Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GUBI

  (Meğri) divara vurulan birinci suvaq

  Tam oxu »
 • GUD

  (Bakı) muncuq

  Tam oxu »
 • GUDMAN

  (Oğuz) bax godman

  Tam oxu »
 • GUDUL

  I (Bakı, Füzuli, Qarakilsə, Quba) bax gödül II (Bakı) hörümçək III (Füzuli) sarımayan barama qurdu. – Gudul qırılır, sarımır IV (Xaçmaz) qısaboylu, gö

  Tam oxu »
 • GUDULLAMAX

  (Zəngilan) barama sarımaq ərəfəsində xəstələnib qırılmaq (baramaqurduna aiddir). – Qurdumun çoxu şaxlıyanda gudulladı

  Tam oxu »
 • GUFLAMAG

  (Mingəçevir) bax gupsamağ

  Tam oxu »
 • GUKGUMAY

  (Tabasaran) bayquş. – Başi pişigü başi kimig uladu gukgumayu(n)

  Tam oxu »
 • GULUF

  (Cəbrayıl) göl suyunun axdığı yer. – Oğul, gör gulufa nə düşüb

  Tam oxu »
 • GUMACAR

  (Çənbərək) ehtimal. – Məxsətdən yavıyı gumacarnan xavar aldım, bizdədi, dedi

  Tam oxu »
 • GUMANA

  (Cəbrayıl) kəhrizin baş quyusu. – Rustam kəhrizində iki gumana var

  Tam oxu »
 • GUMBUL

  (Göyçay) arxın dərin yeri

  Tam oxu »
 • GUMULDAMAX

  (Laçın) zümzümə etmək

  Tam oxu »
 • GUMUR-GUMUR

  (Ağcabədi) asta-asta, yavaş-yavaş. – Naxırçı görür kün, gumurgumur səs gəlir

  Tam oxu »
 • GUNA

  (Bakı) yanaq

  Tam oxu »
 • GUNTU

  (Qax) oğru. – Ne guntu kimik oğurrux eliysin?

  Tam oxu »
 • GUPBUL

  (Zəngilan) toxmaq

  Tam oxu »
 • GUPPUN

  (Ordubad) bax gupbul

  Tam oxu »
 • GUPSAMAĞ

  (Bakı) bərk vurmaq, döymək

  Tam oxu »
 • GURAY

  (Tabasaran) dayça. – Büzdə Abdüsəlimin yaxşı gurayi var

  Tam oxu »
 • GURBUĞ

  (Xaçmaz) tumurcuq

  Tam oxu »
 • GURDUM

  (Dərbənd) çinədan. – Tovuğun gurdumi daşi də əritə var

  Tam oxu »
 • GURGUR

  I (Dərbənd) hindtoyuğu. – Nurməhəmmədin haburda üç-dörd gurguru var II (Quba) şəlalə

  Tam oxu »
 • GURIMLIX

  (Meğri) sıx və keçilməz (meşə). – Nüyədidə Gıramcan kimin gurımlıx meşə yuxdı

  Tam oxu »
 • GURNAŞMAX

  (Füzuli) istidən bir yerə toplaşmaq, sıxlaşmaq (heyvanlara aiddir)

  Tam oxu »
 • GURPUŞDAMAX

  (Çənbərək) çalxamaq. – Arvaddar nehriyi quş kimi gurpuşdadı da, düşüdü də

  Tam oxu »
 • GURŞAD

  (Qazax) ildırım, şimşək. – Səni görüm üstüηə gurşad oynasın

  Tam oxu »
 • GURULDOV

  (Qax) şəlalə

  Tam oxu »
 • GUS

  (Quba) tikə. – U çürekdən bir gus kəs, ver mənə

  Tam oxu »
 • GUŞAD

  (Bakı) iri çəllək. – Unun qərdeşi heyetdeki guşaddarı sunan doldururdi

  Tam oxu »
 • GUYM

  (Çənbərək) dərin. – Guym dərələrdə o ğarda çırpı var kın

  Tam oxu »
 • GÜCƏPİSDIĞNAN

  (Şəki) güclə, zorla, çətinliklə. – Gücəpisdığnan qapını açər; – Bir gücəpisdığnan gəlif çıxmışam

  Tam oxu »
 • GÜCÜLLƏMƏK

  (Ordubad) artmaq, çoxalmaq. – To:us xanım çox işdiyib, axırı noxsannarı gücüllüyüb

  Tam oxu »
 • GÜCÜRRƏMƏY

  (Cəlilabad) zorlamaq. – Biz gücürreyib almışüg bılardan

  Tam oxu »
 • GÜDARA

  (Ordubad) tənək çubuğu. – Mən bağımızda güdara basdırdım

  Tam oxu »
 • GÜDƏN

  (Dərbənd) bax gödə (1-ci məna). – Aldi u almaları də güdəninə saldi

  Tam oxu »
 • GÜDƏNXUR

  (Xaçmaz, Quba) qarınqulu, acgöz

  Tam oxu »
 • GÜDİL

  I (Cəlilabad) səhəng II (Lerik) gödək

  Tam oxu »
 • GÜDMAN

  (Oğuz) bax gödman

  Tam oxu »
 • GÜDMÜL

  (Qazax, Tovuz) bax gödül. – A bala, bizim yava belə ha döydü, bu nədi güdmül şey, sapı-zadı da sınıx (Tovuz)

  Tam oxu »
 • GÜDÜ

  (Qazax) çoxbilmiş (adam)

  Tam oxu »
 • GÜDÜX’

  I (Tovuz) yersiz danışan, sözünün yerini bilməyən. – Fatma güdüy adamdı, heş sözü:n yerini bilmir II (Goranboy) koğuş III (Tovuz) gödək

  Tam oxu »
 • GÜDÜKÇÜ

  (Ağdaş, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Qax) malotaran, naxırçı, çoban. – Güdükçü bi baş malı ayda omma:ta güdür (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • GÜDÜL

  I (Ağdaş) dibçək II (Çənbərək) quyruqsuz toyuq III (Cəlilabad) bax güdil I IV (Zaqatala) qulpu sınıq saxsı suqabı

  Tam oxu »
 • GÜDYANI

  I (Qazax) bax güdyan. – Gülsara yaman güdyanı adamdı II (Çənbərək) çovdar. – Biyilki güzdəx’də yaman güdyanı var

  Tam oxu »
 • GÜƏLƏX’LİX’

  (Qazax) yaşıllıq

  Tam oxu »
 • GÜƏNİMƏX’

  (Çənbərək) işıqlanmaq. – Ay çiji, güəniyif, dur gedəx’

  Tam oxu »
 • GÜƏRMƏ

  (Çənbərək, Gəncə) bax göyərmə. – Güərmə doğannan so:ra qoyuna so:x su verəndə ölür (Gəncə)

  Tam oxu »
 • GÜƏZƏ

  (Çənbərək) bax göyəzə. – Güəzə adam həmməşə adamı xəjələt elər

  Tam oxu »
 • GÜƏZƏLƏMƏX’

  (Tovuz) gəvələmək. – O nədi ağzıηda güəzələdiyin?

  Tam oxu »
 • GÜƏZƏMƏX’

  (Şəmkir) bax güəzələməx’. – Yuan-yuan nə güəzirsəη

  Tam oxu »