Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GABAÇ

  (Dərbənd) buynuzsuz (keçi). – Mənün bir gabaç kəçüm vardi, teregdə bir yarpağ quymeyeydi

  Tam oxu »
 • GADAY

  (Dərbənd) təzə doğulmuş keçi balası

  Tam oxu »
 • GADREG

  (Tabasaran) taxtabiti. – Gadreg helesi şeydü ki, adami sabahacan yatmağa qoymeydü

  Tam oxu »
 • GAF

  (Borçalı, Tovuz, Şəmkir) bax gap ◊ Gaf eləməx’ – b a x gap eləməx’. – Getdix’ gördüx’ orda adam yığılıf gaf ele:llər (Borçalı)

  Tam oxu »
 • GAFA

  (Yardımlı) bəlkə, ola bilsin ki. – Gafa gedib, sənin xəbərün yoxdu

  Tam oxu »
 • GAFCIL

  (Tovuz, Yevlax) bax gapcıl. – İsgəndər kişi gafcıl adamdı (Yevlax); – Kalvə:li kimi gafcıl adam kəndimizdə tapılmaz (Tovuz)

  Tam oxu »
 • GAĞ

  (Basarkeçər) kiçik otlaq. – Atam gağe:tdi

  Tam oxu »
 • GAHAL

  (Qazax) tənbəl

  Tam oxu »
 • GAHGİR

  (Yardımlı) hərdənbir, arabir. – Gahgir gedey baxey

  Tam oxu »
 • GAHKİR

  (Dərbənd) bacarıqsız, əfəl

  Tam oxu »
 • GAHLI

  (Zaqatala) qatlı. – Gahlı arxalıx

  Tam oxu »
 • GAHVAR

  (Masallı) bax gavar

  Tam oxu »
 • GAL

  (Dərbənd) qoyun cinsinin adı. – İstəyən kişi Ağul rayununnən üzüçün gal gətirədü

  Tam oxu »
 • GA:L

  (Naxçıvan) bax kal I. – Əhməd, sən çox ga:l adamsan ha!

  Tam oxu »
 • GALALİ

  (Bakı) narın kəsilmiş yerində əmələ gələn qaramtıl rəng

  Tam oxu »
 • GALLA

  (İmişli) dəvə sürüsü

  Tam oxu »
 • GALLADAR

  I (Cəbrayıl, Qazax) bax kalladar I II (Laçın) işgüzar (adam) III (Qazax) b ax kalladar II

  Tam oxu »
 • GALLAH

  I (Bakı, Quba) başlı-başına. – Ati gallah bıraxıb, otdi:r (Bakı) II (Çənbərək, Qazax) bax kəllah. – Potuyu gallaha qatıf Fərzalı otarır (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • GALLAH-GALLAH

  I (Quba) başlıbaşına. – Heyvannar gallah-gallah utdiyədü II (Quba) 1. topatopa, dəstə-dəstə 2. hissə-hissə

  Tam oxu »
 • GALLAHAN

  (Qazax) üç tərəfi örtülü, bir tərəfi açıq (tikinti)

  Tam oxu »
 • GALLAVAR

  (Qazax) nəhəng və kobud (adam)

  Tam oxu »
 • GALVAN

  ( Qazax) üç tərəfi örtülü, bir tərəfi açıq (tikinti)

  Tam oxu »
 • GAM

  (Meğri) bax kəm IV

  Tam oxu »
 • GAN

  (Qax) üstündə xəmir yoğurulan dəyirmi taxta

  Tam oxu »
 • GANAŞMAX

  (Ağdam, Borçalı) məsləhətləşmək

  Tam oxu »
 • GANC

  (Quba) körpə gicitkən. – Bizim yerrərdə ganc çux ular

  Tam oxu »
 • GAP

  (Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Qazax, Tovuz) söhbət ◊ Gap eləməx’ – söhbət etmək. – Bir sa:t gap eləsəx’ bəsimizdi (Qazax)

