Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HUŞ APARMAQ

  bir anlığa mürgüləmək, yuxulamaq; dərin fikrə getmək; ~ huşa getmək.

  Tam oxu »
 • HUŞA GETMƏK

  bihuş olmaq; mürgüləmək, yuxulamaq; ~ özündən getmək, huş aparmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞA GƏLMƏK

  ayılmaq; ~ özünə gəlmək.

  Tam oxu »
 • HUŞA GƏTİRMƏK

  ayıltmaq; ~ özünə gətirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞDAN ÇIXMAQ

  unutmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINA GƏLMƏK

  bax: huşa gəlmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINDAN ÇIXMAQ

  bihuş olmaq; ~ ağlını itirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINDAN GETMƏK

  bax: huşu getmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU GETMƏK

  1. Yaddaşı zəifləmək; ~ huşunu itirmək.  2. Bayılmaq; ~ özündən getmək, huşunu itirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU KƏSMƏMƏK

  bax: ağlı kəsməmək.

  Tam oxu »
 • HUŞUNDAN ÇIXMAQ

  bax: yaddan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞUNU APARMAQ

  heyran etmək, məftun etmək, valeh etmək.

  Tam oxu »
 • HUŞUNU BAŞINA YIĞMAQ

  fikrini cəmləşdirmək, düşünmək, fikirləşmək, götür-qoy eləmək.

  Tam oxu »
 • HUŞUNU İTİRMƏK

  1. Bihuş olmaq, bayılmaq; ~ ürəyi getmək, özündən getmək, hal aparmaq, huşu getmək.  2. Yaddaşı zəifləmək; ~ huşu getmək

  Tam oxu »
 • HÜCUM ÇƏKMƏK

  bir şeyin və ya bir şəxsin üzərinə atılmaq, üstünə cummaq.

  Tam oxu »
 • HÜCUMA KEÇMƏK

  vaxt itirmədən hücum etmək, hücuma başlamaq.

  Tam oxu »
 • HÜQUQ QAZANMAQ

  ixtiyarı, səlahiyyəti olmaq.

  Tam oxu »
 • HÜQUQUNU TAPDALAMAQ

  səlahiyyətini, ixtiyarını, haqqını əlindən almaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU BOŞ OLMAQ

  sirr saxlamamaq, ağzıyırtıq olmaq; ~ hülqumu olmamaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU QURUMAQ

  bərk qorxmaq, qorxudan özünü itirmək.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU OLMAMAQ

  sirr saxlaya bilməmək, nə gəldi danışmaq; ~ ağzında söz qalmamaq (saxlamamaq), hülqumu boş olmaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMUNU ÜZMƏK

  boğazlamaq, öldürmək, boğazını kəsmək.

  Tam oxu »
 • XAÇ ASMAQ

  xristianlığı qəbul etmək.

  Tam oxu »
 • XAHİŞİNİ YERƏ SALMAQ

  istəyini, arzusunu qəbul etməmək, rədd etmək; ~ sözünü yerə salmaq.

  Tam oxu »
 • XAL TOPLAMAQ

  hörmət və etimad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • XAL VURMAQ

  1. Fikrini, sözünü üstüörtülü şəkildə eyhamla, işarələrlə çatdırmaq; ~ eyham vurmaq.  2. Musiqidə ifaya yeni, orijinal çalarlar əlavə etmək

  Tam oxu »
 • XALA, XALA, GƏL DALAŞAQ

  bir səbəb olmadan dalaşmağa can atan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ şələni qoy, gəl dalaşaq.

  Tam oxu »
 • XALA-XALA OYNAMAQ

  qeyri-müəyyənlik yaratmaq, açıq, səmimi danışmamaq, süründürməçilik etmək.

  Tam oxu »
 • XALQIN CİBİNƏ GİRMƏK

  dövlət büdcəsindən pul oğurlamaq, ictimai vəsaiti mənimsəmək, millətin sərvətini talamaq; ~ cibə girmək

  Tam oxu »
 • XAM DÜŞMƏK

  bir işin nəticəsini əvvəlcədən düşünmədiyi, lazımınca dərk etmədiyi üçün yanılmaq, səhv iş görmək.

  Tam oxu »
 • XAM ƏLƏ DÜŞMƏK

  təcrübəsiz, bacarıqsız, qeyri-peşəkar adamın xidmətindən istifadə etmək.

  Tam oxu »
 • XAM ƏLƏ SALMAQ

  təcrübəsiz, bacarıqsız, qeyri-peşəkar adamın ixtiyarına vermək.

  Tam oxu »
 • XAM XƏYAL

  həyata keçirilə bilməyən, mümkün olmayan iş, arzu, məsələ.

  Tam oxu »
 • XAM XƏYALA DÜŞMƏK

  səhv, yanlış fikirləşmək.

  Tam oxu »
 • XAN İLƏ PLOV YEMİR Kİ, BIĞI YAĞA BATAR

  çox lovğa, təkəbbürlü adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XAN KEFİNDƏ DOLANMAQ

  yaxşı yaşamaq, maddi sıxıntısı olmamaq; ~ kefi fıştırıq çalmaq, kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • XANDAN GƏLMİŞ NÖKƏRƏM, DİNMƏ, DİŞLƏRİNİ TÖKƏRƏM

  qabağımda bir adam dura bilməz; səlahiyyəti, gücü, imkanları çox olan, davranışında ölçüləri gözləməyən lovğa, təkəbbürlü və özbaşınalıq edən adamlar

  Tam oxu »
 • XANGƏLDİYƏ DÖNMƏK

  gözlətmək, ləngitmək, gecikdirmək.

  Tam oxu »
 • XARABA QALMAQ

  bax: viran qalmaq.

  Tam oxu »
 • XARABA QOYMAQ

  dağıtmaq, viran etmək, uçurmaq; ~ kor qoymaq, yurduna su calamaq (ələmək), daşı daş üstə qoymamaq, tozunu göyə sovurmaq

  Tam oxu »
 • XARABI ÇIXMAQ

  pisləşmək, pislikləri görünmək; ~ zayı çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XASİYYƏTLƏRİ TUTMAQ

  yaxşı rəftar etmək; keçinmək, dolanmaq, birlikdə dinc yaşamaq; ~ yola getmək.

  Tam oxu »
 • XATA ÇIXARMAQ

  xoşagəlməz vəziyyətlə nəticələnə biləcək bir iş görmək.

  Tam oxu »
 • XATASI ÇIXMAQ

  pis sonluqla nəticələnmək; ~ zayı çıxmaq, zibili çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XATAYA DÜŞMƏK

  təhlükəli vəziyyətə düşmək; ~ əngələ düşmək.

  Tam oxu »
 • XATAYA SALMAQ

  dolaşdırmaq, pislik etmək; ~ bəlaya salmaq, qanını üstünə salmaq.

  Tam oxu »
 • XATİRƏDƏN SİLİNMƏK

  unudulmaq; ~ üstünü ot basmaq.

  Tam oxu »
 • XATİRİNDƏ QALMAQ

  unutmamaq; ~ yadda qalmaq.

  Tam oxu »
 • XATİRİNDƏN ÇIXMAQ

  unutmaq; ~ yaddan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK

  ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ süfrəsinə haram əli dəymək.

  Tam oxu »