Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HÜCUM ÇƏKMƏK

  bir şeyin və ya bir şəxsin üzərinə atılmaq, üstünə cummaq.

  Tam oxu »
 • HÜCUMA KEÇMƏK

  vaxt itirmədən hücum etmək, hücuma başlamaq.

  Tam oxu »
 • HÜQUQ QAZANMAQ

  ixtiyarı, səlahiyyəti olmaq.

  Tam oxu »
 • HÜQUQUNU TAPDALAMAQ

  səlahiyyətini, ixtiyarını, haqqını əlindən almaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU BOŞ OLMAQ

  sirr saxlamamaq, ağzıyırtıq olmaq; ~ hülqumu olmamaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU QURUMAQ

  bərk qorxmaq, qorxudan özünü itirmək.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU OLMAMAQ

  sirr saxlaya bilməmək, nə gəldi danışmaq; ~ ağzında söz qalmamaq (saxlamamaq), hülqumu boş olmaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMUNU ÜZMƏK

  boğazlamaq, öldürmək, boğazını kəsmək.

  Tam oxu »
 • XAÇ ASMAQ

  xristianlığı qəbul etmək.

  Tam oxu »
 • XAHİŞİNİ YERƏ SALMAQ

  istəyini, arzusunu qəbul etməmək, rədd etmək; ~ sözünü yerə salmaq.

  Tam oxu »
 • XAL TOPLAMAQ

  hörmət və etimad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • XAL VURMAQ

  1. Fikrini, sözünü üstüörtülü şəkildə eyhamla, işarələrlə çatdırmaq; ~ eyham vurmaq.  2. Musiqidə ifaya yeni, orijinal çalarlar əlavə etmək

  Tam oxu »
 • XALA, XALA, GƏL DALAŞAQ

  bir səbəb olmadan dalaşmağa can atan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ şələni qoy, gəl dalaşaq.

  Tam oxu »
 • XALA-XALA OYNAMAQ

  qeyri-müəyyənlik yaratmaq, açıq, səmimi danışmamaq, süründürməçilik etmək.

  Tam oxu »
 • XALQIN CİBİNƏ GİRMƏK

  dövlət büdcəsindən pul oğurlamaq, ictimai vəsaiti mənimsəmək, millətin sərvətini talamaq; ~ cibə girmək

  Tam oxu »
 • XAM DÜŞMƏK

  bir işin nəticəsini əvvəlcədən düşünmədiyi, lazımınca dərk etmədiyi üçün yanılmaq, səhv iş görmək.

  Tam oxu »
 • XAM ƏLƏ DÜŞMƏK

  təcrübəsiz, bacarıqsız, qeyri-peşəkar adamın xidmətindən istifadə etmək.

  Tam oxu »
 • XAM ƏLƏ SALMAQ

  təcrübəsiz, bacarıqsız, qeyri-peşəkar adamın ixtiyarına vermək.

  Tam oxu »
 • XAM XƏYAL

  həyata keçirilə bilməyən, mümkün olmayan iş, arzu, məsələ.

  Tam oxu »
 • XAM XƏYALA DÜŞMƏK

  səhv, yanlış fikirləşmək.

  Tam oxu »
 • XAN İLƏ PLOV YEMİR Kİ, BIĞI YAĞA BATAR

  çox lovğa, təkəbbürlü adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XAN KEFİNDƏ DOLANMAQ

  yaxşı yaşamaq, maddi sıxıntısı olmamaq; ~ kefi fıştırıq çalmaq, kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • XANDAN GƏLMİŞ NÖKƏRƏM, DİNMƏ, DİŞLƏRİNİ TÖKƏRƏM

  qabağımda bir adam dura bilməz; səlahiyyəti, gücü, imkanları çox olan, davranışında ölçüləri gözləməyən lovğa, təkəbbürlü və özbaşınalıq edən adamlar

  Tam oxu »
 • XANGƏLDİYƏ DÖNMƏK

  gözlətmək, ləngitmək, gecikdirmək.

