Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BUANA

  (Cəbrayıl) razyana. – Buanasız dolma adama ləzət vermir

  Tam oxu »
 • BUANQILAMAX

  (Çənbərək) təkrar xəstələnmək, əhvalı dəyişmək. – Hürzat yeηijə oηalmışdı, gejə buanqıladı, üş gündü özünsözün bilmir

  Tam oxu »
 • BUBA

  (Balakən) ana

  Tam oxu »
 • BUDAL

  (Cənubi Azərbaycan) qoçaq, qəhrəman. – Əhməd çox budaldı

  Tam oxu »
 • BUDALA

  I (Ağbaba) çılpaq II (Zaqatala) dəlixasiyyət, ağıldanyüngül. – Doğurdan da, budala adam ho işi görər

  Tam oxu »
 • BUDALAMAĞ

  (Quba) doğramaq, parçalamaq. – Udunnarı budalamağ lazımdı, bu yaşdı, belə yanmaz

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  (Qazax) 1. paya 2. dəyənək, iri əl ağacı. – Bir əlində budama, gəlif məni budama

  Tam oxu »
 • BUDAMA-BUDAMA

  (Mingəçevir, Tovuz) bax bıdama-bıdama. – Məhləmizdən bu il budama-budama qardalı götdüx’ (Tovuz)

  Tam oxu »
 • BUDAMAX

  I (Ağdam, Bərdə, Borçalı, Füzuli, Gədəbəy, Gəncə, Hamamlı, Qax, Qazax, Şəki, Şəmkir, Şuşa, Tovuz) bax bıdamax

  Tam oxu »
 • BUDOYNAMA

  (Qazax) budur, budur ha

  Tam oxu »
 • BUDRANA

  (Qazax) budur, budur ha. – Budurana gəler Rasim

  Tam oxu »
 • BUĞA

  (Göyçay) üç-dörd illik tut ağacı

  Tam oxu »
 • BUĞAÇİÇƏYİ

  (Kəlbəcər) ağ rəngli, hündür yabanı bitki adı. – Buğaçiçəyini piçirix’, gətirrix’ mala verrix’

  Tam oxu »
 • BUĞANAX

  I (Qazax) çayda əmələ gələn burulğan II (Çənbərək) burula-burula əsən külək

  Tam oxu »
 • BUĞARSAX

  I (Gədəbəy, Qarakilsə, Qazax) buğa. – Qoyma! Qoyma! Buğarsax qırdı qaşdı (Qazax); – Buğarsax gəlip alaçığı dağıtdı (Qarakilsə) II (Gədəbəy) qaramalın

  Tam oxu »
 • BUĞDAƏLİYƏN

  (Hamamlı) xırda gözlü xəlbir. – Şadareynan buğdanın saman-çöpün təmizzi:llər, so:ra da buğdaəliyənnən keçirillər

  Tam oxu »
 • BUĞLAMA

  I (Dərbənd) içərisinə kişmiş və turşu doldurularaq bişirilən balıq. – Bu gün anam buğlama pişiritdi, kitso <gedirsənsə> kitəğ, yiyağ II

  Tam oxu »
 • BUĞTİKANI

  (Bakı) acı dadlı, tikanlı yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • BUĞUR

  I (Borçalı, Füzuli, İmişli, Qazax) bax bığır. – Güən buğurda olar, mayada olmaz (Borçalı); – Dəvənin buğuru quatdı olar (Qazax); – Buğuru gəti, a bala

  Tam oxu »
 • BUĞYADURAN

  (Borçalı, Çənbərək, Qazax) üçyaşar düyə, buğaya gəlmək vaxtı çatmış düyə. – Bu düyə buğyadurandı (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • BUĞYAƏ:LƏN

  (Tovuz) üçyaşar düyə, buğaya gəlmək vaxtı çatmış düyə. – Maral inəyin balası indi buğyaə:ləndi

  Tam oxu »
 • BUXAL

  (Zaqatala) çobanların dəri və başqa şeylər asdığı ağac asqı. – Torba buxaldan asılıb

  Tam oxu »
 • BUXARA

  (Göyçay) kəlağayı

  Tam oxu »
 • BUL

  (Lənkəran) balıq ovlamaq üçün ucunda iki və ya üç dişi olan dəmir alət. – Bulnan çoxlu balıq vurdum; – Sitərmirdoy çayna gedəndə özümnən bul aparmışdi

  Tam oxu »
 • BULANÇILAMAX

  (Qazax, Şəmkir) vurnuxmaq. – İnəx’ bulançılaner, doğajax də:səη; – Urusdam savaxdan bəri bulançılıyırdı, axırda qaşdı (Qazax)

