Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • MİDHAD

  mədh etmə, öymə, tərifləmə

  Tam oxu »
 • MİDHƏD

  mədh etmə, öymə, tərifləmə

  Tam oxu »
 • MİĞDAD

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Tam oxu »
 • MİĞDAT

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Tam oxu »
 • MİHAD

  döşək

  Tam oxu »
 • MİKAİL

  Əsli "Mikael"dir. Qədim y. Allahı Yaxveyə bərabər olan, Tanrıya müqabil olan. Dini rəvayətə görə, dörd mələkdən biri canlıların ruzisi

  Tam oxu »
 • MİKAYIL

  Əsli "Mikael"dir. Qədim y. Allahı Yaxveyə bərabər olan, Tanrıya müqabil olan. Dini rəvayətə görə, dörd mələkdən biri canlıların ruzisi

  Tam oxu »
 • MİKNƏT

  bacarıq, iqtidar; dövlət

  Tam oxu »
 • MİQDAD

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Tam oxu »
 • MİQDAT

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Tam oxu »
 • MİQYAS

  ölçü, ölçü aləti; geniş, əhatəli, vüsətli

  Tam oxu »
 • MİLLƏT

  insanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixi ümumiliyi əsasında əmələ gəlmiş sabit birliyi

  Tam oxu »
 • MİMAR

  memar, arxitektor

  Tam oxu »
 • MİNACƏDDİN

  “minacat” və “din” sözlərindən əmələ gəlmiş və dinin minacat deyəni minacatçısı, azançısı

  Tam oxu »
 • MİNAXAN

  mina kimi qiymətli xan; minaçıların başçısı

  Tam oxu »
 • MİNALI

  min Əli, Əli minincisi

  Tam oxu »
 • MİNAS

  «binas» etnonimindəndir, «güclü, qüdrətli; min aslan gücü olan» deməkdir

  Tam oxu »
 • MİNASAZ

  qiymətli metaldan hazırlanmış əşyaların üzərinə mina ilə naxış vuran, mina vuran sənətkar, minaçı; zərgər; naxışçı

  Tam oxu »
 • MİNBAŞI

  min əsgərin başçısı, alay komandiri (Hazırda Türkiyə və İranda)

  Tam oxu »
 • MİNƏXAN

  min əsgərə xan olan; minbaşı; sərkərdə

  Tam oxu »
 • MİNƏLİ

  min Əli, Əli minincisi

  Tam oxu »
 • MİNİRƏ

  parlaq, nurlandıran, işıq verən, işıqlı

  Tam oxu »
 • MİNNƏT

  edilən yaxşılıq və hörmətə qarşı duyulan borcluluq hissi, özünü borclu bilmək

  Tam oxu »
 • MİNOR

  siqnal, mayak; minarə; yol göstərən

  Tam oxu »
 • MİNTEMİR

  dəmirdən olan, möhkəm bədənli, dəmir kimi sərt və sağlam

  Tam oxu »
 • MİNUR

  parlaq, nurlandıran, işıq verən, işıqlı

  Tam oxu »
 • MİNURƏ

  parlaq, nurlandıran, işıq verən, işıqlı

  Tam oxu »
 • MİNYAŞAR

  min il yaşayan, uzun ömür sürən

  Tam oxu »
 • MİR

  ə. "Əmir" sözünün farslaşmış forması; rəis, başçı, ağa; Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olanların (seyidlərin) adlarına artırıla

  Tam oxu »
 • MİRAB

  keçmişdə suvarma işlərini idarə edən şəxs (əmir)

  Tam oxu »
 • MİRABBAS

  mir (əmir): ağa, cənab, başçı, rəis; seyidlərin adlarına artırılaraq onların Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olduğunu bildirir; Seyid Abbas

  Tam oxu »
 • MİRAĞA

  seyid ağa, ağa seyid

  Tam oxu »
 • MİRALAY

  alay əmiri, polkovnik

  Tam oxu »
 • MİRALI

  seyid nəslindən olan Əli; əmir Əli; rəis, başçı Əli

  Tam oxu »
 • MİRAN

  ağalar, seyidlər

  Tam oxu »
 • MİRANŞAH

  əmirlər şahı, əmirlər hökmdarı

  Tam oxu »
 • MİRBABA

  bax: Mir və Baba

  Tam oxu »
 • MİRBAĞIR

  bax: Mir və Bağır

  Tam oxu »
 • MİRBALA

  bax: Mir və Bala

  Tam oxu »
 • MİRBƏŞİR

  bax: Mir və Bəşir

  Tam oxu »
 • MİRCALAL

  bax: Mir və Calal, Cəlal

  Tam oxu »
 • MİRCAMAL

  seyid Camal; ağa, rəis, başçı Camal

  Tam oxu »
 • MİRCAVAD

  Mir Cavad; səxavətli rəis, qəlbigeniş rəhbər

  Tam oxu »
 • MİRCƏFƏR

  bax: Mir və Cəfər

  Tam oxu »
 • MİRCƏLAL

  bax: Mir və Calal, Cəlal

  Tam oxu »
 • MİRDAMƏD

  təzə bəylərin əmiri, təzə bəylərin ən üstünü

  Tam oxu »
 • MİRELYAS

  Mir İlyas, seyid Elyas

  Tam oxu »
 • MİRƏHMƏD

  Mir Əhməd; Seyid Əhməd

  Tam oxu »
 • MİRƏLƏM

  əmirin bayrağı; bayraqların başı

  Tam oxu »
 • MİRƏLİ

  seyid nəslindən olan Əli; əmir Əli; rəis, başçı Əli

  Tam oxu »