Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PƏRİÜZ

  sif. şair. Pəriyə oxşayan, pəri kimi gözəl (gözəlin epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • PƏRİÜZLÜ

  sif. şair. Pəriyə oxşayan, pəri kimi gözəl (gözəlin epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • PƏRİZAD

  is. [fars.] Folklorda və şeirdə gözəlin epitetlərindən biri. Adam gərək görsün həqqi aradə; Hanı sənin kimi bir pərizadə

  Tam oxu »
 • PƏRİZADƏ

  is. [fars.] Folklorda və şeirdə gözəlin epitetlərindən biri. Adam gərək görsün həqqi aradə; Hanı sənin kimi bir pərizadə

  Tam oxu »
 • PƏRQU

  is. [fars.] 1. Qu quşunun yumşaq tükü. Şiraslan üst-başı lələk, pərqu içində özünü içəriyə soxdu. M.Süleymanov

  Tam oxu »
 • PƏRLİ

  sif. 1. Pər (3-cü mənada) olan. Balığın pərli üzgəci. 2. Pər (4-cü mənada) olan. Pərli çarx

  Tam oxu »
 • PƏRLİ-BUDAQLI

  dan. bax qollu-budaqlı. …Pərli-budaqlı buynuzunu şax tutub yeriyən maral onu görən kimi yaxınlaşıb əlini iylədi

  Tam oxu »
 • PƏRPƏRƏNG

  is. bot. Yumşaq, ətli yarpaqları və incə çiçəkləri olan, yerə yatıq, bişirilib yeyilən yabanı ot-bitki

  Tam oxu »
 • PƏRPƏTÖYÜN

  is. bot. Yumşaq, ətli yarpaqları və incə çiçəkləri olan, yerə yatıq, bişirilib yeyilən yabanı ot-bitki

  Tam oxu »
 • PƏRPUÇ

  is. [fars.] köhn. Yox etmə, ləğv etmə, məhv etmə. Məktəbdə qoyun ustulu, dasqanı, – deyirlər; Pərpuç eləyin çubifələqqanı, – deyirlər… M

  Tam oxu »
 • PƏRSƏNG

  is. [fars. parə səng – daş parçası] 1. Tərəzinin gözlərini tarazlaşdırmaq üçün qoyulan daş və s. Boş tərəzinin gözləri bir-birilə taraz gəlmədi

  Tam oxu »
 • PƏRŞUM

  is. k.t. Təkrar şum, ikinci şum

  Tam oxu »
 • PƏRŞUMLAMA

  “Pərşumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PƏRŞUMLAMAQ

  f. k.t. Pərşum etmək, ikinci dəfə şumlamaq, təkrar şumlamaq

  Tam oxu »
 • PƏRT

  sif. Əhvalı pozğun, tutqun, pərişan, bir şeydən inciyərək pozulmuş, məyus olmuş, incimiş; incik. Qüdrət İsmayılzadə … evinə çox pərt (z

  Tam oxu »
 • PƏRT-PƏRT

  zərf Pərt halda. Mirzə Əliməmməd isə pərt-pərt qapıya baxaraq doğma qardaşının buraya gəlməsindən heç də razı qalmadı

  Tam oxu »
 • PƏRTLƏŞMƏ

  “Pərtləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PƏRTLƏŞMƏK

  f. Bir səbəb (söz, hərəkət və s.) üzündən pərt olmaq, ürəyi sınmaq, məyus olmaq, tutulmaq, qanı qaralmaq

  Tam oxu »
 • PƏRTLİK

  is. Pərt olmuş adamın halı; məyusluq, inciklik, qanıqaralıq. Rəhimbəy [oğlunun] pərtliyini yalnız neçə gündən bəri saxladığı küsü ilə izah edirdi

  Tam oxu »
 • PƏRTÖV₁

  is. [fars.] klas. İşıq, nur, ziya, şüa, parlaqlıq. Xurşid rüxündən aldı pərtöv. Füzuli

  Tam oxu »
 • PƏRTÖV₂

  sif. [fars.] Səliqəsiz, nizamsız, laqeyd. // Narahat; rahatlıq, sakitlik, dinclik bilməyən, daim çalışıb-çapalayan

  Tam oxu »
 • PƏRTÖVLÜK

  is. Səliqəsizlik, nizamsızlıq; laqeydlik. // Narazılıq, rahatsızlıq; sakitlik, dinclik bilməmə, daim çalışıb-çapalama

  Tam oxu »
 • PƏRVANƏ

  is. [fars.] 1. Adətən işığın ətrafına dolaşan kiçik gecə kəpənəyi. Məndən öyrənibdir oda yanmağı; Düşəndə xəbər al pərvanələrdən

  Tam oxu »
 • PƏRVAZ

  is. [fars.] : pərvaz etmək – bax pərvazlanmaq. Sürü yaxınlaşdıqca çöldəki quşlar qalxıb uçuşur, sonra oturur, yenə sürü yaxınlaşanda havaya pərvaz edi

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLAMA

  “Pərvazlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLAMAQ

  f. 1. Uçurmaq. Quşu pərvazlamaq. 2. məc. Ruhlandırmaq, qanadlandırmaq. Bu sayaq unudub ağır möhnəti; Rəna pərvazladı ilk məhəbbəti

