Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • RƏCİ

  (Lənkəran) quru balıq

  Tam oxu »
 • RƏD

  (Kürdəmir, Qafan, Yardımlı, Tərtər) bax irəd. – Bu rəd ceyran rəddidi, bu rədnən gedək (Qafan)

  Tam oxu »
 • RƏDCİL

  (Qafan) itmiş heyvanı izi ilə axtarıb tapan adam, izçi. – Əhməd yaxşı rədcildi

  Tam oxu »
 • RƏDDƏMAX

  (Meğri) izləmək, izə düşmək, izlə getmək. – İnəx’ləri dərə boğazına kimin rəddədıx

  Tam oxu »
 • RƏDƏ VERMƏK

  (Yardımlı) soyuq münasibət bəsləmək, yan gəzmək. – Neşin mənnən rədə vereysən?

  Tam oxu »
 • RƏDİF

  (Lənkəran) sıra

  Tam oxu »
 • RƏDQOVAN

  (Meğri) itmiş heyvanı izi ilə axtarıb tapan adam, izçi. – Qabaxlar heyvan itəndə rədqovannar tapeydi

  Tam oxu »
 • RƏFCƏR

  (Barana) işgüzar. – Babam çox rəfcər adamıydı

  Tam oxu »
 • RƏFƏTƏ

  (Ağbaba, Basarkeçər, Beyləqan, Şərur, Ordubad) bax rəhətə. – Rəfətəni qonşu apardı (Beyləqan)

  Tam oxu »
 • RƏFİDƏNƏ

  (Ordubad) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət. – Biz əli çörəx’ yandırmasun deyə parçadan rəfidənə tikərix’

  Tam oxu »
 • RƏFTƏ

  (Lerik) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət. – Rəftə olmasa, lavaş bişirmək olmaz

  Tam oxu »
 • RƏHƏTƏ

  (Çənbərək) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət. – Təndirə çörəyi rəhətiynən yapırıx

  Tam oxu »
 • RƏX’DƏN

  (Ordubad) qənd torbası. – Bizdər rəx’dəni parçadan tikərıx

  Tam oxu »
 • RƏKİ

  I (Qax) daranmış əl boyda yun II (Qax) tütün qurudulan yer

  Tam oxu »
 • RƏKİK

  (Qazax) pəltək

  Tam oxu »
 • RƏMƏ

  I (Tovuz) bax irəmə III II (Salyan) qayada ayaq qoymaq üçün düzəldilmiş yer

  Tam oxu »
 • RƏSƏT

  (Salyan) pay, hissə. – Nənəm hamımızın rəsətin vermişdi

  Tam oxu »
 • RƏŞBABA

  (Bərdə, Göyçay) üzüm növü adı

  Tam oxu »
 • RƏŞİDDƏMMƏK

  (Salyan) zirəkləşmək, qoçaqlaşmaq. – Bu gün deyəsən yaman rəşiddəmmisən

  Tam oxu »
 • RƏŞMƏ

  (Çənbərək, Gədəbəy, Tovuz) bax irəşmə

  Tam oxu »
 • RƏVƏ-RÜVƏ

  (Lənkəran) içalat. – Balığın rəvə-rüvəsini ləvəngiyə qatıb pişir

  Tam oxu »
 • RƏZƏ

  (Gədəbəy) bax irəvzə

  Tam oxu »
 • RIĞƏ

  (Yardımlı) ədəd, dənə. – Torbada bi rığə qət <qənd> qalıb

  Tam oxu »
 • RIXDIM

  (Yardımlı) möhkəm, davamlı. – Cəhrənin kirişi rıxdım olsun gərəg

  Tam oxu »
 • RIMIZ

  rımız eləməx’: (Meğri) işarə etmək, göz eləmək. – Sən elə bizə rımız elə, soralıynan işin olmasın

  Tam oxu »
 • RISA

  (Bakı, Lənkəran) sıra, cərgə. – Xirdən cəmi səggiz rısa soğan olardi ki, çəğərtdim (Bakı)

  Tam oxu »
 • RIŞBABA

  (Dərbənd) bax irişbaba

  Tam oxu »
 • RIZAVAN

  (Meğri) köməkçi, çoban köməkçisi. – Bizim çobanın bir rızavanı vardı

  Tam oxu »
 • RİFİDƏNƏ

  (Ordubad) bax rəfidənə

  Tam oxu »
 • RİŞBABA

  (Dərbənd) bax irişbaba. – Mənü bağda rişbaba çoxdu

  Tam oxu »
 • RİVAYİ

  (Meğri) yalan, saxta. – Səmi, rivayi danışeysan axi

  Tam oxu »
 • RİZAGİLASI

  (Xanlar) güney yerdə bitən bozyarpaqlı və xırda yeməli meyvəsi olan kol. – Bizim güneylərdə rizagilasi çox olur

  Tam oxu »
 • RİZƏ-RİZƏ

  (Lənkəran) zolaq-zolaq, cızıq-cızıq

  Tam oxu »
 • ROD

  (Ordubad) yod

  Tam oxu »
 • RONA

  (Meğri) bax rana. – Üş-dört yol demişəm ki, alt öküzdərin ronada saxla

  Tam oxu »
 • RU

  ru elemeg: (Bakı) bostanda və ya dağda olan məhsulu axırıncı dəfə tamamilə yığmaq. – Olar bosdannarını ru elədilər

  Tam oxu »
 • RUBA

  (Dəvəçi) 10 puda bərabər çəki vahidi

  Tam oxu »
 • RUCAH

  rucah eləmax: (Qax, Yardımlı) rast gəlmək, calamaq. – Seni mağa rucah elənin öyü yıxılsın (Qax)

  Tam oxu »
 • RUF

  I (Salyan, Yardımlı) ruh. – Yağın onun rufu tutub səi. (Salyan) II (Cəbrayıl, Salyan, Yardımlı) sirsifət

  Tam oxu »
 • RUİTƏN

  (Bakı) həyasız, davakar (adam)

  Tam oxu »
 • RUM

  (Salyan) çoxbilmiş. – Ağazər çox rum adamdı

  Tam oxu »
 • RUMA

  (Bakı) 1. təzə 2. körpə 3. yumşaq. – Bir bax, çox ruma ətdü; – Uşağın sümigi rumadu

  Tam oxu »
 • RUMU

  (Cənubi Azərbaycan, Göyçay) çil toyuq

  Tam oxu »
 • RUTƏN

  (Bakı) bax ruitən

  Tam oxu »
 • RU:YƏT

  (Bakı) gözəllik

  Tam oxu »
 • RUYİTƏN

  (Bakı) bax ruitən

  Tam oxu »
 • RÜJGİ

  (Lənkəran) quş ovlamaq üçün qurulmuş tor

  Tam oxu »
 • RÜKƏM

  (Ordubad) zökəm. – Mən yaman rükəm olmuşam

  Tam oxu »
 • RÜKƏŞ

  (Lənkəran) balış üzü

  Tam oxu »
 • RÜŞ

  (Meğri) 1. ağıl 2. huş. – Mısdafada rüş yoxdu. Ss

  Tam oxu »