Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖTƏ₂

  sif. Üstün, artıq, ötkün. Hazırcavablıqda bacı qardaşından ötədir. – İlyas Əsmər xalanın ərininkindən də ötə olan deyintilərinə dözə bilərdi

  Tam oxu »
 • ÖTƏ₁

  əvəz. 1. Danışana görə əsas götürülən bir şeydən daha uzaq olan yeri, tərəfi bildirir (bəri müqabili)

  Tam oxu »
 • ÖTƏ-BƏRİ

  əvəz. Müxtəlif yerlər; orabura, o tərəf-bu tərəf. [Xəlil] xırda otağında bir-iki dəfə ötəyə-bəriyə gedib, sinirlərini yatırmaq üçün yazı masasına otur

  Tam oxu »
 • ÖTƏDƏKİ

  sif. O yandakı, o tərəfdəki. Bu aralıq fürsətdən istifadə edən Dövlət bəy və tapançası düşmüş Qurban ötədəki otağa atılıb içəridən qapını bağlayırlar

  Tam oxu »
 • ÖTƏKİ

  sif. O biri, digər, başqa. Bu kitabı yox, ötəki kitabı verin. Ötəki otaq bundan daha genişdir

  Tam oxu »
 • ÖTƏN

  sif. 1. Keçən, bundan əvvəlki, keçmiş. Ötən gün bizə gəlmişdi. 2. Ötənlərdə şəklində zərf – keçmişlərdə, keçmiş zamanda, keçmiş günlərdə, əvvəllərdə

  Tam oxu »
 • ÖTƏRGİ

  bax ötəri1. Bəzən də ötərgi bir həyat qəmi; Ürəkdə böyüyüb bir dastan olur. S.Vurğun. [Oğlan] ötərgi Mustafanın kefini soruşdu

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİ₁

  sif. və zərf 1. Gözucu, tez, ani. Ötəri baxmaq. – Sərnişin qızın gizləndiyi kabinəyə ötəri nəzər salıb, aşağı endi

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİ₂

  dan. bax ötrü. Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama. M.Ə.Sabir. [Mehdi:] Xalqı incidirlər bizdən ötəri; Hünər meydanıdır igidin yeri

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  sif. və zərf Dilli-dilavər, lovğa, dikbaş, təkəbbürlü. Ötkəm adam. – Biz görən deyil Abdulla paşa; Cürət bahəm edib, ötkəm olubdur

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM-ÖTKƏM

  zərf Lovğa-lovğa, dikbaşcasına. Ötkəm-ötkəm danışmaq

  Tam oxu »
 • ÖTKƏMLİK

  is. Lovğalıq, dikbaşlıq, təkəbbürlük

  Tam oxu »
 • ÖTKÜN

  sif. 1. Ötmüş, həddindən artıq yetişmiş (meyvə, taxıl haqqında). // Həddindən artıq bişmiş, vaxtından artıq od üstündə qalıb keyfiyyətini itirmiş (biş

  Tam oxu »
 • ÖTKÜNLÜK

  is. Ötkün şeyin halı, keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • ÖTMƏ₂

  “Ötmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTMƏ₁

  “Ötmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTMƏK₁

  f. 1. Keçmək, keçib getmək, gəlib keçmək. Yoldan ötmək. – [Əsirlər] Aslanın, Uğurun və bir neçə partizanın köməyi ilə meşəni ötüb dağlara yetişdilər

  Tam oxu »
 • ÖTMƏK₂

  f. Oxumaq, cəh-cəh vurmaq, civildəşmək. Səhər açıldı, quşlar ötdü. Ə.Vəliyev. // məc. Tərənnüm etmək

  Tam oxu »
 • ÖTMÜŞ

  f.sif. 1. Ötüb-keçmiş, keçib-getmiş. Ötmüş günlər (hadisələr). 2. Aşmış, keçmiş, addamış. Üçüncü adam yaşı qırxı ötmüş bir kişi idi

  Tam oxu »
 • ÖTRÜ

  1. qoş. Çıxışlıq halda olan sözlərdən sonra gələrək səbəb, ya məqsəd bildirir. Pəs rəfiqlərimi intizarçılıqdan çıxarmaqdan ötrü genə gərək bir neçə sö

  Tam oxu »
 • ÖTÜB-KEÇMƏ

  “Ötüb-keçmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTÜB-KEÇMƏK

  bax ötmək1 1-ci mənada. Bu çinarın dövrəsi yay fəslində buradan ötüb-keçən arabaçıların … düşərgə yeri olmuşdu

