Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GECƏ-GÜNDÜZ

  (Borçalı) bax gejəgündüz II

  Tam oxu »
 • GECƏB

  (Cəbrayıl, Zəngilan) enliyarpaqlı yabanı bitki növü. – Gecəb bişmişi daddı eli:r (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • GECƏÇIRAĞI

  (Culfa, Ordubad) gecələr işıq verən, parıldayan böcək. – Gecəçırağı çəpərdə çox olar (Ordubad); – Gecəçırağı gecələr işıx verər (Culfa)

  Tam oxu »
 • GECƏGƏZƏN

  (Dərbənd, Xaçmaz, Quba) yarasa. – Gecəgəzən əxşamlar uçadu, unun güzi günüz görmiyədü (Quba); – Gecəgəzən işiqdən qurxadı (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • GECƏQUŞİ

  (Cəlilabad) yarasa

  Tam oxu »
 • GECƏQUŞU

  (Cəbrayıl) bax gecəquşi. – Bizim pə:mizdə gecəquşu yaman çoxdu

  Tam oxu »
 • GECİ

  (Zaqatala) bax keji. – Gecini günəşdə quruduram

  Tam oxu »
 • GED

  I (Borçalı) əlağacı II (Zaqatala) qoyun və keçinin boğazından sallanan vəzlər

  Tam oxu »
 • GEDAX

  (Kəlbəcər) balaq, camış balası

  Tam oxu »
 • GEDEG

  (Quba) bax gedax. – Gedeg uladu gomşu balası

  Tam oxu »
 • GEDEX’

  (Şəki) bax gedax. – Sifdə olannan bir illığa kimi gedex’ diyəllər, bö:yəndə kəlçə

  Tam oxu »
 • GEDƏX’

  (Şəki) bax gedax

  Tam oxu »
 • GEDƏLƏŞMƏX’

  (Meğri) mübahisə etmək, sözləşmək. – Qudurətnən qərdəşi gedələşirdi

  Tam oxu »
 • GEDİG

  (Bakı) kəm, əskik, az. – Bı lap ağıldan gedigdü

  Tam oxu »
 • GEDİŞMƏX’

  (Kəlbəcər, Tovuz) mübahisə etmək, sözləşmək. – Bınnan biz maşı:n üsdündə gedişdix’ (Kəlbəcər)

  Tam oxu »
 • GEGEY

  (Dərbənd) şin. – Habular arabanın gegeyləridir

  Tam oxu »
 • GEHRƏ

  (Meğri) vəlin bir növü. – Qoy xomar cöngəni gehriyə qoşsun örgəssin

  Tam oxu »
 • GEİŞMAĞ

  (Quba) bax ganaşmax. – Büyüglərnən hər şeyi geişmağ yaxşı şeydü

  Tam oxu »
 • GEJDƏN

  (Gəncə, Qazax, Şəki, Şəmkir, Tovuz) səhər tezdən. – Laf gejdən sizə:lejəm (Qazax); – Gejdən hamı işə ge:r (Şəki)

  Tam oxu »
 • GEJƏ-GÜNDÜZ

  I (Ağcabədi) uşaq oyunu adı. – Uşağın biri deir: “Gejə”, onda “gündüz” (“gündüz” adlı uşaq qrupu) qaçır, “gejə” (“gecə” adlı uşaq qrupu) tutur II (Şuş

  Tam oxu »
 • GEJƏLİX’

  (Hamamlı, Qazax) gejə geyilən qalın tüklü papaq. – Gejəliyi ver maηa, qoyajam başıma (Qazax)

  Tam oxu »
 • GEJO:XDU

  (Qazax) gecə vaxtı

  Tam oxu »
 • GELİNBARMAĞI

  (Dərbənd) armud növü. – Gelinbarmağı büzdə az uladu, uni sumkeynən, turboynən gətirədüg

