Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BEBAYA

  (Füzuli) bax beva. – Çox bevaya adamdı o

  Tam oxu »
 • BEBƏ

  (Bakı) körpə uşaq, çağa. – Mən bebə dögürəm ki, məni qorxıdırsan

  Tam oxu »
 • BECAHA

  (Kürdəmir) əbəs yerə, boş yerə. – Becaha danışma, bala

  Tam oxu »
 • BECCƏ-BECCƏ

  (Şəki) tez-tez. – Ay qız, beccə-beccə gəlsənə!

  Tam oxu »
 • BECƏHAL

  (Kürdəmir) bax becaha. – Becəhal yerə oturub gözdüyür

  Tam oxu »
 • BECİD

  (Bakı, Mərəzə, Ordubad, Şamaxı) tez, cəld, tələsik. – Adə, becid gəl, ayağun altında yumurta qalmayıb ki! (Bakı); – Bir az becid gəlin, yoldaşlara çat

  Tam oxu »
 • BECİD-BECİD

  (Bakı, Şamaxı) tez-tez, sürətlə. – Becid-becid gəlun ki, qarannığ tüşməmiş çatağ (Bakı)

  Tam oxu »
 • BECİDLEMEG

  (Bakı) sürətləndirmək

  Tam oxu »
 • BECİRD

  becird eləməx’: (Zəngibasar) becərmək

  Tam oxu »
 • BEÇÇƏ

  (Zəngibasar) balaca, xırda

  Tam oxu »
 • BEÇÇƏDƏNNİX’

  (Zəngibasar) bətn, uşaqlıq

  Tam oxu »
 • BEÇƏ

  (Salyan) arabanın qolu. – Arabanın beçəsi dəmirdən olır

  Tam oxu »
 • BEÇƏXOR

  (Lənkəran) qadınların uşaqlığında əmələ gələn xəstəlik adı ◊ Beçəxor salmağ – beçəxor xəstəliyi nəticəsində yarımçıq uşaq salmaq

  Tam oxu »
 • BEÇƏRƏ

  I (Ordubad) kal, yetişməmiş armud. – Yetişməmiş armuda biz beçərə deyərıx II (Qazax) yazıq, fağır. – A beçərə, sənin heş şeydən xəvərin yoxdu

  Tam oxu »
 • BEDAHA

  (Şəmkir) çox, hədsiz dərəcədə. – Məle:kə bedaha gözəldi

  Tam oxu »
 • BEDAHAT

  I (İsmayıllı, Kürdəmir, Qazax) bax bedaha. – Biyil bedahat taxıl var (Qazax); – Əhməd bu gün bedahat iş görib (İsmayıllı); – Bu il Muradxanda qo:n bed

  Tam oxu »
 • BEDANA

  (Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Şuşa) 1. iri ağ tut (Cəbrayıl). – Şirinnix’də bedananın yerin heş nə verməz 2

  Tam oxu »
 • BEDAZA

  I (Bərdə, Kürdəmir) intizamsız. – O, yaman bedaza adamdı (Kürdəmir) II (Laçın) həyasız. – Onun öhdəsinnən gəlməx’ olmaz, bedazadı

  Tam oxu »
 • BEDDAH

  (Qarakilsə) bax beddam. – Cama:t çox iş görür, mənim adım beddahdı elə

  Tam oxu »
 • BEDDAM

  (Bakı, Qazax, Şuşa) bədnam, rüsvay, biabır. – Çaqqal var gödən dağıdır, qurdun adı beddamdı (Qazax) ◊ Beddam eləməx’ (Şuşa) – rüsvay eləmək

  Tam oxu »
 • BEDƏL

  (Bakı) 1. qarşılıq, əvəz 2. qiymət. – Bu qəzetün bedəli ildə altı manatdı

  Tam oxu »
 • BEDƏNÇƏRƏ

  (Bakı) çirkin, kifir, eybəcər. – Sən burdakı güzgülərə bax, gör adami necə bedənçərə görsədir; – Bedənçərənün biridü

  Tam oxu »
 • BEDİD

  (Bakı) küt getmiş çörək. – Ay qado:i alım, mənim dişdərim var ki, bedid yiyim

  Tam oxu »
 • BEDLƏKƏR

  (Bakı) 1. çirkin 2. natəmiz. – Mən Sonanun gəlinün görməmişdim, yaman bedləkərün biridü

