Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BO:A

  (Xanlar) qırmızı rəng almaq üçün işlədilən yabanı bitki adı. – Bo:anı qazıf gətirillər, əzif qaynadıllar, yaxşı qırmızı irəngi olur, onnan if, paltar

  Tam oxu »
 • BOBILBAS

  (Salyan) şayiə ◊ Bobılbas olmağ (Salyan) – yayılmaq (xəbər, şayiə haqqında). – Xanseynün məsələsi kəndə bobılbas olıb

  Tam oxu »
 • BOBILBASÇI

  (İmişli) şayiə yayan, xəbərçi. – İnanmeyün hər bobılbasçı adamın sözünə

  Tam oxu »
 • BOCCA

  (Gədəbəy) yeyilən yabanı bitki adı. – Gedinnən bir əz bocca yığ gəti

  Tam oxu »
 • BODUR

  (Gədəbəy) kobud, kələ-kötür. – Hələ çox bodurdu, sığal irəndəsinə çəkginəη birəz

  Tam oxu »
 • BOĞANAX

  (Qarakilsə) savaş, dava-dalaş. – Kəndin ə:ğində bir boğanax tüşəndə başında eşitmirix’

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  boğaz olmax: (Füzuli, Salyan) 1. borclu olmaq (Füzuli) – İstəmirəm, qardaş, mənim başqasına boğaz olmağa tə:- rim yoxdu 2

  Tam oxu »
 • BOĞAZALTI

  I (Şamaxı, Ucar) kiçik baş şalı. – Mə: bir boğazaltı da almırsız (Ucar); – Boğazaltımı Suğrabəyim birovuz apardı (Şamaxı) II (Gəncə, Şuşa) qadınların

  Tam oxu »
 • BOĞAZÇIL

  (Basarkeçər) qarınqulu. – Boğazçıl boğazın otaran adamdı, harda yeməx’ var, özün verər ora

  Tam oxu »
 • BOĞAZÇİÇƏYİ

  (Kəlbəcər) yabanı bitki adı. – Boğazçiçəyi burda çox olur

  Tam oxu »
 • BOĞAZDAMAX

  (Daşkəsən) boğazından tutub başını kəsmək. – Pıçaxnan qoyunu boğazdeyrıx

  Tam oxu »
 • BOĞAZDANACAX

  (Borçalı) xirtdək

  Tam oxu »
 • BOĞAZDAŞMAX

  (Füzuli) sünbüllənmək, sünbül çıxarmaq ərəfəsində olmaq (taxılda). – Üçüncü alaxda zəmi boğazdaşır, yanı zəmi baş açır, ancax sünbül görünmür

  Tam oxu »
 • BOĞAZDI

  (Borçalı) uzunboğaz çəkmə. – Boğazdıyı kişilər geər

  Tam oxu »
 • BOĞAZDIX

  (Zəngilan) qıf. – Boğazdığı gəti çıra: nəvit töküm

  Tam oxu »
 • BOĞAZDÖYÜ

  (Qazax) qıf. – Bırda boğazdöyü də de:ilir, qıp da de:ilir

  Tam oxu »
 • BOĞAZQULU

  (Borçalı) acgöz. – Misir elə adamdı ki, hər şeyə gözün saler, boğazqulu adamdı

  Tam oxu »
 • BOĞMA

  (Hamamlı) evin üstündə eninə düzülən ağaclar. – Əvvəl sürməyi atalar, sonra boğmoyu atallar sürmənin üsdən daşın üsdünə

  Tam oxu »
 • BOĞMALANMAX

  (Kürdəmir, Oğuz) məc. yemək. – Al boğmalaη, dur işiηə get (Oğuz); – Al, bircə boğmalan! (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • BOĞMALAŞMAX

  (Şəki) dalaşmaq, əlbəyaxa olmaq. – O qədə boğmalaşdılar, axırda özdəri yoruluf ayrıldı

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMAX

  (Qazax, Şəki) dalaşmaq. – Qonşi qonşiynən boğuşdu, qaraçiyə fırsant düşdü (Şəki)

  Tam oxu »
 • BOQ

  (Qax) qarğıdan hazırlanan boru. – Boqnan təndiri üfürüyux

  Tam oxu »
 • BOQANMAX

  (Qax) qapanmaq, bağlanmaq. – Umannın ağzı boqanıp

  Tam oxu »
 • BOQON

  (Balakən) evin küncü. – Süpürgəni boqona qoymuşam

  Tam oxu »
 • BOLLAMAX

  (Ordubad) selləmək, bol su buraxmaq

  Tam oxu »
 • BOLNA-SOLNA

  (Qazax) kifayət qədər, doyunca. – Çöllər yaman otdu, bolna-solna otdor heyvan; – Bu il taxılımız bol oluf, laf bolna-solna işdətmişix’

