Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ZÜBDƏ

  is. [ər.] köhn. 1. Ən çox bəyənilmiş hissə. 2. Nəticə, xülasə. 3. Qaymaq

  Tam oxu »
 • ZÜHƏL

  is. [ər.] Saturn planetinin ərəbcə adı (klassik şeirdə gözəlin surəti buna bənzədilir)

  Tam oxu »
 • ZÜHUR

  [ər.] Zahir olma, meydana çıxma, görünmə, çıxma. Günəşin zühuru. Ayın zühuru. – Hər zərreyi-zahirin zühuri; Bir özgəyə bağlıdır zəruri

  Tam oxu »
 • ZÜKUR

  is. [ər. “zəkər” söz. cəmi] klas. Kişilər. Hər yerdə zükur və ünas bimaristanları olurdu ki, qərib və bikəs mərizlərə orada müalicə edib pərəstar olur

  Tam oxu »
 • ZÜLAL

  is. [ər.] 1. Saf, sərin, dadlı su (klassik şeirdə adətən təmizlik, saflıq rəmzi kimi işlənmişdir). Şəfayi-vəsl qədrin hicr ilə bimar olandan sor; Züla

  Tam oxu »
 • ZÜLALİ

  sif. [ər.] biol. Zülala aid olan, zülaldan ibarət olan. Zülali birləşmələr. Zülali maddələr

  Tam oxu »
 • ZÜLAM

  [ər. zəlam] klas. 1. bax zülm. 2. bax zülmət. Ətraf zülam içində yeksər; Göylərdə görünməyir bir əxtər

  Tam oxu »
 • ZÜLF

  is. [fars.] şair. Saç (xüsusilə üzün iki tərəfində sallanan tellər). Təbriz üstə Marağa; Zülfün gəlməz darağa; Axtarıram yarımı; Düşüb soraq-sorağa

  Tam oxu »
 • ZÜLFLÜ

  sif. Zülfü, zülfləri olan. Pərişan zülflü gözəl

  Tam oxu »
 • ZÜLM

  is. [ər.] Ədalət və insafa zidd olan hal və hərəkət, güclünün gücsüzə qarşı göstərdiyi amansız təzyiq, haqsızlıq, insafsızlıq, ədalətsizlik, cəfa

  Tam oxu »
 • ZÜLMAT

  bax zülmət

  Tam oxu »
 • ZÜLMATLI

  bax zülmətli. Vərəmli, zülmatlı zindan görünür; Hər gül bir zəhərli tikan görünür. M.Rahim

  Tam oxu »
 • ZÜLMƏT

  is. [ər.] 1. Qaranlıq. Axşamdır, gün batmış, şəfəq saralmış; Çölə zülmət çökmüş, hava qaralmış. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • ZÜLMƏTXANA

  is. [ər. zülmət və fars. …xanə] klas. Qaranlıq yer. Yatıbsan, oyan, dağlar! Al-yaşıl boyan, dağlar! Bura zülmətxanadır; Necədir o yan, dağlar! (Bayatı

  Tam oxu »
 • ZÜLMƏTLİ

  sif. Qaranlıq. Sən gözləmirmisən yaşamaqdan çox il hələ; Zülmətli yollar içrə gəzirsən neçin belə? A

  Tam oxu »
 • ZÜLMKAR

  is. [ər. zülm və fars. …kar] Zalım, zülm edən, müstəbid. Əzəl fürsət bizdə idi həmişə; İndi fürsət zülmkara düşübdü

  Tam oxu »
 • ZÜLMKARCASINA

  zərf Zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına

  Tam oxu »
 • ZÜLMKARLIQ

  is. Zülm etmə, zalımlıq etmə, zülmkarlara xas olan hal və sifət. Deyirlər, məclislərdə mənim zülmkarlığımdan danışırsan

  Tam oxu »
 • ZÜLUM

  sif. [ər. zəlum] klas. 1. Həddindən artıq zülm edən, haqsızlıq edən, qəddar, çox zalım. 2. Zülm. Cahan, cahan deyil daha, züluma aşiyanədir; Qalıbsa ə

  Tam oxu »
 • ZÜLÜM-ZÜLÜM

  zülüm-zülüm ağlamaq – acı-acı ağlamaq, zar-zar ağlamaq. …Bir maral yerə uzanıb gözlərinin yaşını abineysan kimi tökür, zülüm-zülüm ağlayırdı

