Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ZIĞ

  is. 1. Duru (sulu) palçıq, lehmə, bataq. Qurşağacan batıb zığa; Əlləşir misirli qardaşlar. O.Sarıvəlli

  Tam oxu »
 • ZIĞ-ZIMĞIR

  bax zığ 1-ci mənada. Qolqılçasını çırmayıb işə girişən uşaqlar bu bağçanın qumlu torpağına, arxın zığ-zımğırına batıb bulanmaqdan çəkinmirdilər

  Tam oxu »
 • ZIĞBAZIĞ

  zərf dan. Ağzınacan, ağzına qədər. Otaq zığbazığ dolu idi

  Tam oxu »
 • ZIĞILDAMA

  “Zığıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞILDAMAQ

  f. dan. İnildəmək, mızıldamaq, şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • ZIĞILDAŞMA

  “Zığıldaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞILDAŞMAQ

  qarş. Zığıldamaq (çoxları yerbəyerdən). Titrəməyin, haydı, zığıldaşmayın! Ay cücələr, çox da cırıldaşmayın

  Tam oxu »
 • ZIĞILDATMA

  “Zığıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞILDATMAQ

  icb. dan. Zığıldamağa məcbur etmək, zığıldamasına səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • ZIĞLAMAQ

  f. Palçıqlamaq, palçığa batırmaq, lehmələmək, lehməyə bulamaq. O su təmiz bir yolu korlayıb zığlamasa yaxşıdır

  Tam oxu »
 • ZIĞLANDIRMA

  “Zığlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞLANDIRMAQ

  f. 1. bax zığlamaq. 2. Qatılaşdırmaq, qatılığını artırmaq. İnək südünü zığlandırdı

  Tam oxu »
 • ZIĞLANMA

  “Zığlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞLANMAQ

  f. Zığa (palçığa) bulanmaq, batmaq

  Tam oxu »
 • ZIĞLANMIŞ

  f.sif. Zığa (palçığa) batmış, lehmələnmiş. Zığlanmış döşəmə

  Tam oxu »
 • ZIĞLAŞMA

  “Zığlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞLAŞMAQ

  f. Zığ halına gəlmək, zığ olmaq, lehmələnmək

  Tam oxu »
 • ZIĞLATMA

  “Zığlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIĞLATMAQ

  bax zığlamaq

  Tam oxu »
 • ZIĞLI

  sif. 1. Palçıqlı, lehməli, bataq, bataqlıq. Küçə zığlı idi, [Nemətullayev] yeridikcə sürüşürdü. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ZIĞLIQ

  is. 1. Zığ olan yer; palçıqlıq, lehməlik, bataqlıq. 2. Qatılıq, qəlizlik

  Tam oxu »
 • ZIQQANA-ZIQQANA

  zərf Gücənə-gücənə, hıqqana-hıqqana, gücə düşərək, güclə, çətinliklə. Belə yerdə zıqqana-zıqqana kağız oxumaq çox ayıb olacaqdı

  Tam oxu »
 • ZIQQANMA

  “Zıqqanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIQQANMAQ

  f. Gücənmək, gücə düşmək, hıqqanmaq. // Bir işi çox çətinliklə görmək. İdarədəkilər Müsyö Qomel ilə birlikdə hələ də o kəlmənin üstündə zıqqanırdılar

  Tam oxu »
 • ZIQQI

  sif. və is. 1. Çox xəsis, çox tamahkar, acgöz. Xalıqverdiyə görə Mirzə Cəmil çox xəsis, göy, zıqqı adamdı

  Tam oxu »
 • ZIQQILDAMA

  “Zıqqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZIQQILDAMAQ

  f. Zarımaq, inildəmək, sızıldamaq, zarıldamaq. Kosa qocalıb əldən düşmüş xəstə qarı kimi zıqqıldadı. S

  Tam oxu »
 • ZIQQILTI

  is. Zıqqıldama səsi, inilti, zarıltı

  Tam oxu »
 • ZIQQINA-ZIQQINA

  bax zıqqana-zıqqana. Bir uşaq da mollanın qabağında diz çöküb, zıqqına-zıqqına dərs oxuyurdu. P.Makulu

  Tam oxu »
 • ZIQQINMAQ

  bax zıqqanmaq

  Tam oxu »
 • ZILĞA

  is. məh. 1. Quşun yeni yumurtadan çıxmış tüksüz balası; ətcəbala. Gözünün önündə qara, boz ilan; Girib yuvasına, edərdi talan; Körpə balaları udardı d

  Tam oxu »
 • ZILX

  is. məh. Çuğundur

  Tam oxu »
 • ZILXA

  zərf məh. Tamamilə, bütün, başdan-başa, səlt. Bu ət zılxa yağdır

  Tam oxu »
 • ZILIQ

  is. məh. Gözdən, ağızdan, burundan axan selik. ◊ Gözünün zılığını axıtmaq – bax göz. [Hacı Atakişi Tamaşaya:] Nə olub, yenə gözünün zılığını axıdırsan

  Tam oxu »
 • ZILIQLI

  sif. məh. Zılığı olan, zılıq axan

  Tam oxu »
 • ZIMIRTLAQ

  is. məh. Zığ, bataqlıq yer; yaş peyin tökülmüş yer

  Tam oxu »
 • ZINBA

  is. Deşik açmaq üçün əl aləti; deşikaçan

  Tam oxu »
 • ZINDIQ

  is. [ər.] Əsil mənası zərdüşti (kafir, dinsiz) olub, canlı dildə söyüş məqamında işlənir. [Əhməd:] …Bu zındıq oğlu zındıqdır ki, ondan bir tük də çəkm

  Tam oxu »
 • ZINQ₁

  is. Quş ifrazatı, quş təzəyi. Toyuq zınq atdı

  Tam oxu »
 • ZINQ

  təql. Zəngin, qumrovun çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • ZINQ-ZINQ

  təql. Zəngin, qumrovun çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • ZINQILDAMA

  “Zınqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZINQILDAMAQ

  f. İncə zəng səsi çıxarmaq. Qumrov zınqıldadı. – Ağatlı fayton tərpəndi, zınqıldaya-zınqıldaya (z.) səs saldı

  Tam oxu »
 • ZINQILDATMA

  “Zınqıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZINQILDATMAQ

  bax zanqıldatmaq

  Tam oxu »
 • ZINQILTI

  is. Zəngin çıxardığı səs, incə zəng səsi. Eşitdilər birdən yeni zınqıltı; Faytonçular çox bərk qovurdu atı

  Tam oxu »
 • ZINQIROV

  is. Heyvanların boynuna, dəfin sağanağına taxılan xırda zəng, qumrov. Tək çalınan zınqırovlar uzun-uzun guvuldar; Usandıran bir səs ilə vıyıldar

  Tam oxu »
 • ZINQIROVLU

  sif. Zınqırov asılmış, zınqırovu olan. Zınqırovlu keçi. Zınqırovlu dəvə. Zınqırovlu dəf. – Budur iki fayton gəlir, ikisi də zınqırovlu

  Tam oxu »
 • ZINQIROVOTU

  bot. bax zəngçiçəyi

  Tam oxu »
 • ZIPPILTI

  is. dan. Bir şey yuxarıdan düşdükdə, yaxud bir yerə dəydikdə çıxan səs

  Tam oxu »