Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • MÜASİR

  başqaları ilə eyni dövrdə yaşayan; çağdaş

  Tam oxu »
 • MÜAVİYYƏ

  "göy rəng" ifadəsinin cəmi; gömgöy

  Tam oxu »
 • MÜBADİL

  «mübadilə» sözündən olub, bir şey verib əvəzində başqa bir şey alma; dəyişmə

  Tam oxu »
 • MÜBARƏK

  gözaydınlığı vermə; mübarək olsun

  Tam oxu »
 • MÜBARİZ

  mübarizə aparan, çalışan; döyüşçü, vuruşan

  Tam oxu »
 • MÜBARİZƏ

  mübarizə aparan, çalışan; döyüşçü, vuruşan

  Tam oxu »
 • MÜBAŞİR

  İranda kəndi idarə etmək üçün mülkədarın təyin etdiyi adam

  Tam oxu »
 • MÜBƏŞŞİR

  xoş xəbər gətirən, muştuluqçu, muştuluq gətirən

  Tam oxu »
 • MÜBİN

  yaxşını və pisi, düzgünü və yalanı ayıran; açıq, aydın, aşkar, bəlli olan

  Tam oxu »
 • MÜCAHİD

  fədai, inqilabçı, üsyançı

  Tam oxu »
 • MÜCTƏBA

  seçilmiş, seçkin, bəyənilmiş

  Tam oxu »
 • MÜDAFƏ

  hücumdan qorunma, hücuma qarşı durma

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏ

  hücumdan qorunma, hücuma qarşı durma

  Tam oxu »
 • MÜDAVİM

  davam edən, davamlı; tələbə

  Tam oxu »
 • MÜDRİK

  dərin dərrakəli, çox ağıllı, çox dərin düşünən, aqil, dünyagörmüş; kamala yetmiş

  Tam oxu »
 • MÜDRİKƏ

  dərin dərrakəli, çox ağıllı, çox dərin düşünən, aqil, dünyagörmüş; kamala yetmiş

  Tam oxu »
 • MÜDVAR

  "ümidvar" sözünün qısaldılmış forması

  Tam oxu »
 • MÜFİD

  faydalı, mənfəətli, xeyirli, əlverişli; yarayan, ibrətamiz

  Tam oxu »
 • MÜFİDƏ

  faydalı, mənfəətli, xeyirli, əlverişli; yarayan, ibrətamiz

  Tam oxu »
 • MÜFTİ

  hüquq məsələləri üzrə fitva verməyə ixtiyarı olan, yüksək vəzifəli ruhani; sünnilərin dini işlərinə rəhbərlik edən ruhani

  Tam oxu »
 • MÜĞABİL

  üzbəüz, qarşı tərəf, qarşı-qarşıya

  Tam oxu »
 • MÜĞDƏT

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Tam oxu »
 • MÜĞÜM

  daimi, əbədi, çox yaşayan, möhkəm

  Tam oxu »
 • MÜHACİR

  müxtəlif səbəbdən vətəndən kənarda yaşayan adam

  Tam oxu »
 • MÜHAFİZ

  mühafizə edən, qoruyan; mühafizəçi

  Tam oxu »
 • MÜHARİB

  savaşan, vuruşan; döyüşçü, cəngavər

  Tam oxu »
 • MÜHARİBƏ

  savaşan, vuruşan; döyüşçü, cəngavər

  Tam oxu »
 • MÜHƏDDİN

  hüdud qoyan, məhdudlaşdıran; təyin edən, müəyyənləşdirən

  Tam oxu »
 • MÜHƏDDİN

  dinin mühiti; dinin canlandırılması

  Tam oxu »
 • MÜHİB

  sevən, aşiq olan; dost

  Tam oxu »
 • MÜHİBƏ

  sevən, aşiq olan; dost

  Tam oxu »
 • MÜHİD

  hər hansı boşluğu dolduran və müəyyən xassələrə malik olan maddə, cisimlər

  Tam oxu »
 • MÜHİDALI

  mühitin Əlisi; maddə və cismin Əlisi

  Tam oxu »
 • MÜHİDBƏY

  mühitin bəyi; maddə və cismin bəyi

  Tam oxu »
 • MÜHİDDİN

  dinin mühiti; dinin canlandırılması

  Tam oxu »
 • MÜHİDƏLİ

  mühitin Əlisi; maddə və cismin Əlisi

  Tam oxu »
 • MÜHİDXAN

  mühitin xanı; maddə və cismin xanı

  Tam oxu »
 • MÜHİT

  hər hansı boşluğu dolduran və müəyyən xassələrə malik olan maddə, cisimlər

  Tam oxu »
 • MÜHİTALI

  mühitin Əlisi; maddə və cismin Əlisi

  Tam oxu »
 • MÜHİTBƏY

  mühitin bəyi; maddə və cismin bəyi

  Tam oxu »
 • MÜHİTƏLİ

  mühitin Əlisi; maddə və cismin Əlisi

  Tam oxu »
 • MÜHİTXAN

  mühitin xanı; maddə və cismin xanı

  Tam oxu »
 • MÜHÜBBƏT

  sevgi, eşq, məhəbbət

  Tam oxu »
 • MÜXALİF

  zidd, əks, qarşı, əleyhinə olan

  Tam oxu »
 • MÜXLİS

  xalis, təmiz; səmimi olan, sədaqətli

  Tam oxu »
 • MÜXLİSƏ

  xalis, təmiz; səmimi olan, sədaqətli

  Tam oxu »
 • MÜXTƏDİR

  güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • MÜJDƏ

  şad, sevindirici xəbər

  Tam oxu »
 • MÜKAFAT

  insan fəaliyyətini qeyd etmək üçün ona verilən bəxşiş, qiymətli hədiyyə

  Tam oxu »
 • MÜKALİM

  həmsöhbət, tərəf müqabili

  Tam oxu »