Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HEÇ BİR ÇƏRÇİVƏYƏ SIĞMAMAQ

  normalara uyğun gəlməmək; ədəb-ərkandan uzaq olmaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ DEMƏ

  əslində; ~ sən demə.

  Tam oxu »
 • HEÇ HƏNANIN YERİDİR

  yersiz bir iş və ya söz haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HEÇ KƏSİN TOYUĞUNA DAŞ ATMAMAQ

  bax: heç kimin toyuğuna “kiş” deməmək.

  Tam oxu »
 • HEÇ KİMİN TOYUĞUNA “KİŞ” DEMƏMƏK

  xoşməramlı olmaq, heç kimi incitməmək, heç kimlə işi olmamaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ SAYMAQ

  hesablaşmamaq, hörmət etməmək; ~ adam yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ YANINDAN ÖTMƏYİB

  müəyyən meyara qətiyyən uyğun gəlməyən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HEÇƏ ÇIXARMAQ

  gördüyü işi gözdən salmaq; işləri korlamaq; ~ zəhmətini yerə vurmaq.

  Tam oxu »
 • HEÇƏ ÇIXMAQ

  puç olmaq, yox olmaq, itmək, nəticəsiz qalmaq; ~ hədər getmək, puça çıxmaq.

  Tam oxu »
 • HESAB ÇƏKMƏK

  bax: haqq-hesab çəkmək.

  Tam oxu »
 • HESAB ETMƏK

  fikirləşmək, güman etmək, zənn etmək.

  Tam oxu »
 • HESABA ALMAMAQ

  saymamaq, nəzərə almamaq.

  Tam oxu »
 • HESABA VURMAQ

  hesablamaq, haqq-hesab etmək.

  Tam oxu »
 • HESABI ÇÜRÜTMƏK

  bax: haqq-hesabı çürütmək.

  Tam oxu »
 • HESABI DÜZ ÇIXMAMAQ

  arzusu, istəyi həyata keçməmək, istədiyi olmamaq.

  Tam oxu »
 • HESABI İÇƏRİ VERMƏK

  dözmək, səbrini basıb cavab verməmək, dinməmək.

  Tam oxu »
 • HESABI İTİRMƏK

  borcunun, xərcinin sayını bilməmək, gəlir-çıxarını dolaşdırmaq.

  Tam oxu »
 • HESABINI APARMAQ

  vəziyyəti duymaq, bir işdən nəticə çıxarmaq; ~ işini bilmək.

  Tam oxu »
 • HEYDƏN DÜŞMƏK

  yorulmaq, üzülmək; ~ gücdən düşmək, əldən düşmək, lırt düşmək, tabdan düşmək, heyi kəsilmək, kələyi kəsilmək

  Tam oxu »
 • HEYFİ GƏLMƏK

  bir şeyi vermək istəməmək, əsirgəmək; ~ ürəyi gəlməmək.

  Tam oxu »
 • HEYFİNİ ALMAQ

  bax: heyif çıxmaq.

  Tam oxu »
 • HEYİ KƏSİLMƏK

  taqəti olmamaq, hədsiz yorulmaq; ~ əldən düşmək, lırt düşmək, gücdən düşmək, heydən düşmək.

  Tam oxu »
 • HEYİF ÇIXMAQ

  nə vaxtsa edilmiş pisliyin əvəzini çıxmaq; ~ qisas almaq, intiqam almaq, acıq çıxmaq, kürəyindən çıxarmaq

  Tam oxu »
 • HEYRƏTDƏ QOYMAQ

  bax: heyrətə salmaq (gətirmək).

  Tam oxu »
 • HEYRƏTƏ GƏLMƏK

  təəccüblənmək; ~ gözü kəlləsinə çıxmaq, gözləri dörd olmaq.

  Tam oxu »
 • HEYRƏTƏ SALMAQ (GƏTİRMƏK)

  hədsiz təəccübləndirmək; heyran etmək; ~ heyrətdə qoymaq.

  Tam oxu »
 • HƏCDƏN GƏLƏN MƏN, XƏBƏR VERƏN BU

  bax: Məkkədən gələn mən, xəbər verən bu.

  Tam oxu »
 • HƏDD QOYMAQ

  məhdudlaşdırmaq, məhdudiyyət yaratmaq.