  Tam oxu »
 • GAPAT

  (Masallı) paltar

  Tam oxu »
 • GAPBAN

  (Şərur) iri və ağır çəkic

  Tam oxu »
 • GAPCIL

  (Borçalı) söhbətcil. – Oruc əmi gapcıl adamdı

  Tam oxu »
 • GAPLAŞMAX

  (Borçalı) söhbət etmək. – İndi biz dağe:dəjeix’, gə birəz gaplaşax

  Tam oxu »
 • GAR

  (Xaçmaz, Quba) bax kar II. – Gar bozdamac, çüreg pişirmegçündü (Quba)

  Tam oxu »
 • GARBIT

  (Culfa, Şərur) yun palaz

  Tam oxu »
 • GARGUBIT

  (Meğri) kobud. – Şıxavızlı Lalazar bir gargubıt adam idi, hamma yəxşi duslığı var idi

  Tam oxu »
 • GARRAF

  (Çənbərək, Qazax) ağac mala. – Böyüx’ bir taxdeyi hər iki ujunnan deşif boyundurux yoğunnuğunda ağaşdar keçirerix’, ona garraf de:rix’, ona ulax qoşuf

  Tam oxu »
 • GARRAFLAMAX

  (Qazax) ağac mala ilə şumlanmış yeri hamarlamaq, düzəltmək

  Tam oxu »
 • GARUŞ

  (Quba) yastıdaban qadın ayaqqabısı. – Hindi garuş giymiyəduğ, ulmiyədü

  Tam oxu »
 • GAV

  I (Ağcabədi, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax) uçurum, sıldırım. – Əli, malıyözdə, gavdan uçurdarsaη ha! (Gədəbəy) II (Basarkeçər, Tərtər) qaramalı boynundan

  Tam oxu »
 • GAVAX

  (Ordubad) xışın ucunu əymək üçün alət. – Hər əkin vaxdı biz xışdarın ucunu gavaxnan əyirix’

  Tam oxu »
 • GAVANGİR

  (Bakı) üzüm növünün adı

  Tam oxu »
 • GAVAR

  (Bakı, Cəlilabad, Quba) gərək ki, deyəsən. – Əli, gavar, kəndə gedib (Bakı); – Gavar, Mö:lüd kişi şə:rə gidmağa hazırraşadı (Quba); – Gavar, onu zirdə

  Tam oxu »
 • GAVİD

  (Borçalı) balıq növünün adı. – Gavid balıx qızıl balığınnan yöndü

  Tam oxu »
 • GAY

  (Şərur, Zəngilan) gic, ağılsız

  Tam oxu »
 • GAZAL

  (Göyçay, Qarakilsə) qozun və ya fındığın yaşıl qabığı. – Cəvizin gazalı uşaxların ələ:ğin <əl-ayağın> qafqara eliyif; – Gazaldan ip də b

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZ

  (Borçalı) bax gejəgündüz II

  Tam oxu »
 • GECƏB

  (Cəbrayıl, Zəngilan) enliyarpaqlı yabanı bitki növü. – Gecəb bişmişi daddı eli:r (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • GECƏÇIRAĞI

  (Culfa, Ordubad) gecələr işıq verən, parıldayan böcək. – Gecəçırağı çəpərdə çox olar (Ordubad); – Gecəçırağı gecələr işıx verər (Culfa)

  Tam oxu »
 • GECƏGƏZƏN

  (Dərbənd, Xaçmaz, Quba) yarasa. – Gecəgəzən əxşamlar uçadu, unun güzi günüz görmiyədü (Quba); – Gecəgəzən işiqdən qurxadı (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • GECƏQUŞİ

  (Cəlilabad) yarasa

  Tam oxu »
 • GECƏQUŞU

  (Cəbrayıl) bax gecəquşi. – Bizim pə:mizdə gecəquşu yaman çoxdu

  Tam oxu »