Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HİCRAN ODUNA YANMAQ

  ayrılıqdan əzab çəkmək.

  Tam oxu »
 • HİMAYƏSİNƏ GÖTÜRMƏK (ALMAQ)

  himayə etmək, havadarlıq etmək, qayğı göstərmək; ~ qanadı altına almaq (yığmaq).

  Tam oxu »
 • HİMƏ BƏND OLMAQ

  bir işə başlamaq üçün bir işarə, bəhanə gözləmək.

  Tam oxu »
 • HİRSİ BAĞIRSAQLARINI KƏSMƏK

  bərk hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ dişi bağırsağını kəsmək, hirsi başına (təpəsinə) vurmaq, hirsindən dodaqlarını gəmirmək, hirsindən bığla

  Tam oxu »
 • HİRSİ BAŞINA (TƏPƏSİNƏ) VURMAQ

  bərk hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ dişi bağırsağını kəsmək, cin atına minmək, hirsindən dodaqlarını gəmirmək, hirsindən bığlarını çeynəmək, gözündən şi

  Tam oxu »
 • HİRSİ TUTMAQ

  bax: acığı tutmaq.

  Tam oxu »
 • HİRSİNDƏN BIĞLARINI ÇEYNƏMƏK

  bax: hirsindən dodaqlarını gəmirmək.

  Tam oxu »
 • HİRSİNDƏN DODAQLARINI GƏMİRMƏK

  çox bərk hirslənmək, qəzəblənmək; ~ dişi bağırsağını kəsmək, hirsi başına (təpəsinə) vurmaq, hirsindən bığlarını çeynəmək, hirsi bağırsaqlarını kəsmək

  Tam oxu »
 • HİRSİNDƏN QOVRULMAQ

  hirsindən, acığından nə edəcəyini bilməmək; ~ od tutub yanmaq, od götürmək.

  Tam oxu »
 • HİRSİNDƏN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

  bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).

  Tam oxu »
 • HİRSİNİ BASMAQ

  bax: hirsini boğmaq (cilovlamaq).

  Tam oxu »
 • HİRSİNİ BOĞMAQ (CİLOVLAMAQ)

  hirsini, acığını büruzə verməməyə çalışmaq; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini basmaq, hirsini yemək, qəzəbini boğmaq

  Tam oxu »
 • HİRSİNİ SOYUTMAQ

  sakitləşdirmək; ~ toxtaqlıq vermək, qəzəbini söndürmək (soyutmaq), köpünü almaq.

  Tam oxu »
 • HİRSİNİ TÖKMƏK

  hirslənmək, qəzəblənmək, acı sözlər demək, acıqlanmaq; ~ acığını üstünə tökmək, hirsini üstünə tökmək

  Tam oxu »
 • HİRSİNİ ÜSTÜNƏ TÖKMƏK

  bax: hirsini tökmək.

  Tam oxu »
 • HİRSİNİ YEMƏK

  bax: hirsini boğmaq (cilovlamaq).

  Tam oxu »
 • HİS BAĞLAMAQ

  köhnəlmək, kara gəlməmək, yaramamaq.

  Tam oxu »
 • HİSLƏRİNƏ HAKİM OLMAQ

  bax: hislərini cilovlamaq.

  Tam oxu »
 • HİSLƏRİNİ CİLOVLAMAQ

  duyğularını öz iradəsinə tabe etmək, dözmək, səbirli olmaq; ~ özünü ələ almaq.

  Tam oxu »
 • HİSSƏ QAPILMAQ

  reallığı düzgün qiymətləndirə bilməmək, öz hisləri ilə hərəkət etmək; ~ hissiyyata qapılmaq.

  Tam oxu »
 • HİSSİYYATA QAPILMAQ

  reallığı düzgün qiymətləndirə bilməmək, gerçəkliyi unutmaq, öz hisləri ilə hərəkət etmək; ~ hissə qapılmaq

  Tam oxu »
 • HİYLƏ GƏLMƏK (İŞLƏTMƏK)

  məqsədinə nail olmaq üçün başqalarını aldatmaq, biclik işlətmək; ~ doqquzluq gəlmək, kələk gəlmək, badalaq gəlmək (vurmaq), nömrə gəlmək, fırıldaq işl

  Tam oxu »
 • HİYLƏYƏ ƏL ATMAQ

  bax: hiylə gəlmək (işlətmək).