  Tam oxu »
 • HƏDDİNİ AŞMAQ

  1. Qudurmaq; ~ başına çıxmaq, cızığından çıxmaq, cığırından çıxmaq, başından böyük (yekə) qələt eləmək, ölçü-biçi bilməmək, sərhədi keçmək, yüyənini q

  Tam oxu »
 • HƏDDİNİ BİLMƏK

  qaydalardan kənara çıxmamaq; ~ yerini bilmək, ədəb-ərkan gözləmək (saxlamaq).

  Tam oxu »
 • HƏDƏ-QORXU GƏLMƏK

  qorxutmaq, hədələmək; ~ hərbə-zorba gəlmək, ətini qiymə çəkmək, gəliş gəlmək, xox gəlmək, yumruq göstərmək (silkələmək), barmağını gözünə soxmaq

  Tam oxu »
 • HƏDƏR GETMƏK

  heç bir nəticə verməmək, faydası olmamaq; ~ boşa çıxmaq (getmək), puça çıxmaq, heçə çıxmaq, bada getmək

  Tam oxu »
 • HƏFTƏ SƏKKİZ, MƏN DOQQUZ

  həmişə, daim, tez-tez.

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTİN GÖZÜNƏ DİK BAXMAQ

  reallığı qəbul etmək, reallıqla barışmaq.

  Tam oxu »
 • HƏMİN TAS, HƏMİN HAMAM

  bax: köhnə hamam, köhnə tas.

  Tam oxu »
 • HƏNƏK-HƏNƏK, AXIRI DƏYƏNƏK

  “zarafatın sonu dava ilə bitər” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HƏNGAMƏ QOPARMAQ (ÇIXARMAQ)

  bax: mərəkə qoparmaq.

  Tam oxu »
 • HƏNİRİ KƏSİLMƏK

  təngnəfəs olmaq, tövşümək; bərk yorulmaq; ~ əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • HƏR AĞIZDAN BİR AVAZ GƏLİR

  hər hansı məsələdə fikir birliyinin, ümumi razılığın, yekdilliyin olmadığını bildirən ifadə; ~ hərə bir dildə danışır, hərə öz atını çapır

  Tam oxu »
 • HƏR ÇALINAN HAVAYA OYNAMAQ

  öz fikri olmamaq, başqasının sözü ilə iş görmək, başqasının sözü ilə oturub-durmaq; ~ zurnasına oynamaq

  Tam oxu »
 • HƏR SÖZÜN BAŞINA İP SALMAQ

  hər xırda məsələni böyütmək, xırda, boş şeylərə əhəmiyyət vermək, pedantlıq eləmək.

  Tam oxu »
 • HƏR ŞEYDƏN KEÇMƏK

  nəyinsə xatirinə çox güzəştə getmək, özünü bir şey üçün səfərbər etmək.

  Tam oxu »
 • HƏR ŞEYƏ TÜPÜRMƏK

  bezmək, yorulmaq, məşğul olduğu işlərdən əl çəkmək; ~ boğaza yığılmaq.

  Tam oxu »
 • HƏR ŞEYİN YERİNİ BİLMƏK

  bax: yerini bilmək.

  Tam oxu »
 • HƏR YERİNDƏN DURAN

  heç nə ilə fərqlənməyən, xüsusi bacarığı olmayan adamlar haqqında söylənilən aşağılayıcı ifadə; ~ hər yoldan ötən

  Tam oxu »
 • HƏR YOLDAN ÖTƏN

  bax: hər yerindən duran.

  Tam oxu »
 • HƏRBƏ-ZORBA GƏLMƏK

  bax: hədə-qorxu gəlmək.

  Tam oxu »
 • HƏRƏ BİR DİLDƏ DANIŞIR

  bax: hər ağızdan bir avaz gəlir.

  Tam oxu »
 • HƏRƏ ÖZ ATINI ÇAPIR

  bax: hər ağızdan bir avaz gəlir.

  Tam oxu »
 • HƏRƏKƏTDƏN DÜŞMƏK

  zəifləmək, halsız olmaq; ~ əldən düşmək, gücdən düşmək, əhədi kəsilmək (üzülmək), nəfəsi çiyinlərindən çıxmaq, nəfəsi kəsilmək, taqətdən düşmək

  Tam oxu »