Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BAB

  bab gəlməx’: (Ağdam, Qarakilsə, Şuşa) 1. üstün gəlmək, qalib gəlmək (Ağdam, Şuşa). – Sən mq: bab gələmməzsəη (Ağdam); – Mq: bab gələn hələ anadan olmu

  Tam oxu »
 • BABA

  (Başkeçid, Təbriz, Füzuli) ata. – Babam maηa kitaf alıf (Başkeçid); – Get gör, baban gəldimi öyə? (Füzuli)

  Tam oxu »
 • BABAQULU

  I (Gəncə) boz rəngli mərcan. – Bajımın babaquluları itif II (Gəncə) ilbiz. – Əyə, babaqulunu niyə öldürürsəη, yazıx döymü?

  Tam oxu »
 • BABAYOĞURT

  (Gəncə) yalançı pəhləvan. – Sən nə babayoğurt kimi atılıf tüşürsəη?

  Tam oxu »
 • BABILBAS

  (İmişli) şayiə ◊ Babılbas aparmağ (İmişli) – şayiə yaymaq. – Fatma babılbas aparır, ya:nı şa:ya aparır

  Tam oxu »
 • BABLİTMƏĞ

  (Lerik) böyütmək

  Tam oxu »
 • BACA

  I (Biləsuvar, Təbriz, Yardımlı) pəncərə. – Bacanı ört (Biləsuvar); – Bacanın üssündə çirax asılmışdı (Təbriz) II (Culfa) taxça III (Balakən) bacanaq

  Tam oxu »
 • BACĞUN

  (Zaqatala) şax, ağacın kəsilmiş nazik budaqları. – Bacğun tök, təndir yaxşı qızarsın

  Tam oxu »
 • BAD

  I (Basarkeçər, Bərdə, Gəncə, Naxçıvan, Şərur, Yevlax, Zəngilan) 1. təndir qurmaq üçün tərkibinə keçi qılı qatılmış sarı torpaqdan hazırlanan palçıq (G

  Tam oxu »
 • BADA

  (Zaqatala) əmiarvadı, əmidostu. – Bada, acmışam, bir az yemək ver

  Tam oxu »
 • BADADİK

  (Zəngibasar) ot adı

  Tam oxu »
 • BADAĞ

  (Ucar) badalaq ◊ Badağ qurmağ – badalaq vurmaq, badalaq gəlmək. – Bı ko: döylü, adama badağ qurur

  Tam oxu »
 • BADAĞLAMAĞ

  (İmişili) uzağa qaçmamaq üçün heyvanın iki ayağını bir-birinə bağlamaq. – Ə:, qoyunu badağlamamısan, quzu əmmeyib?

  Tam oxu »
 • BADAX

  I (Xaçmaz, Quba, Qusar) camış balası. – Badax gəlmədi (Quba) II (Zaqatala) mis qab III (Gəncə, İmişli, Qazax) uzağa qaçmamaq üçün quşların, heyvanları

  Tam oxu »
 • BADAXLAMAX

  (Qazax) badalaq vurmaq. – Uzun adamı tez badaxlıyıf yıxmağ olar

  Tam oxu »
 • BADAL

  (Təbriz) yalançı. – Badal adamnara hörmət eləmirdilə

  Tam oxu »
 • BADALĞA

  (Gədəbəy) kələk ◊ Badalğa gəlməx’ – kələk gəlmək, aldatmaq. – Mq: badalğa gələmməssəη sən

  Tam oxu »
 • BADAMAĞ

  (Cəbrayıl, Əli Bayramlı, İmişli, Qarakilsə) bax badağlamağ. – Qoyunu badıyın, qaçmasın (İmişli); – Apar quzını bada, gə bıra (Qarakilsə); – Qoyun quzu

  Tam oxu »
 • BADAMCAN

  (Kəlbəcər) bağlarda bitən cır ərik. – Badamcanın çağlası çox acı olur

  Tam oxu »
 • BADANA

  (Qazax) işsiz, boş. – Badana adam dağaetməz ◊ Badana e:rə (Qazax) – əbəs yerə, boş yerə. – Badana e:rə burda nə:zersəη?

