Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BİBBO

  (İmişli) şanapipik, hop-hop. – Bibbo bəzəkli quşdı, kəkilli quşdı

  Tam oxu »
 • BİBIĞIM

  (Kürdəmir) bir az, bir dəfə (“qaynamaq” feli ilə işlənir) – Su bibığım qaynasın, düyünü tök

  Tam oxu »
 • BİBIRIM

  (Salyan) bax bibığım. – Ət bibırım qaynıyıb

  Tam oxu »
 • BİBİ

  (Gədəbəy) əmi və ya dayıarvadı

  Tam oxu »
 • BİBLİXORUZ

  (Bakı) gül adı

  Tam oxu »
 • BİC

  (Bakı) bax bij. – Əncil ağacının bici çoxalıb

  Tam oxu »
 • BİCƏ

  (Basarkeçər) pis. – Bu il taxılımız bicədi

  Tam oxu »
 • BİCƏ-BİCƏ

  (Bakı) nahaq yerə

  Tam oxu »
 • BİCƏGİ

  bicəgi doğmağ: (Salyan) ilkinə doğmaq. – Tükəzban bicəgi doğdı

  Tam oxu »
 • BİCƏX’

  (Qax, Zaqatala) dördyaşar camış

  Tam oxu »
 • BİCƏLƏ

  (Zəngibasar) arif, çoxbilmiş. – Yaman bicələ arvatdı bu

  Tam oxu »
 • BİCƏNƏX’

  (Şəki) hiyləgər. – Çox bicənəx’ gəlindi bizim gəlin

  Tam oxu »
 • BİCƏŞUM

  (Kürdəmir) payız şumu ◊ Bicəşum eləmək (Kürdəmir) – payız şumu etmək. – Taxılı biçəşum eliyib əkəndə mənsili az olur Bicə yerə (Bakı) – nahaq yerə

  Tam oxu »
 • BİCƏYNƏ

  (İmişli, Kürdəmir, Zəngilan) bax bijəyində. – Sizin düyq:z bicəynə kələ:- lif (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • BİCİLO

  (Salyan) bir dəfə. – Ətin suyu bicilo qaynıyıb

  Tam oxu »
 • BİCOV

  (Şəki) hiyləgər. – Qulam lap bicovun biridi

  Tam oxu »
 • BİCOY

  I (Hamamlı) gödəkboylu, qısaboy. – Boyu balaca olan adama bicoy deyrix’ II (Hamamlı, Qazax) aravuran, sözgəzdirən, fitnəkar

  Tam oxu »
 • BİCOYLUX

  bicoylux eləməx’: (Şəmkir) zadəgan evində uşaq ikən qulluq etmək. – Qara bəylikdə yeddi il bicoylux eliyif

  Tam oxu »
 • BİCVƏR

  (Kürdəmir) hiyləgər

  Tam oxu »
 • BİÇƏ

  (Bərdə, Şəki) əmi və ya dayıarvadı. – Biçəm bizə gəlif (Bərdə); – Biçəm hindi bizdədi (Şəki)

  Tam oxu »
 • BİÇƏNƏ

  (Bakı) yonca. – Adə, get çöldən qoyunnarçun biçənə yığ

  Tam oxu »
 • BİÇƏR

  (Culfa) dərzi

  Tam oxu »
 • BİÇƏRƏ

  (İmişli) biçin. – Qabağ bırda əkərə nə:zirdi, biçərə nə:zirdi

  Tam oxu »
 • BİÇƏTƏN

  (Kürdəmir) bax bir çətən. – Biçətən uşağı var Həsənin

  Tam oxu »
 • BİÇIQQAN

  (Biləsuvar) bir az, bir qədər. – Biçıqqan su olsaydı içərdim

  Tam oxu »
 • BİÇİNTİ

  (İmişli) paltar biçilərkən artıq qalan xırda parçalar. – Paltar kəsərdilər, biçintini verərdilər qızzara, gəlin-gəlin oynamağa

  Tam oxu »
 • BİÇMƏY

  (Cəlilabad) kəsmək. – Meşədə nə iri ağac varsa, hamsın biçiblər

  Tam oxu »
 • BİDANA

  (Şəki) bax bedana (2-ci məna). – Bidana üzümün varmı?

