Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞPAL

  is. [rus.] Dəmir yollarında relslərin altına düzülən ağac, metal və ya beton tir

  Tam oxu »
 • ŞPAT

  is. [alm.] Silikatlar turşusundan olan müxtəlif mineralların adı

  Tam oxu »
 • ŞPAT

  is. [alm.] Atın ayaq sümüklərinin iltihabı

  Tam oxu »
 • ŞPİK

  is. [rus.] Donuz piyi

  Tam oxu »
 • ŞPİNDEL

  is. [alm.] Metalkəsən dəzgahın hərlənən vərdənəsi (valı)

  Tam oxu »
 • ŞPİNEL

  is. [alm.] Növlərindən biri qiymətli daş sayılan minerallar qrupu

  Tam oxu »
 • ŞPİON

  [alm.] Casus. [Vəli:] Bu nə sözdür, biz məgər şpionuq? Ə.Haqverdiyev. Darülfünun binası ətrafında atlı və piyada polis nəfərləri qoyulmuşdu

  Tam oxu »
 • ŞPİONLUQ

  is. Casusluq. …Bir para müsəlman müəllimlərinin canına bir cin müsəllət olub ki, yoldaşları öz aralarında hər nə deyir, danışırlarsa, haman cin gedib

  Tam oxu »
 • ŞPLİNT

  is. [alm.] Tən ortadan əyilmiş məftil, mil

  Tam oxu »
 • ŞPON

  is. [alm.] poliq. Yığılan mətni səhifələrə ayırarkən sətirlər arasındakı məsafəni artırmaq üçün işlədilən boşluq materialı

  Tam oxu »
 • ŞPRİS

  [alm. Spritze] Dəri altına dərman yeritmək, həmçinin dəri altından mayeni sorub çəkmək üçün içiboş iynəli cərrahiyyə aləti

  Tam oxu »
 • ŞPROT

  is. Siyənəkkimilər fəsiləsindən xırda balıq növü

  Tam oxu »
 • ŞPUR

  is. [alm.] tex. 1. Partladılması nəzərdə tutulan süxurlarda açılan dar deşik. 2. Əridici sobalarda maye axıtmaq üçün deşik

  Tam oxu »
 • ŞRAPNÉL

  [ing.] Düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçün içi yumru güllələrlə doldurulmuş top gülləsi. Şrapnellər cavab verdi; “Bala” deyən anaların səsinə

  Tam oxu »
 • ŞRİFT

  [alm.] poliq. Müxtəlif ölçü və biçimdə olan mətbəə hürufatı

  Tam oxu »
 • ŞTAB

  [alm.] Hərbi hissələrdə, birləşmələrdə qoşunları idarə edən orqan, habelə həmin orqanın tərkibinə daxil olan şəxslər; qərargah

  Tam oxu »
 • ŞTABEL

  is. [alm.] Tikinti materiallarının nizamla yığımı

  Tam oxu »
 • ŞTAMM

  is. [alm.] Morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş müəyyən mikroorqanizm növünün təmiz becərilməsi, yetişdirilməsi

  Tam oxu »
 • ŞTAMP

  [ital.] 1. İdarənin, müəssisənin və s. adı olan möhür. Süleyman … kağızları da və ştampı da guya bilmədən yerə tökür

  Tam oxu »
 • ŞTAMPÇI

  bax ştamplayıcı

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLAMA

  “Ştamplamaq”dan f.is. Ştamplama sexi

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLAMAQ

  f. 1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlamaq. 2. Ştamp (1-ci mənada) vurmaq. // məc. Damğa vurmaq

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLANMA

  “Ştamplanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLANMAQ

  məch. 1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlanmaq. Qazıma qıfıllarının hər iki hissəsinin içiboş şəkildə pəstahısı ştamplanır

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLAYICI

  is. Ştamp (bax ştamp 2-ci mənada) vasitəsilə məmulat hazırlayan fəhlə

  Tam oxu »
 • ŞTAMPLI

  sif. Ştamp vurulmuş, ştampı olan. …Partizanların ştamplı … blankları da ələ keçə bilər. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • ŞTANQ

  [alm.] 1. Bir çox alətlərdə, mexanizmlərdə detal kimi istifadə edilən metal ox. Qazıma ştanqı. – Vışkanın təpəsindən bucurqada sarınan kanatı keçirmək

