Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ÇAĞIRILMIŞ BAYATI

  mahiyyəti hamıya bəlli olan, lakin ehtiyac duyulmadan dönə-dönə təkrarlanan fikir, söz; ~ köhnə bayatı

  Tam oxu »
 • ÇAX-ÇUX ELƏMƏK

  bax: çaq-çuq eləmək.

  Tam oxu »
 • ÇAXIR TULUĞU

  yekəqarın, yöndəmsiz, hədsiz kök, şişman.

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA SALMAQ

  qarışıqlıq salmaq, təşviş yaratmaq; ~ ara qarışdırmaq, ara qatmaq, dava salmaq, qovğa salmaq, vəlvələ salmaq, lov salmaq

  Tam oxu »
 • ÇAQ-ÇUQ ELƏMƏK

  kiçik bir işlə məşğul olub gündəlik cüzi pul qazanmaq.

  Tam oxu »
 • ÇAL DÜŞMƏK

  ağarmağa başlamaq; ~ dən düşmək.

  Tam oxu »
 • ÇALA-ÇUXUR SAYMAQ

  maşını pis sürmək, yolda tez-tez çala-çökəyə salmaq.

  Tam oxu »
 • ÇALDIĞINA OYNAMAQ

  kiminsə sözü ilə oturub-durmaq, öz mövqeyi olmamaq.     

  Tam oxu »
 • ÇALIN-ÇARPAZ DAĞ ÇƏKMƏK

  bax: dağ çəkmək (basmaq).

  Tam oxu »
 • ÇAMADANINI YIĞIŞDIRMAQ

  yola, səfərə hazırlaşmaq; ~ başmaqlarını cütləmək.

  Tam oxu »
 • ÇAMIR ATMAQ

  kimisə ləkələmək, şərləmək; ~ qara yaxmaq.

  Tam oxu »
 • ÇANAQ ... BAŞINDA ÇATLADI

  bir neçə şəxsin iştirak etdiyi günah işə görə haqlı və ya haqsız cəzalandırılan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ tabaq

  Tam oxu »
 • ÇARƏSİ KƏSİLMƏK

  ümidsiz qalmaq, çıxış yolu tapa bilməmək; ~ əlacı kəsilmək.

  Tam oxu »
 • ÇARXI DÖNMƏK

  1. Dövranı keçmək; hakimiyyəti sona çatmaq.  2. İşləri düz gətirməmək.

  Tam oxu »
 • ÇARIĞIN DABANINI BƏRKİTMƏK

  yola çıxmağa hazırlaşmaq, hərəkətə başlamaq.

  Tam oxu »
 • ÇAT VERMƏK

  zədələnmək, uçmağa, dağılmağa, pozulmağa başlamaq.

  Tam oxu »
 • ÇAY GƏLMƏMİŞ ÇIRMANMAQ (SOYUNMAQ)

  bir işi vaxtından qabaq görməyə hazırlaşmaq, şərait yetişmədən hərəkət etmək, səbirsiz və hövsələsiz olmaq, tələsmək; ~ arxı tullanmamış “hop” demək

  Tam oxu »
 • ÇAYA SUSUZ APARIB SUSUZ GƏTİRMƏK

  çoxbilmiş, zirək və bacarıqlı olmaq; ~ dəyirmana susuz aparıb susuz gətirmək, bulaq başına susuz aparıb susuz gətirmək

  Tam oxu »
 • ÇAYAŞAĞI AXIDIB ÇAYYUXARI AXTARMAQ

  acığı gəldiyi adamın yox olmasını arzuladıqda işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÇAYDA BALIQ SEVDASI

  bax: dəryada balıq sevdası.

  Tam oxu »
 • ÇAYI ÇARIQLA KEÇMƏK

  bir işi çox tələsik, hazırlıqsız görmək.