  Tam oxu »
 • XARABA QALMAQ

  bax: viran qalmaq.

  Tam oxu »
 • XARABA QOYMAQ

  dağıtmaq, viran etmək, uçurmaq; ~ kor qoymaq, yurduna su calamaq (ələmək), daşı daş üstə qoymamaq, tozunu göyə sovurmaq

  Tam oxu »
 • XARABI ÇIXMAQ

  pisləşmək, pislikləri görünmək; ~ zayı çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XASİYYƏTLƏRİ TUTMAQ

  yaxşı rəftar etmək; keçinmək, dolanmaq, birlikdə dinc yaşamaq; ~ yola getmək.

  Tam oxu »
 • XATA ÇIXARMAQ

  xoşagəlməz vəziyyətlə nəticələnə biləcək bir iş görmək.

  Tam oxu »
 • XATASI ÇIXMAQ

  pis sonluqla nəticələnmək; ~ zayı çıxmaq, zibili çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XATAYA DÜŞMƏK

  təhlükəli vəziyyətə düşmək; ~ əngələ düşmək.

  Tam oxu »
 • XATAYA SALMAQ

  dolaşdırmaq, pislik etmək; ~ bəlaya salmaq, qanını üstünə salmaq.

  Tam oxu »
 • XATİRƏDƏN SİLİNMƏK

  unudulmaq; ~ üstünü ot basmaq.

  Tam oxu »
 • XATİRİNDƏ QALMAQ

  unutmamaq; ~ yadda qalmaq.

  Tam oxu »
 • XATİRİNDƏN ÇIXMAQ

  unutmaq; ~ yaddan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK

  ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ süfrəsinə haram əli dəymək.

  Tam oxu »
 • XEYİR-DUA VERMƏK

  səadət, xoşbəxtlik arzulamaq, uğurlar diləmək; ~ haqqını halal etmək, halallıq vermək.

  Tam oxu »
 • XEYİR GƏLƏN YERƏ PAPAQ (BARMAQ) TIXAMAQ

  özünə ziyan vurmaq, öz xeyrini bilməmək; ~ işıq gələn yerə barmaq tıxamaq.

  Tam oxu »
 • XEYİR GÖRMƏK

  mənfəət götürmək, faydalanmaq, xeyir eləmək; ~ xeyrini görmək.

  Tam oxu »
 • XEYİR GÜDMƏK

  bax: maraq güdmək.

  Tam oxu »
 • XEYİR İŞ

  toy, nişan, şənlik.

  Tam oxu »
 • XEYİR OLA!

  gözlənilməz təklifə, xəbərə, davranışa etiraz və təəccüb bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • XEYİR TAPMAQ

  fayda görmək, ürəyincə olmaq; ~ işi düz gətirmək.

  Tam oxu »
 • XEYİR VERMƏK

  mənfəət qazandırmaq, fayda vermək.

  Tam oxu »
 • XEYRƏ-ŞƏRƏ YARAMAQ

  xeyirdə-şərdə iştirak etmək, başqalarının dərdinə şərik olmaq, kiminsə köməyinə, hayına yetmək.

  Tam oxu »
 • XEYRİ DƏYMƏK (KEÇMƏK)

  faydası olmaq, xeyri olmaq; ~ yaxşılığı dəymək.

  Tam oxu »
 • XEYRİNİ GÖRMƏK

  bax: xeyir görmək.

  Tam oxu »
 • XEYRİNİ-ŞƏRİNİ BİLMƏMƏK

  yaxşı ilə pisi, zərərlə xeyiri ayırmamaq.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR ALMAQ

  soruşmaq, bilmək istəmək.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR ÇIXMAMAQ

  heç bir soraq gəlməmək, heç bir xəbər eşidilməmək.

  Tam oxu »