  Tam oxu »
 • ŞTANQÇI

  idm. Ştanq qaldırmaqla məşğul olan idmançı. Ştanqçılar komandası. Ştanqistlərin yarışı

  Tam oxu »
 • ŞTANQİST

  idm. Ştanq qaldırmaqla məşğul olan idmançı. Ştanqçılar komandası. Ştanqistlərin yarışı

  Tam oxu »
 • ŞTÁPEL

  [alm. Stapel] Süni və ya sintetik lif və bu lifdən toxunan parça

  Tam oxu »
 • ŞTAT₂

  [alm. Staad] Bir idarə və ya müəssisədə çalışan işçilərin sabit heyəti. Ştatları ixtisar etmək. Ştat cədvəli

  Tam oxu »
 • ŞTAT₁

  [alm. Staat] Bəzi burjua federativ dövlətlərin tərkibində müəyyən dərəcədə özü-özünü idarə edən dövlət ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • ŞTATDANKƏNAR

  sif. Ştata daxil olmayan, ştatda nəzərdə tutulmayan, ştat xaricində. Ştatdankənar işçi

  Tam oxu »
 • ŞTATİ́V

  is. [alm.] 1. Fotoqrafiya, geodeziya və s. aparatlarını bərkitmək üçün açılıbbağlanan üçayaqlı səyyab vasitə

  Tam oxu »
 • ŞTATLI

  sif. Ştatda olan, ştatda nəzərdə tutulan. Ştatlı işçi. Ştatlı vəzifə

  Tam oxu »
 • ŞTÉMPEL

  [alm.] Üzərində qabarıq şəkil və ya yazı olan möhür, damğa

  Tam oxu »
 • ŞTÉPSEL

  [alm.] Elektrik cihazlarını (məs.: lampanı, qızdırıcı cihazları və s.) elektrik xəttinə calamaq üçün haçaşəkilli metal alət

  Tam oxu »
 • ŞTİFT

  is. [alm.] Detalları birləşmək üçün işlədilən silindr mil

  Tam oxu »
 • ŞTOF

  is. [alm.] Mebel üzünə çəkmək və ya pərdə üçün ağır yun və ya ipək parça

  Tam oxu »
 • ŞTOK

  is. [alm.] Dağ süxurlarının böyük kütləsi

  Tam oxu »
 • ŞTÓPOR

  is. [alm.] 1. Burğulu butulka açan. 2. Təyyarə ilə vintvari xətt üzrə sürətlə başı aşağı enmə üsulu

  Tam oxu »
 • ŞTREK

  is. [alm.] Yeraltı yol

  Tam oxu »
 • ŞTRİX

  is. [alm.] 1. Cizgi. 2. Xüsusiyyət, səciyyəvi cəhət

  Tam oxu »
 • ŞTÚRMAN

  [holl.] Sualtı və suüstü gəmiləri, təyyarələri, dirijablları idarə edən mütəxəssis

  Tam oxu »
 • ŞTURVAL

  is. [holl.] Gəmidə, təyyarədə sükan

  Tam oxu »
 • ŞUĞUL₂

  bax çuğul. [Qoca:] O dünyada da elənçi şuğulları heç kəs içərisinə qoymur, burnuna vurub qovur. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞUĞUL₁

  1. Bax şüvül. 2. Tarazlıq oxu. Laboratoriyada kimyəvitexniki tərəzilərin daimi yeri olur və bunların yerini tez-tez dəyişdirmək yaramaz

  Tam oxu »
 • ŞUĞULLUQ

  bax çuğulluq. Yasavul … Talıbxanın xidmətində özünün şuğulluğu ilə xüsusi məharət göstərir(di). S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞUX

  sif. [fars.] 1. Şən, xoştəbiət, xoşədalı, işvəli, oynaq. Gözlərin şuxdu sənin; Kirpiyin oxdu sənin; Dərdin məni öldürür; Xəbərin yoxdur sənin

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  is. 1. Oynaqlıq, şivəlilik, nazlılıq, gülərüzlülük; naz, şivə, sərbəst və nazlı hərəkət. Həmzəyə həmişəki kimi, yenə də Sonanın bu şuxluğu çox xoş gəl

  Tam oxu »