  Tam oxu »
 • BADAR

  (Kəlbəcər, Qarakilsə) kiçik əkin sahəsi. – Bu badar görəsən kimindi? (Kəlbəcər)

  Tam oxu »
 • BADARBUCAX

  I (Bərdə, Mingəçevir) dağınıq, pərakəndə. – Evin şeyləri badarbucaxdı (Bərdə) II (Qarakilsə) yanaşı, bir-birinə yaxın

  Tam oxu »
 • BADDAXLI

  (Ağdam, Göyçay) palçıqlı. – Ayağı baddaxlı hara girirsən? (Ağdam)

  Tam oxu »
 • BADDAMAC

  (Şamaxı) yaxşı bişirilməmiş ◊ Baddamac eləməy (Şamaxı) – yaxşı bişirməmək. – Quymağı baddamac elədün, biz yimiyəcöüg

  Tam oxu »
 • BADĞIR

  (Şuşa) dudkeş

  Tam oxu »
 • BADIC

  (Bakı) uzunboğaz corab

  Tam oxu »
 • BADIQUŞ

  (Qax) eybəcər

  Tam oxu »
 • BADIMAX

  (Qazax) suyun qarşısını kəsmək

  Tam oxu »
 • BADIRĞA

  (Çənbərək) ot biçmək üçün ayrılan sahə. – Sədir, bizə badırğanı nə vaxt verəçəx’siηiz?

  Tam oxu »
 • BADIRĞALANMAX

  (Çənbərək) soyumaq, həvəsdən düşmək. – Nərman işdən badırğalandı, da: <daha> işdiyəmmir həməşəki kimi

  Tam oxu »
 • BADIRQAYI

  (Ağbaba) vəhşi. – Elə bil badırqayı böyyüf

  Tam oxu »
 • BADIŞ

  I (Ağdam, Bərdə, Borçalı, Füzuli, Hamamlı, Qazax, Şərur) başqaları ilə dəyişik düşməmək üçün toyuğun ayağına tikilən əski parçası, nişan

  Tam oxu »
 • BADIŞDAMAX

  (Borçalı) başqaları ilə dəyişik düşməmək üçün toyuğun ayağına əski parçası (nişan) tikmək. – Töyugü badışdıyıllar ki, qonşunkuynan dəyişix’ tüşməsin

  Tam oxu »
 • BADİ

  (Quba) saxsı nimçə. – İkimizi bir badi aş doydurmaz

  Tam oxu »
 • BADİÇƏ

  (Oğuz) mis piyalə. – A:z, ma: bir badiçə gət, doğrama yi:jəm

  Tam oxu »
 • BADİRİNC

  (Naxçıvan) gözəl qoxulu göyərti növü

  Tam oxu »
 • BADİY

  (Qax) bacı. – Badiy, Qullu <Güllü> badiy evdədimi?

  Tam oxu »
 • BADİYAN

  (Başkeçid) nanə

  Tam oxu »
 • BADİYƏ

  (Quba, Şəki) 1. saxsı piyalə (Quba) 2. qulpsuz mis qab, badya. – İnəx’dən bir badiyə süt sağdim (Şəki)

  Tam oxu »
 • BADKEŞ

  I (Gəncə, Qazax, Şuşa, Tərtər) müalicə məqsədi ilə xəstənin kürəklərinə qoyulan banka, stəkan, küpə. – Söyuxdəymənin birimci dərmanı badkeşdi (Gəncə);

  Tam oxu »
 • BADRİC

  (Ordubad) dərman bitkisi adı. – Mədədə daş olanda badricin suyun sıxıb, xəsdiyə verillər

  Tam oxu »
 • BADYANNIX

  (Şamaxı) dustaq üçün evdən aparılan xörək, yeməli şeylər. – Həsən üçün dünən qazamata badyannıx aparmışdım

  Tam oxu »
 • BAFA

  (Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Gədəbəy, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Quba, Oğuz, Salyan, Şəki, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) 1

  Tam oxu »
 • BAFARD

  bafard eləməx’: (Çənbərək) dözmək, davam gətirmək. – Göhcənin qoyunu burda bafard eləmir

  Tam oxu »
 • BAFDA

  (Hamamlı, Qazax) 1. əlvan parçadan paltara tikilən haşiyə (Qazax) 2. zərli parça adı (Hamamlı). – Bafda dingiyə həm gözəllix’ verirdi, həm də onu saxl

  Tam oxu »
 • BAFYA

  (Göyçay) bax bayxa

  Tam oxu »
 • BAFYALAMAX

  (Göyçay) xırda və seyrək tikişlə tikmək

  Tam oxu »
 • BAGIYA

  (Mingəçevir) qız evi ilə oğlan evi arasında bağlanan müqavilə, şərt

  Tam oxu »
 • BAĞA

  (Basarkeçər, İmişli, Qazax) atın topuğunda əmələ gələn xəstəlik adı. – Bağa atın dırnaı:nnan bir az yuxarı, büküx’də olur, dırnaı uzanır tüşir (Basark

  Tam oxu »
 • BAĞABURCU

  (Çənbərək) ağacda əmələ gələn mamır. – Biyil palıd ağacında heyvərə bağaburcu əmələ:lif

  Tam oxu »