  Tam oxu »
 • GELİNQİRQİÇİ

  (Dərbənd) yeməli yabanı bitki adı. – Uturan yərdə duyincə gəlinqirqiçi yidüg

  Tam oxu »
 • GELİNSƏRÇƏ

  (Qax) şanapipik

  Tam oxu »
 • GELLAH

  (Bakı) genişlik, açıqlıq

  Tam oxu »
 • GELMACI

  (Qax) gəlinbacı. – Gelmacı, ay gelmacı, qorığa dana tüşüp, dirrigi yiyəcaxdı

  Tam oxu »
 • GEηƏŞİX’Lİ

  (Tovuz) məsləhətli. – Geηəşix’li görülən şey noxsansız olur

  Tam oxu »
 • GEηƏŞMƏX’

  (Tovuz) bax gaηaşmax. – Qoy bu məsələyi bir-iki adama genəşim, görəx’ nə deyillər

  Tam oxu »
 • GEηGƏLAŞ

  (Oğuz) gəndalaş

  Tam oxu »
 • GEηİMƏX’

  (Ağdam, Ağdərə, Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Xocavənd) uzaqlaşmaq. – Sən hara geηiyif gedirsəη? (Xocavənd); – Qarmax inəx’ geηiyif, harye:difsə görümmer h

  Tam oxu »
 • GEηİŞMAX

  (Şəki) bax gaηaşmax. – Öydə də bi genişim, görax nə diyillər

  Tam oxu »
 • GEηİTMƏX’

  (Tovuz) 1. uzaqlaşdırmaq. –O it xeyirriyə ulamır, onu geηitməx’ lazımdı 2. genişləndirmək. – Mağarı bir bekara geηitməx’ lazımdı, çama:tı tutmaz

  Tam oxu »
 • GEηRİNGİ

  (Qazax) azca gen

  Tam oxu »
 • GER

  (Yardımlı) alaq otu

  Tam oxu »
 • GE:R

  (Lənkəran) qaşqaldaq. – Atam mənçün ge:r vırıb gətirib

  Tam oxu »
 • GERÇƏN

  (Şərur) yabanı yağlı bitki növü

  Tam oxu »
 • GEREKÇAĞLU

  (Tabasaran) keyfiyyətli. – Qurbanü papaği gerekçağlu tikilütdü

  Tam oxu »
 • GE:Rİ

  (Şəki) başqa, qeyri. – Sənnən ge:ri bizim kimimiz var

  Tam oxu »
 • GERMİC

  (Cəlilabad, Yardımlı) isti cənub küləyi. – İki gündi germic əseydi, isdi germic (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • GEŞ

  (Şəki) qamışlıqda bitən nazik və uzun ot (bafa bağlamaq üçün istifadə olunur). – Geş qamışın içində bitir; – Geşnən bənnəm olur

  Tam oxu »
 • GEŞGAN

  (Mingəçevir) gicitkən

  Tam oxu »
 • GEŞSİN

  (Naxçıvan) gec. – Olar kətdə geşsin olullar

  Tam oxu »
 • GEV

  (Culfa) kürəkən. – Gev qızımın ərinə di:rəm

  Tam oxu »
 • GEVAZAN

  (Laçın) kotanı dərinə endirən və yuxarı qaldıran yiv. – Gevazan qırıldı, iş qaldı

  Tam oxu »
 • GEYİY

  geyiy olmax: (Meğri) gəzib yorulmaq. – Gədələ geyiy oldula bı yamaşlarda

  Tam oxu »
 • GEYMƏ

  (Başkeçid, Borçalı, Cəbrayıl, Göyçay, Qazax, Ordubad) yarımpalto. – Nədir mağazinnən geymə aldı (Qazax); – Mə:m təzə geyməm var (Borçalı)

  Tam oxu »
 • GEYVƏT

  (Şəmkir) içərisinə ot və ya saman qoyularaq çul əvəzinə işlədilən naxışlı palaz. – Geyvət öküzdən ötrüdü, özü də naxışdı

  Tam oxu »
 • GEZAZDIRAN

  (Şəki) buğaya gəlmə vaxtını bir il ötürən. – Hö:r vaxdını keçirənə diyərıx gezazdıran

  Tam oxu »
 • GEZƏ

  (Dərbənd) külüng. – Mustafa gezeynən daş çixartub əv tikədü

  Tam oxu »