  Tam oxu »
 • BOMBA

  I (Ağdam, Bərdə, Füzuli, Şuşa, Tərtər) göyərti və düyüdən hazırlanan sıyıq xörək. – Yaz vaxdı bomba ləzət verir (Ağdam); – Boyana bombası olseydi, nə

  Tam oxu »
 • BOMBALAMAX

  (Mingəçevir) iri tikələrlə, kobud-kobud yemək

  Tam oxu »
 • BOMBI

  (Kəlbəcər) təpə, dikdir. – Mallar bombıda otdıyır

  Tam oxu »
 • BOMBU

  (Ordubad, Şəki) bax bomba II. – Bombu ağ unnan bişəndə yaxşı olur (Ordubad)

  Tam oxu »
 • BOMBULUBAZ

  (Xaçmaz) yüngülxasiyyətli. – Həsən bombulubaz adamdı

  Tam oxu »
 • BOMBULUMBOŞ

  (Mingəçevir) lap boş, bomboş

  Tam oxu »
 • BORALAMAX

  (Çənbərək) danlamaq. – Gecə məni zağar Səmət boraladı; – Yaman boraladım Qulunu bizə:lmədiyinə

  Tam oxu »
 • BORANI

  (Bakı, Gəncə, Ordubad, Şərur) göyərti və yumurtadan hazırlanan xörək adı. – Ana, büyün nahara bir yaxşı boranı bişir, ətdən zəhləm gedif (Gəncə); – Bu

  Tam oxu »
 • BORANNAMAX

  (Qazax) borana düşmək, soyuqlamaq, soyuqdan donmaq. – Kallar çöldə qalıf borannıyıfdı

  Tam oxu »
 • BORAŞUM

  (Astara, Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Yardımlı) bel ilə edilən şum ◊ Boraşum vurmax (Biləsuvar) – bel ilə şumlamaq

  Tam oxu »
 • BORAZANNAMAX

  (Naxçıvan) yersiz danışmaq. – Əliqulu elə borazannı:r

  Tam oxu »
 • BORBORİ

  (Salyan) düşünmədən, fikirləşmədən. – Mələk çox borbori danışan adamdu, nə bö:üg bilir, nə kiçig

  Tam oxu »
 • BORDAX

  (Basarkeçər, Gəncə, Qazax, Şuşa) kökəldilmiş, bəslənmiş. – Məmmədin bir bordax qoyunu var (Basarkeçər); – Bu gamışdar da bordax heyvanı kimi yağlıdıla

  Tam oxu »
 • BORDAXLAMAX

  (Çənbərək, Qazax, Tərtər) kökəltmək, bəsləmək. – İnə:i qış bordaxlamaseydıx, indi belə südlü olmazdı (Qazax)

  Tam oxu »
 • BORDAMAX

  (Basarkeçər, Gədəbəy) kökəltmək, bəsləmək – Qoçu gəti ayrıca saxla, borduyajam (Basarkeçər); – Onu bordamağına dəyməz, ayrısını bordağınan (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • BORROY

  (Laçın) əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız. – O yaman borroy adamdı

  Tam oxu »
 • BORUĞ

  (Cənubi Azərbaycan) boyaq almaq üçün işlədilən yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • BOSAĞA

  (Masallı) astana

  Tam oxu »
 • BOŞ

  (Şəki) içərisindən qurdu çıxarılmış barama. – Boşu yaxına yığın, işdiyəndə hasand olsun; – Qurdu çıxannan sora qalanna boş diyrux

  Tam oxu »
 • BOŞANAX

  (Zəngilan) asanlıqla yarılan (odun)

  Tam oxu »
 • BOŞDAĞ

  I (Kürdəmir) yumşaq, boştəhər. – Bizim yer boşdağdı, yaxşı əkin olur II (İmişli) sahibsiz, yiyəsiz, boş

  Tam oxu »
 • BOŞDAX

  I (Şuşa) bax boşdağ II. – Boşdax at bizim qo:uruğa girmişdi, qovdum II (Beyləqan) işsiz, bikar. – Niyə aralıxda boşdax gəzirsən?

  Tam oxu »
 • BOŞURUNQU

  (Çənbərək, Qazax) 1. bir azca boş, nisbətən boş (Çənbərək). – Harava boşurunqu sarınmışdı deyin, ot dağıldı 2

  Tam oxu »
 • BOVA

  (Balakən) ana. – Bovam işə gedib

  Tam oxu »