  Tam oxu »
 • ÖTÜR-ÖTÜR

  zərf Bir-birinə ötürmə. ◊ Ötür-ötürə salmaq – bir-birinə ötürmək, bir-birinin üstünə atmaq, qəsdən ləngitmək, bu gün-sabaha salmaq

  Tam oxu »
 • ÖTÜRHAÖTÜR

  bax ötür-ötür. [İsi dayı:] Bilmirəm ötürhaötür nə vaxt qurtaracaq. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • ÖTÜRMƏ

  “Ötürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTÜRMƏK

  f. 1. Yola salmaq. [Əli:] [Koxa] yola düşəndə heç kim onu ötürməyə çıxmasın. N.Nərimanov. Qalxıb getdikdə [Ceyranı] ötürmək məqsədi ilə dışarı çıxır

  Tam oxu »
 • ÖTÜRÜCÜ

  is. 1. Ötürən, yola salan, müşayiət edən, yanınca gedən. 2. tex. Hərəkəti və s.-ni maşının bir hissəsindən o birinə nəql edən qayış, dişli çarx və s

  Tam oxu »
 • ÖTÜRÜLMƏ

  “Ötürülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTÜRÜLMƏK

  “Ötürmək”dən məch. Ön cəbhədən bizə tərəf ötürülən (f.sif.) əsirlərin sayı yox idi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • ÖTÜRÜM

  is. Udum. …Pendir-çörəyi iki ötürümdə yedi. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞ

  is. Ötüşmə, qaçışma, yüyürüşmə. Qaç oğlan! Qaç! At basdı! Millət gəlir! Ötüşdən çıxan bir camaat gəlir

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞDÜRMƏ

  “Ötüşdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞDÜRMƏK

  1. icb. Ötüşməyə sövq etmək, ötüşməkdə bir-biri ilə yarışdırmaq. Uşaqları ötüşdürmək. 2. f. Ötürmək, sovuşdurmaq, başdan eləmək

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞMƏ₁

  “Ötüşmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞMƏ₂

  “Ötüşmək2”dən f.is. Turacların, bildirçinlərin ötüşmələri ən xoş bir musiqi təsiri ilə insanı heyran edirdi

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞMƏK₂

  qarş. Səs-səsə verərək oxumaq, cəh-cəh vurmaq, tərənnüm etmək. [Ağcaqız:] Şahsənəm, gəl çıxaq bağa, bülbüllər elə ötüşür ki, gəl görəsən

  Tam oxu »
 • ÖTÜŞMƏK₁

  qarş. 1. Ötüb keçmək (çoxları haqqında). Oradan sürətlə ötüşdük. M.S.Ordubadi. [Ovçular] da mümkün qədər səs-küysüz ötüşməyə çalışırlar

  Tam oxu »
 • ÖVC

  is. [ər.] klas. Ən uca nöqtə. □ Övci-fəza, övci-fələk – göyün, fəzanın ən yüksək nöqtəsi. Övci-fəzadə görərək bayquşu; Səhnədə çaqqıllayıram imdi mən

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏMƏ

  “Övkələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏMƏK

  f. Əli ilə əzişdirmək. [Şərəfnisə xanım] şəkil kağızlarını dişindişinə qısıb əlində bərk-bərk övkələyir, salır ayağı altına

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏNMƏ

  “Övkələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏNMƏK

  “Övkələmək”dən məch

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTMƏ

  “Övkələtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTMƏK

  icb. Ovuşdurtmaq, ovdurmaq. Kürəyini övkələtmək

  Tam oxu »
 • ÖVKƏMƏ

  “Övkəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖVKƏMƏK

  bax övkələmək

  Tam oxu »
 • ÖVKƏŞİK

  sif. Övkələnmiş, əzilmiş. Övkəşik köynək

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  is. [ər. “vələd” söz. cəmi] 1. Oğul və ya qız; uşaq, oğul-uşaq. [Dərviş:] Bu binəvaların övlad sarıdan tək bir qızları var idi

  Tam oxu »
 • ÖVLADCANLI

  sif. Öz övladını, oğul-uşağını çox istəyən; uşaqcanlı. Övladcanlı kişi

  Tam oxu »
 • ÖVLADLI

  sif. Övladı olan, oğlu-qızı olan, oğul-uşaqlı. Övladlı ailə

  Tam oxu »