  Tam oxu »
 • BİDƏK

  (Füzuli) keçmişdə məhsulun onda biri həcmində alınan vergi. – Ancax o xan da bırdan onnan bir bidək alırdı

  Tam oxu »
 • BİDİNİMƏ

  (Yardımlı) aramsız, fasiləsiz. – Yağış bidinimə yağey

  Tam oxu »
 • BİDİY

  (Qax) xam yer, əkilməmiş sahə. – Bidiydən şum qayrılır

  Tam oxu »
 • BİGƏX’

  (Cəbrayıl) anası ölmüş quzu və ya buzov

  Tam oxu »
 • BİGİR

  I (Cəbrayıl, Meğri) birlikdə, bir yerdə. – Yavığa gə, biğir oturax (Cəbrayıl) II (Bakı) güc, qüvvə. – Hələ bil əlimün bigiri yoxdu ◊ Bigir verməg – kö

  Tam oxu »
 • Bİ:ĞUR

  (Kürdəmir) 1. bir dəfə. – Bi:ğur məyi, bi:ğur oyu döyirdi 2. bu dəfə. – Bi:ğur sə:n nobatındı

  Tam oxu »
 • BİJ

  (Ağdam, Bərdə, Gəncə, Şuşa) ağacın dibindən çıxan cavan zoğ. – Bijdəri kəsməsən, yaxşı yekəlməz (Ağdam); – Məmiş, tənəx’ bijdərinnən bir az yol, eşşəy

  Tam oxu »
 • BİJƏLTƏX’

  I (Gəncə) nadinc. – Yaman bijəltəx’ uşaxlardı, əllərinnən yoldan keşməy olmur II (Şuşa) kələkbaz, bic

  Tam oxu »
 • BİJƏLTƏX’LİX’

  (Şuşa) kələkbazlıq, biclik, hiyləgərlik. – Bijəltəx’lix’də hamını ötüf keşmisən

  Tam oxu »
 • BİJƏNDƏR

  (Qazax) kələkbaz, hiyləgər. – Belə bijəndər adam olmaz

  Tam oxu »
 • BİJƏNDƏRRİX’

  (Gəncə) kələkbazlıq, biclik, hiyləgərlik. – Bijəndərrix’də onun qavağına çıxan olmaz

  Tam oxu »
 • BİJƏNGƏ

  (Mingəçevir) kələkbaz, hiyləgər

  Tam oxu »
 • BİJƏNGƏNƏ

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) bax bijəngə. – Bir bijəngənədi ki, o, gəl görəsən (Şuşa)

  Tam oxu »
 • BİJƏRTDƏX’

  (Borçalı, Qazax) bax bijəltəx’ II. – Yaman bijərtdəx’ uşaxdı (Borçalı)

  Tam oxu »
 • BİJƏYİNDƏ

  (Qazax) doğmaq vaxtı çatmamış, doğum yaşına çatmamış (heyvan). – Bu düyə bijəyində doğdu, hələ gələn il doğasıydı

  Tam oxu »
 • BİJƏYİNƏ

  (Daşkəsən, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Şəmkir, Tərtər, Ucar) bax bijəyində. – Bizim düyə keçən il bijəyinə doğuf (Daşkəsən); – Alağız inəx’

  Tam oxu »
 • BİJVƏR

  (İmişli, Tərtər) vaxtından əvvəl, faraş doğulmuş quzu və ya çəpiş. – Mənim bir bijvərim var (Tərtər)

  Tam oxu »
 • BİLDİRÇİNBIDI

  (Kürdəmir, Salyan) armud növu adı. – Bizdərdə bildirçinbıdı armud çoxdu (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • BİLDİRÇİNBUDU

  (Tərtər) bax bildirçinbıdı

  Tam oxu »
 • BİLƏ

  I (Qax, Meğri) birgə, birlikdə. – Sənnən bilə cəhənnəmə gidər (Qax); – Bir mənzildə qalerdix’, bilə yeyif, bilə də gəzerdix’ (Meğri) II (Meğri) ovuc

  Tam oxu »
 • BİLƏBETDAN

  (Borçalı) quş adı

  Tam oxu »
 • BİLƏCANI

  (Ucar) irigiləli, qara rəngli üzüm növü

  Tam oxu »