddəmişəm, heç işim düz gəlmir

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  I (Qazax) işdə əvəzsiz kömək. – Arvatdar xana toxuyanda bədələ gedər birbirinə; – Əmim bizə bədələ gəldi II (Cəbrayıl, Qarakilsə, Quba) əvəz, tay, bər

  Tam oxu »
 • BƏDƏLİ

  (Şuşa) süni, saxta. – Tellinin belindəki toqqa bədəli qızıldandı

  Tam oxu »
 • BƏDƏLLƏŞMƏX’

  (Beyləqan, Bərdə) köməkləşmək, bir-birinə köməyə getmək. – Gəl bədəlləşəx’ (Bərdə); – Mən Vaqifnən bədəlləşif evi tix’dim (Beyləqan)

  Tam oxu »
 • BƏDƏNÇƏ

  (Ağcabədi, Füzuli, Göyçay, Şuşa, Tərtər, Ucar) canlıq, qolsuz sırıqlı. – Cicim mənə bədənçə tikdi (Ucar); – Bədənçəni qoja kişilər, qoja arvatdar ge:i

  Tam oxu »
 • BƏDƏNÇƏRƏ

  (Bakı) bax bedənçərə. – Kasıb itinin adın Gümüş qoyan kimi, sən də bu bədənçərənün adın nöşün Adıgözəl qoymusan

  Tam oxu »
 • BƏDƏRQA

  (Qarakilsə) cavabdeh. – Mən ona bədərqa dəyləm

  Tam oxu »
 • BƏDƏV

  (Şahbuz) qaçağan “at”. – İki bədəv at gətirrəm mən, al qaç

  Tam oxu »
 • BƏDGÜNNÜX’

  (Ağdam) çətinlik. – Uşaqlıqda pütün ömürümüz bədgünlüynən keşdi, doyunca yeməx’ də tapbırdıx

  Tam oxu »
 • BƏDHAL

  (Lənkəran) acıqlı, hirsli, əsəbi. – Əmir bədhal adamdu, sözünün qabağına söz gətirən kimi haldan çıxır

  Tam oxu »
 • BƏDXƏRƏX’

  (Qazax) boğaz xəstəliyi, boğazda əmələ gələn şiş. – Pəri xalanın oğlu bədxərəx’ olmuşdu, tez həkim gətdilər

  Tam oxu »
 • BƏDİRCİN

  (Kürdəmir) badımcan

  Tam oxu »
 • BƏDİRĞA

  (Zəngilan) bax bədərqa. – Bı işə mən bədirğa dəyləm

  Tam oxu »
 • BƏDQAVARA

  I (Qazax, Şəmkir) bədəncə kobud, qaba. – O çox bədqavaradı, heç paltar ona yaraşmer (Qazax) II (Qazax, Şəmkir) davakar

  Tam oxu »
 • BƏDNÖYÜS

  (Ağdam, Bərdə, Qazax, Şuşa) bax bednö:üs. – Bədnöyüs adamnan mənim xoşum gəlməz (Ağdam); – Nuru çox bədnöyüsdü, hər gördüyünə tamah eler (Qazax); – Ya

  Tam oxu »
 • BƏDO

  (Ağdam, Quba) bax bədəv. – Yaxşı bədo atı var onun (Ağdam)

  Tam oxu »
 • BƏDÖY

  I (Tovuz) hoqqa. – Özünnən bədöy çıxartma II (Bakı, Göyçay, Qazax, Ordubad) bax bədəv

  Tam oxu »
 • BƏDRAX

  bədrax düşməx’: (Oğuz, Şəki) didərgin düşmək. – Bizim bir toux bədrax düşüfdü, heç həyətə gəlmir (Oğuz)

  Tam oxu »
 • BƏDSUYUM

  (Culfa) bədnəzər. – Bədsuyumun gözü o odda yana!

  Tam oxu »
 • BƏDYƏ

  (Kürdəmir) çöl, səhra. – Bədyənin düzündə savxoz salıblar

  Tam oxu »
 • BƏDYO:Z

  (Qazax) bədnəzər

  Tam oxu »
 • BƏƏC

  bəəc olmax: (Qax) dağılmaq

  Tam oxu »
 • BƏGGAH

  (Ordubad) tumanın, şalvarın bağ keçirilən yeri. – Atam həmişə şalvara bəggah tikərdi

  Tam oxu »
 • BƏĞBƏQUZİ

  (Bakı) qurbağa

  Tam oxu »
 • BƏĞDATI

  (Ordubad) bax bağdatı I. – Qəbaxda əvlərimizin çoxi bəğdatı olardı

  Tam oxu »
 • BƏĞƏ

  (Quba) bax bəqqə

  Tam oxu »
 • BƏĞƏLƏ

  (İsmayıllı, Quba) bax bəqələ. – Bəğələ dəyib, gedək yığax (İsmayıllı)

  Tam oxu »
 • BƏHƏM

  bəhəm eləməx’: (Mingəçevir) tamamlamaq, qurtarmaq. – İşin birini bəhəm elə, sora o birinə keç

  Tam oxu »
 • BƏHƏMLƏŞMƏX’

  (Cəbrayıl) əlbir olmaq, köməkləşmək. – Bəhəmləşdıx ikicəyimiz, qutardıx hamısın Bəhəm olmağ (Bakı, Şəki) – əmələ gəlmək, baş vermək, meydana çıxmaq

  Tam oxu »
 • BƏHƏRXIR

  (Bakı) müvəqqəti bağ kirayəyə götürən adam

  Tam oxu »
 • BƏHİM

  bəhim olmax: (Qax) qovuşmaq, birləşmək. – Honun mağa bəhim olan gün dağılsın

  Tam oxu »
 • BƏHLİ

  I (Göyçay, Quba, Qusar, Ucar, Şəki) bax ba:li. – Bəhli yetişib (Quba); – Biyil bəhli olmadı, quraxlığ oldu (Şəki); – Bəhli mürəbbəsi yeyirsənmi? (Ucar

  Tam oxu »
 • BƏHR

  (Qazax) məkr, kələk. – Alla: səni şeytanın şərinnən, arvadın bəhrinnən saxlasın

  Tam oxu »
 • BƏHRƏ

  (Bərdə, Borçalı, Culfa, Qazax, Şahbuz, Tovuz) keçmişdə məhsulun onda biri həcmində alınan vergi. – On dərzin biri ağanın, doqquzu bizim, buna bəhrə de

  Tam oxu »
 • BƏHRƏDAR

  (Şahbuz) keçmişdə bəhrə yığan adam. – Bı kətdə bəhrədar olub

  Tam oxu »