  Tam oxu »
 • BULANÇIMAX

  I (Çənbərək) bax bulançılamax. – İnəx’ dünənnən bulançıyır, amba hələm doğmuyuf, hər gejə lələm baxır II (Çənbərək, Mingəçevir) xəstəlikdən uzun müddə

  Tam oxu »
 • BULANDIRIX

  (Qarakilsə, Şərur) bulanıq, çirkli. – Bizdər bulandırıx su içmənix’; – Çay yayda bulandırıx gəlir (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • BULAŞMA

  (Mingəçevir) xəstəlik adı

  Tam oxu »
 • BULBULA

  (Şamaxı) bax bılbıla. – Gözümə bulbula göründi

  Tam oxu »
 • BULBULU

  (Ağcabədi) bax bılbıla. – Bulbulu çox isdi vaxt olur

  Tam oxu »
 • BULĞUMAX

  (Çənbərək) cummaq. – Hürzat ordan-burdan bulğuyur, qoynu sağır

  Tam oxu »
 • BULĞUR

  (Ağbaba, Qarakilsə) yarma

  Tam oxu »
 • BULQAMAX

  (İmişli, Meğri) 1. yoxlamaq (Meğri). – Niyazgilin əvlərinin yanyürəsini bulqadım, hamma bir şey bilmadım 2

  Tam oxu »
 • BULQAR

  (Borçalı) qar topası, qar yığını. – Bulqar dağın başında olar hündür-hündür

  Tam oxu »
 • BULU

  (Oğuz) əsas tiri saxlamaq üçün onun altına qoyulan ağac. – Baş tirini bulunun üsdünə qoyullar; – Baş tirini bulu saxlıyır

  Tam oxu »
 • BULUX

  (Borçalı, Tovuz, Zərdabi) təzə doğulmuş buzov. – Üş gündü inəyimiz doğalı, a:ğı səkil bir buluğu var (Tovuz); – Bulux həyətdə oynaxlıyır (Zərdab)

  Tam oxu »
 • BULUN

  (Başkeçid, Borçalı, Qazax) kiçik ot tayası. – Bir tapıldan üş-dört bulun çıxer (Borçalı)

  Tam oxu »
 • BULUNNAMAX

  (Başkeçid, Borçalı, Qazax) kiçik ot tayası düzəltmək. – Otu biçəx’ bulunnuyax (Borçalı)

  Tam oxu »
 • BUNCUL

  (Zaqatala) qom, topa. – Bir buncul ba:lı ver

  Tam oxu »
 • BURACAX

  (Şəki) 1. ağacdan meyvə dərmək üçün ucu haça, uzun ağac. – Əl çatmiyən yerrərdəki meyvəni buracaxnan buruf saldım 2

  Tam oxu »
 • BURAĞAC

  (Quba, Şərur) yükün üstündən çəkilən kəndiri tarımlamaq üçün ilişdirilib burulan ağac və ya dəmir parçası

  Tam oxu »
 • BURAĞANC

  (Tovuz) burğu. – Burağancı burorsaη, deşersəη

  Tam oxu »
 • BURAĞAŞ

  (Şəki, Şəmkir) bax burağac. – A bala, o şəliyə bir burağaş sal, özün də dalıma qaldır (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • BURAXMA

  (Şəmkir, Tovuz) sahibsiz, yiyəsiz, özbaşına. – Sə:n atın bi:l buraxma oluf (Tovuz); – Öyü buraxma qoyub gəlmişəm; – Buraxma heyvandı gedif taxıla giri

  Tam oxu »
 • BURAL

  (Kəlbəcər) böyük qazan. – Bural toyda işdənir

  Tam oxu »
 • BURBUĞ

  (Lənkəran, Salyan) çalğı aləti adı. – Burbuğ çalındı, gedək (Salyan)

  Tam oxu »
 • BURC

  (Meğri, Şəki) tumurcuq. – Heyvan ut tapbeyəndə burc yey meşədə (Meğri); – Ağaşdar burc açəndə qurdu dirildillər (Şəki)

  Tam oxu »
 • BURCAH

  (Zaqatala) südlü əriştə. – Burcahın sütü azdı

  Tam oxu »
 • BURCƏH

  (Qax) bax burcah

  Tam oxu »
 • BURCUTMAX

  (Zəngilan) başdan eləmək, bir bəhanə ilə rədd etmək. – Bir günnüx’ maşın isdədim, burcutdu, vermədi

  Tam oxu »