Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GƏ͂ :ŞMAX

  (Şəki) bax gaηaşmax. – Didi ki, get öydəkilərnən də gə:ş gəl

  Tam oxu »
 • GƏBƏ

  (Dərbənd) ot topası, qotman. – Çalınmiş uti yığallar gəbələrə

  Tam oxu »
 • GƏBƏX’LİX’

  (Ağcabədi) köynəyin yaxasına tikilən köbə. – Gəbəx’lix’ yaxanı qoymur cırılmağa

  Tam oxu »
 • GƏBƏŞ

  (Cəlilabad, Kürdəmir) enli və sallahqarın. – Bı gəbəş sarıkürən qoyun kimindü? (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • GƏC

  I (Ordubad) bax gəj I. – Gəc daşdı, onu torpağın altınnan çıxardıllar, pişirillər II (Naxçıvan) lavaş yapmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • GƏDƏ

  (Çənbərək) alaçıq (dəyə) tikmək üçün istifadə olunan çubuq. – Gədəsi yetmədi də:nin

  Tam oxu »
 • GƏDƏX’

  (Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Qazax) bax gedax. – Gədəx’ camışı əmdi (Qazax)

  Tam oxu »
 • GƏDƏX’LİX’

  (Ağcabədi) balaq saxlanılan yer. – Gədəyi gədəx’liyə sal

  Tam oxu »
 • GƏDƏK

  (İsmayıllı, Qax, Ucar, Zərdab) bax gedax. – Bu il gədəyimiz çox arıx oldu (Qax)

  Tam oxu »
 • GƏDƏQIZ

  (Qax) fərsiz, bacarıqsız

  Tam oxu »
 • GƏDƏY

  (Laçın) bax gedax

  Tam oxu »
 • GƏDİG

  (Əli Bayramlı, Salyan) bax gədik

  Tam oxu »
 • GƏDİK

  (Ordubad) aşırım, dağ keçidi. – Biz bu gün dağın gədiyinnən aşırdıx

  Tam oxu »
 • GƏDİR

  (Qax) dağ keçisinin balası

  Tam oxu »
 • GƏFİ

  (Yardımlı) kimi, tək. – Bunı sənun gəfi eley

  Tam oxu »
 • GƏGİR

  (Cəlilabad, Yardımlı) kəsilmiş ağacdan qalxan pöhrə. – Gəgiri gətirib Vaqif, özi də eşşəynən (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • GƏHƏNŞAŞİ

  (Quba) toydan əvvəlki məsləhət məclisi. – Yığıluban gəhənşaşi uladu, gəhənşaşidə razuluğ vərədülər ki, büyük tuy ulsun, kiçik tuy ulsun

  Tam oxu »
 • GƏHGİR

  (Kürdəmir, Qazax, Oğuz, Tovuz) bax gəkgir. – Gəhgir at kimi niyə yeriηnən tərpənmersəη, dur sən də bir iş gör da: (Qazax)

  Tam oxu »
 • GƏİŞİG

  (İmişli) bax gq:şıx. – Axşam getdim əmimin yanına gəişigə

  Tam oxu »
 • GƏJ

  (Qazax, Şəmkir, Tovuz) 1. əhəng daşı 2. əhəng daşından hazırlanan suvaq məhlulu

  Tam oxu »
 • GƏJƏLLİX’

  (Qafan) yamaclıq. – Mallar gəjəllix’də otdıyır

  Tam oxu »
 • GƏJMİR

  (Qazax) çox arıq adam. – Gəjmir uşax yesə kökələr

  Tam oxu »
 • GƏKGİR

  (Hamamlı) tərs. – O, gəkgir adamdı

  Tam oxu »
 • GƏKGİRRİX’

  (Hamamlı) tərslik. – Gəkgirrix’ eləmə ə:, yekə oğlansaη

  Tam oxu »
 • GƏLBƏRİ

  (Ordubad) xışda, kotanda və s. boyunduruqla qolu birləşdirən zəncir və ya kəndir. – Kotan sürəndə gəlbərini qırıblar