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLANMA

  “Pərvazlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLANMAQ

  f. 1. Uçmaq. Göyərçinlər pərvazlanır; Qərar tutmur yuvada. S.Rüstəm. Yalnız arabir su üzərində dəstə ilə uçuşan və təkdənbir suyun səthinə qədər enib,

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLAŞMA

  “Pərvazlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLAŞMAQ

  f. Pərvazlanmağa başlamaq, yenicə qanad açmaq. [Uşaqlar] hərdən əllərini quma verib dırmaşanda yeni pərvazlaşan (f

  Tam oxu »
 • PƏRVƏRDİGAR

  is. [fars.] Allah, Tanrı. Kamalında, camalında eyib yox; Pərvərdigar vermiş hər hünər sənə. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • PƏRVƏRİŞ

  is. [fars.] Bəsləmə, yediribiçirmə, qulluq etmə, yetişdirmə, qulluq, tərbiyə. Üç körpə uşağın pərvəriş, təlim və tərbiyəsi anam Dürnisənin öhdəsinə dü

  Tam oxu »
 • PƏRVİN

  is. [fars.] Ülkər, Yeddiqardaş ulduzu; Sürəyya. Bizim palıdlarımız kəmənd atır Pərvinə; Ay da, ulduz da düşər palıdın kəməndinə

  Tam oxu »
 • PƏS₂

  is. [fars. pəst] Aşağı səs, alçaq səs. Bülbül oxur, səsi var; Həm zili, həm pəsi var. Şirin sözlü dilbərin; Can alan qəmzəsi var

  Tam oxu »
 • PƏS₁

  dan. bax bəs2. Camaat yerbəyerdən dərvişi alqışlayıb deyirdilər: – Pəs belə padşah olmaz. (Nağıl). …Pəs rəfiqlərimizi intizarçılıqdan çıxartmaqdan ötr

  Tam oxu »
 • PƏSAB

  is. [fars.] Alçaq keyfiyyətli sirkə, şərab və s

  Tam oxu »
 • PƏSDƏN

  zərf Alçaq səslə, aşağı səslə; alçaqdan, yavaşcadan. O xımır-xımır pəsdən oxuyan kim idi? – deyə soruşdu

  Tam oxu »
 • PƏSƏND

  is. [fars.] : pəsənd eləmək (etmək) – bəyənmək, xoşlamaq, saymaq. O zaman ayları, ulduzları sən; Gecələr eyləyəcəksənmi pəsənd? M

  Tam oxu »
 • PƏSXAN

  is. [fars.] Aşağı səsdə oxuyan, bəmdə oxuyan xanəndə. [S.Şuşinski] həm bəm səsdə (pəsxan), həm orta səsdə (miyanəxan), həm də zildə (zilxan) məharətlə

  Tam oxu »
 • PƏSMƏNDƏ

  sif. [fars. pəsmandə] dan. Yatıb qalmış, satılmayan, işə getməyən, artıq qalan. Nemətullayevin rəhbərliyi altında rayona gələn mallar bölünə-bölünə da

  Tam oxu »
 • PƏST

  is. [fars.] köhn. 1. Alçaq (hündür, uca, yüksək olmayan). 2. mus. Aşağı registrdə yavaş səslə oxumaq; bəm

  Tam oxu »
 • PƏSTƏHA

  is. [fars.] 1. Hissə, detal. Maşının pəstəhası. 2. məc. Fırıldaq, hiylə, kələk, hoqqa. [Niyaz:] Di yaxşı, şələni götür, düş yola, səndən çox pəstəhala

  Tam oxu »
 • PƏŞƏNG

  is. köhn. 1. Üzüm salxımı. 2. Tumluq üçün saxlanan tərəvəz bitkisi

  Tam oxu »
 • PƏTƏ

  is. Bir şey almağa hüquq verən vərəqəcik. Benzin pətəsi. – Bir gün anam yüklərin hesabını saxlamaq üçün ona pətə verdikdə, o, anamın əlini tutdu

  Tam oxu »
 • PƏTƏK

  is. Bir-birinə yapışmış xırda gözcüklərdən ibarət arı yuvası. İskəndərin atası əkinçi idi: iki inəyi, 10-15 qoyun-keçisi, 6 da arı pətəyi var idi

  Tam oxu »
 • PƏTƏKLİK

  is. Arı pətəkləri olan yer, arıçılıq təsərrüfatı; arıxana

  Tam oxu »
 • PƏTƏNƏK

  is. Mədə (quşlarda). Pətənəkləri çuvaldan böyük, iştahaları həddən ziyadə… Utanmaq bilməzlər, həya etməzlər… N

  Tam oxu »
 • PƏYƏ

  is. Tövlə. [Bir şəxs:] Məmmədhəsən əmi, tez oğlanı göndər, pəyədən eşşəyi çıxartsın… C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • PƏZƏVƏNG

  sif. Yekə, zorba, zırpı (bəzən söyüş mənasında). [Həsən:] Bilməm bu pəzəvəng haradan gəldi də işləri bərbad etdi

  Tam oxu »
 • PƏZƏVƏNGLİK

  is. Yekəlik, zorbalıq, zırpılıq

  Tam oxu »