  Tam oxu »
 • ZÜMRƏ

  is. [ər.] 1. Silk, ictimai təbəqə, sinif. Ziyalı zümrəsi. – Mirzə Səməd şəhər məktəbini qurtarıb iyirmi yaşından etibarən məmur zümrəsinə daxil olmuşd

  Tam oxu »
 • ZÜMRÜD

  [ər.] 1. is. Yaşıl rəngli qiymətli daş. 2. Sif. mənasında. Zümrüddən qayrılmış. Zümrüd bilərzik. Zümrüd üzük qaşı

  Tam oxu »
 • ZÜMRÜDGÖZLÜ

  sif. şair. Yaşılgözlü, gözləri yaşıl

  Tam oxu »
 • ZÜMRÜDÜ

  sif. Zümrüd kimi, zümrüd rəngində, yamyaşıl

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏ

  is. [ər.] Ahəstə səslə, pəsdən, özü üçün oxuma, dodaqaltı oxuma. Eşitdim cavanların şirin zümzüməsini; Dinlədim layla deyən anaların səsini

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏLƏMƏK

  f. Zümzümə etmək, dodaqaltı oxumaq, nəğmə oxumaq. // Məc. mənada. Dağlardan əsən meh əbasını yellədikcə xoşlanır, dodağının altında zümzümələyirdi

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏLİ

  sif. Zümzümə ilə oxuyan; təranəli, ahəngli. Çalxanır dəryalar, çığırışır qazlar; Zəm-zəm zümzüməli göllərin, dağlar! Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • ZÜNNAR

  is. [ər.] Xristian keşişlərinin ibadət zamanı bellərinə bağladıqları ucları aşağı sallanan sərt qurşaq (klassik şeirdə xristianlıq rəmzi kimi işlənmiş

  Tam oxu »
 • ZÜRAFƏ

  is. [ər.] zool. Boynu çox uzun və qabaq ayaqları dal ayaqlarından uzun, gövşək Afrika heyvanı. Zürafə boynuna bənzərdi boynu; Məğrur, ədalı bir duruşu

  Tam oxu »
 • ZÜRRİYYƏT

  is. [ər.] klas. Övlad, nəsil, soy. [Şah:] Məndən sonra mal-dövlətimə … sahib olacaq bir zürriyyətim yoxdur

  Tam oxu »
 • ZÜVÜLDƏMƏ

  “Züvüldəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZÜVÜLDƏMƏK

  bax züyüldəmək2

  Tam oxu »
 • ZÜVVAR

  bax zəvvar. Züvvarları gözləyənlər gözlərini haman tüstü tərəfə tutub, səbirsiz gözləməkdə və söhbət etməkdə idilər

  Tam oxu »
 • ZÜY₂

  is. 1. Sürüşmək üçün buz meydança. 2. Xizək ilə buz meydançada sürüşmə. Züy getmək (buz üzərində sürüşmək)

  Tam oxu »
 • ZÜY₁

  is. Nəfəslə çalınan musiqi alətlərində səsi əsas alətin ahənginə uyğunlaşdırma, onun çaldığı havanı təkrar etmə

  Tam oxu »
 • ZÜYÇÜ

  is. Zurnaçalanın yanında züy tutan çalğıçı. Züyçü züy tutar, zurnaçı zurna çalar. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ZÜYÇÜLÜK

  is. 1. Züyçünün işi, peşəsi. 2. məc. Öz fikri olmayıb başqasının fikrini, sözlərini təkrar və ya müdafiə etmə

  Tam oxu »
 • ZÜYTUTAN

  bax züyçü

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏMƏ₁

  “Züyüldəmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏMƏ₂

  “Züyüldəmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏMƏK₂

  f. Züyültü səsi çıxarmaq, ağlamaq, inləmək

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏMƏK₁

  f. dan. Sürüşmək. Lotu dinməz-söyləməz minbərdən züyüldüyüb düşür yerə. C.Məmmədquluzadə. [Dərviş:] Ruqiyyə ilan kimi iki qolumun arasından züyüldəyib

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏTMƏ

  “Züyüldətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏTMƏK

  icb. Ağlatmaq, züyüldəməsinə səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLTÜ

  is. 1. Züyüldəmək işi, körpə uşağın ağlamaq səsi, ağlaması. // İnilti. 2. İti gedən, sürüşən şeyin çıxardığı səs; vıyıltı

  Tam oxu »