  Tam oxu »
 • GƏLDİ

  (Oğuz) gəlir, mədaxil

  Tam oxu »
 • GƏLDİGEDƏR

  (Meğri, Ordubad) şadara. – Məx’dəbin gəldigedərin Mirzəgil aparıp torpağ ələsinnər (Meğri)

  Tam oxu »
 • GƏLƏ

  (Oğuz) daşdan tikilmiş qoyun tövləsi

  Tam oxu »
 • GƏLƏNBEÇÇƏ

  (Naxçıvan) gələn kimi. – Qalxoz sədri gələnbeççə iclas başlandı

  Tam oxu »
 • GƏLƏNVARIN

  (Cəbrayıl) hanada işlənən ağac alət. – Bı hananın gələnvarını yaxşı işdiyir

  Tam oxu »
 • GƏLƏŞMAĞ

  (Dərbənd) toydan əvvəl məsləhətləşmək, məsləhət üçün yığışmaq. – İmnəti Əhəd patşaha gələşmağçin cama:tı çağırdılar; – Gələşmağdan so:ra gəlin görmağa

  Tam oxu »
 • GƏLƏZ

  (Qax) bax kələz

  Tam oxu »
 • GƏLGƏL

  I (Əli Bayramlı, Göyçay, İsmayıllı, Kürdəmir, Şamaxı) 1. suqabı (Əli Bayramlı, Göyçay, Kürdəmir, Şamaxı)

  Tam oxu »
 • GƏLİN

  (Qazax) cəhrədə iy keçirilən yer

  Tam oxu »
 • GƏLİNALLADAN

  (Salyan) mədəcik (heyvanlarda). – Zərxanım, apar o gəlinalladanı təmiz yuğınan

  Tam oxu »
 • GƏLİNANASI

  (Goranboy) yabanı bitki adı. – Gəlinanası gicitkən kimi olur, ancax dalamır

  Tam oxu »
 • GƏLİNBARDAĞI

  (Bakı, Quba) şərbət qabı. – Gəlinbardağıynən qabağ tuyda şərbət paylayardılar (Quba)

  Tam oxu »
 • GƏLİNBARMAĞI

  I (Göyçay, Sabirabad, Şamaxı) yeyilən yabanı bitki adı. – Gəlinbarmağı yeyirsənmi? (Sabirabad) II (Bakı) üzüm növü adı

  Tam oxu »
 • GƏLİNBOĞAN

  (Borçalı, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir, Tovuz) mədəcik (heyvanlarda). – Gəlinboğanı təmizdiyincə zarə:ldi arvat (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • GƏLİNƏRTDƏMƏZ

  (Zərdab) mədəcik (heyvanlarda). – Gəlinərtdəməzi təmizdəmək çətindi

  Tam oxu »
 • GƏLİNSOLTAN

  (Ağsu, Mingəçevir) ərin qohumları tərəfindən gəlinə müraciət zamanı işlədilən söz

  Tam oxu »
 • GƏLİNÜFÜRMƏZ

  (Kəlbəcər) çox quru və tez yanan odun. – Bu lap gəlinüfürməz odundu

  Tam oxu »
 • GƏLİNYITDAMAZ

  (Mingəçevir) bax gəlinərtdəməz

  Tam oxu »
 • GƏLİNYÜMƏZ

  (Daşkəsən) mədəcik (hayvanlarda)

  Tam oxu »
 • GƏLLAH

  (Meğri) maldar, çoxlu mal, qoyun saxlayan. – Nüyədidə birinci gəllah Balace:ydi, ikinci İsmayıl

  Tam oxu »
 • GƏLLAHI

  (Bakı) bax gallah I

  Tam oxu »
 • GƏLLƏDAR

  (Culfa, Naxçıvan, Ordubad) bax kalladar I. – Bı yerin adamları gəllədar olublar (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • GƏLTİ

  (Qax) palaz

  Tam oxu »
 • GƏLYƏJİN

  (Qazax) gələn kimi. – Gəlyəjin atı minif getdi

  Tam oxu »
 • GƏLYLƏŞ

  (Bolnisi) qəbiristanlıq

  Tam oxu »