  Tam oxu »
 • HOQQA ÇIXARMAQ

  oyunbazlıq etmək, əlavə problem yaratmaq, əngəl yaratmaq; ~ oyun çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • HOVUNU ALMAQ

  sakitləşdirmək.

  Tam oxu »
 • HOYDU-HOYDUYA GÖTÜRMƏK

  dolamaq; ~ məsxərəyə qoymaq, araya qoymaq, ələ salmaq, lağa qoymaq.

  Tam oxu »
 • HÖCƏTİ KƏSMƏK

  aradakı mübahisəni, münaqişə və ya davanı həll etmək, narazılığa, söz-söhbətə son qoymaq.

  Tam oxu »
 • HÖKM ÇIXARMAQ

  qəti fikir söyləmək, qərar vermək.

  Tam oxu »
 • HÖKM SÜRMƏK

  1. Ağalıq etmək, hökm etmək.  2. Mövcud olmaq.

  Tam oxu »
 • HÖKMDƏN DÜŞMƏK

  öz qüvvəsini, əhəmiyyətini itirmək.

  Tam oxu »
 • HÖKMÜ KEÇMƏK

  hökmü, qüvvəsi, nüfuzu, təsiri olmaq, əmri, göstərişi yerinə yetirilmək.

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT GÖRMƏK

  xoş, ehtiramla qarşılanmaq.

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT QOYMAQ

  bax: hörmətini saxlamaq (gözləmək).

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏK

  sayılmamaq; ~ nüfuzdan düşmək, gözdən düşmək, bir qara qəpiklik olmaq, adı batmaq, etibardan düşmək, gözündən düşmək

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTDƏN SALMAQ

  nüfuzuna xələl gətirmək; ~ gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq, əskiklik gətirmək, qiymətdən salmaq, adını batırmaq, ayağa vermək

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTƏ MİNMƏK

  hörməti artmaq, hörmətli olmaq.

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTİNİ SAXLAMAQ (GÖZLƏMƏK)

  hörmət etmək, saymaq; ~ saya salmaq, xətrini saxlamaq, uca tutmaq, yolunu saxlamaq, yüksək tutmaq, pərdə saxlamaq

  Tam oxu »
 • HÖRÜMÇƏK TORU

  qarma-qarışıq, dolaşıq bir şey.

  Tam oxu »
 • HÖRÜMÇƏKDƏN CAN DİLƏMƏK (İSTƏMƏK)

  xəstəlikdən arıqlamaq.

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏDƏN ÇIXMAQ

  özünü saxlaya bilməmək, hirslənmək; ~ hövsələsi bir tikə olmaq, səbir kasası dolmaq (daşmaq).

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏSİ BİR TİKƏ OLMAQ

  səbirsiz olmaq, dözə bilməmək, özünü saxlaya bilməmək; ~ hövsələsi daralmaq, hövsələdən çıxmaq. 

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏSİ DARALMAQ

  səbir edə bilməmək, dözə bilməmək, darıxmaq, özünü saxlaya bilməmək; ~ hövsələsi bir tikə olmaq, səbri kəsilmək (çatmamaq)

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏSİNİ BASMAQ

  dözmək, səbir etmək, toxtamaq; ~ özünü saxlamaq,  səbrini basmaq (cilovlamaq).

  Tam oxu »
 • HUŞ APARMAQ

  bir anlığa mürgüləmək, yuxulamaq; dərin fikrə getmək; ~ huşa getmək.

  Tam oxu »
 • HUŞA GETMƏK

  bihuş olmaq; mürgüləmək, yuxulamaq; ~ özündən getmək, huş aparmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞA GƏLMƏK

  ayılmaq; ~ özünə gəlmək.

  Tam oxu »
 • HUŞA GƏTİRMƏK

  ayıltmaq; ~ özünə gətirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞDAN ÇIXMAQ

  unutmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINA GƏLMƏK

  bax: huşa gəlmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINDAN ÇIXMAQ

  bihuş olmaq; ~ ağlını itirmək.

  Tam oxu »