  Tam oxu »
 • ÇAYIN KEÇƏLƏTINDƏ AT DƏYİŞMƏK

  bir işin həlledici mərhələsində həmin işi görən əsas adamı, yaxud vasitə və ya taktikanı dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ÇEVİR TATI, VUR TATI

  eyni məzmunlu bir şeyi müxtəlif formalarda dönə-dönə təkrar etmək.

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏYİB AĞZINA QOYMAQ

  birisinin görməli olduğu işi tam hazır şəkildə ona təqdim etmək.

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏYİB TÖKMƏK

  başa düşülməyəcək şəkildə sürətlə danışmaq, fikri dürüst, rabitəli şəkildə çatdırmamaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏHRAYI İNQİLAB

  qan tökülmədən hakimiyyəti dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏK-ÇEVİRƏ DÜŞMƏK

  çətin vəziyyətə düşmək, qarma-qarışıq bir halla üzləşmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏK-ÇEVİRƏ SALMAQ

  nəyinsə haqqında mübahisə etmək, məsələni uzatmaq, süründürməçilik  etmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏKİCİ BİR YERƏ VURMAQ

  vahid məqsəd ətrafında birləşmək, eyni mövqedən çıxış etmək, birgə olmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏLTİK ATMAQ

  birinin mövqeyini öyrənmək üçün ortaya söz salmaq; kimisə qıcıqlandırmaq üçün söz atmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏR AÇA BİLMƏMƏK

  qarşısında duruş gətirə bilməmək, məğlub olmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏ DÖYMƏK (VURMAQ, YORMAQ)

  çox danışmaq, uzun-uzadı mübahisə etmək, yersiz, mənasız və uzun danışmaq, çənə-boğaz eləmək; ~ çənəsini yormaq, dilinin üstündə dil bitmək

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏDƏN BOŞ (MÖHKƏM)

  bax: çənədən saz.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏDƏN SAZ

  çoxdanışan, zəvzək, yersiz-yersiz və mənasız danışan; ~ çənədən boş (möhkəm).

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİ BOŞ DAYANMAMAQ (DURMAMAQ)

  bax: çənəsi işləmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİ DÜŞMƏK

  çox danışmaqdan yorulmaq, yerli-yersiz danışmaqdan çənəsi ağrımaq; ~ çənəsinin çüyü çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİ İŞLƏMƏK

  ara vermədən nəsə yemək; ~ çənəsi boş dayanmamaq (durmamaq), bir əli ağzında olmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİ QIZIŞMAQ

  bax: ağzı qızışmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNƏ GÜC (DƏM) VERMƏK

  bax: dilinə dəm vermək.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNİ BOŞ QOYMAQ

  danışığına fikir verməmək, nə gəldi danışmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNİ YORMAQ

  boş yerə, faydasız danışmaq; ~ çənə döymək (vurmaq, yormaq).

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNİN ALTINA GİRMƏK

  lap yaxına gəlmək; ~ ağzının içinə girmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNİN ALTINA SALMAQ

  çox danışmaqla başqasının vaxtını almaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNİN ALTINI KƏSDİRMƏK

  kiminsə lap yaxınında oturmaq; ~ ağzının içində oturmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏSİNİN ÇÜYÜ ÇIXMAQ

  bax: çənəsi düşmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏYƏ YERİMƏK

  hücum etmək, üstünə cummaq, əlbəyaxa olmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNGİNDƏN QURTARMAQ

  xilas olmaq; ~ canını qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • ÇƏNGİNƏ ALMAQ

  əhatə etmək, geniş yayılmaq; ~ ağzına almaq (götürmək).

  Tam oxu »
 • ÇƏNGİNƏ KEÇİRMƏK

  tutmaq; ~ ələ keçirmək, girinə keçirmək, pəncəsinə keçirmək.

  Tam oxu »
 • ÇƏNGİNƏ KEÇMƏK

  təsiri altına düşmək, tutulmaq; ~ ələ keçmək.

  Tam oxu »