  Tam oxu »
 • BEDNÖ:ÜS

  (Bakı) hər şeyə tamah salan, nəfsi hər şeyi çəkən. – Nə bednö:üs uşağdu bu, mənnəm kimə oxşiyib

  Tam oxu »
 • BEDUYUX

  (Cəbrayıl) xəbərsiz

  Tam oxu »
 • BEHBAZAR

  (Çənbərək, Kürdəmir, Qazax) etibar, dəyanət. – Sənin behbazarın yoxdu, saηa inanmağ olmaz (Qazax); – Məcidə behbazar yoxdu (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • BEHBİDİ

  (Şuşa) bax beybut. – Zarafatdaşanda behbidini soxmuşdu bö:rümə, on gün yatdım

  Tam oxu »
 • BEHLİ

  (Qazax) behi alınmış. – Xalxın behli malını harıya satersan?

  Tam oxu »
 • BEHTİN

  (Kürdəmir, Mingəçevir) bax beytin. – Vahap behtinin biridi, onnan pıl çıxar? (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • BEJAN

  (Cəbrayıl) böyük lək. – Suyu orta bejana bağla; – Gedim, bağda birki bejan doğruyum

  Tam oxu »
 • BEJƏ-BEJƏ

  (Qazax) nahaq yerə, boş yerə, faydasız. – Bejə-bejə danışıf başımı ağrıtma

  Tam oxu »
 • BEKARA

  I (Ağdam, Bərdə, Kəlbəcər, Şuşa) yararsız, pis. – Ə:, bekara şeydi, onun nəynə pul verirsən (Ağdam); – Həsən bekara adamdı, ona qoşulma (Kəlbəcər) II

  Tam oxu »
 • BEKDANƏ

  (Ordubad) heyva toxumu. – Boğazım ağrıyır, bekdanə suyi içəcəm

  Tam oxu »
 • BEKÜNT

  (Cəbrayıl) yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • BEKÜT

  (Cəbrayıl) bax bekünt

  Tam oxu »
 • BEQAM

  (Gədəbəy) üzsüz süd. – Beqamın özü nədi ki, qatığı da nə ola; – Beqamnan yaxşı kəsmix’ olur

  Tam oxu »
 • BEQURB

  (Lerik) hörmətsiz. – Xasyətinən özün bequrb eliyib

  Tam oxu »
 • BELBİ

  (Şəki) çəltik küləşi. – Belbi sirkəliyif beş put, altı put çəltix’ gətirənnər var

  Tam oxu »
 • BELÇƏ

  (Zəngibasar) xəkəndaz. – Belçəni gəti zibili yığ

  Tam oxu »
 • BELİBAĞLI

  (Bərdə, Qazax, Şəmkir) belində qurşağa bənzər zolaq olan yırtıcı quş. – Belibağlı meşədə çox olur (Bərdə); – Qartal deyif kin, belibağlı olmaseydi, ye

  Tam oxu »
 • BELİDONQAR

  (Zəngilan) qozbel. – Qara belidonqardı anadan gəlmə

  Tam oxu »
 • BELİQURU

  (Oğuz, Şəki) məc. tənbəl

  Tam oxu »
 • BELİQUZDU

  (Ağcabəd, Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər, Zəngilan) qozbel. – Yazıx beliquzdudu dayna, şikəsdi (Ağdam); – Beliquzdu adam həməşə büküx’ gedir (Tərtər)

  Tam oxu »
 • BELİTƏX’NƏLİ

  (Zəngilan) qozbel. – O, uşaxlıxdan həylədi – belitəx’nəlidi

  Tam oxu »
 • BELKAN

  (Şamaxı) bel. – Eldar belkannan ağacın dibini boşaldardı

  Tam oxu »
 • BELKƏLLƏSİ

  (Oğuz) oyun adı

  Tam oxu »
 • BELLƏTMƏK

  (Ucar) göstərmək. – Mən sənin şəkilu: Həsənə də bellətdim

  Tam oxu »
 • BELLİK

  (Cənubi Azərbaycan) bir qədər, məlum ölçudə su. – Arxda on bellik su var

  Tam oxu »
 • BELTƏ

  (İmişli) bel. – Beltəni mana görüm

  Tam oxu »